Zondag 16 april 2023. Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Zondag 16 april 2023. Tweede zondag van Pasen, beloken Pasen. Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Grote Kerk Venray Livestream uitzending

Inleiding

Sinds het Jaar 2000 wordt Beloken Pasen in het teken van de Goddelijke Barmhartigheid ofwel de Barmhartige Liefde van Jezus gevierd, een zondag die werd ingesteld door paus Johannes Paulus II.

Het is een viering van de Goddelijke Barmhartigheid als een uitdrukking van Gods goedheid, die zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, als Verlosser heeft geschonken om de mensheid eeuwig leven te bieden door het Paasmysterie van zijn Zoon.

De instelling van deze zondag is van groot belang voor de hele Kerk, zoals opgeschreven in de dagboekaantekeningen van zuster Faustina. Op deze dag worden de diepste diepten van Gods tedere Barmhartigheid gevierd en wordt een overvloedige genade uitgestort over de zielen die tot de fontein van Gods Barmhartigheid naderen. Wie te biechten gaat en de Heilige Communie ontvangt, zal volledige vergeving van zonden en kwijtschelding van straf ontvangen, zoals beloofd door Jezus aan zuster Faustina. Op deze dag staan alle sluizen van de Hemel open voor genade, en allen worden uitgenodigd om hun harten te openen voor Gods Barmhartige Liefde en zo zijn genade (opnieuw) te ontdekken.

Wij zijn allen uitgenodigd tot het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid!

Verdieping

Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar, met de deuren op slot uit angst voor de Joden. Dit is begrijpelijk, want ze waren nog steeds verward en bang na de kruisiging van Jezus. Maar plotseling komt Jezus in hun midden, ondanks de gesloten deuren. Jezus’ verrijzenis heeft de fysieke beperkingen van de mens overstegen en laat zien dat Hij macht heeft over de natuurlijke wereld.

Vervolgens toont Jezus zijn doorboorde handen en zijde aan zijn leerlingen. Hij toont de wonden die Hij heeft opgelopen tijdens zijn kruisiging. Dit is een herinnering aan zijn offer voor de zonden van de mensheid. Jezus’ lijden en dood aan het kruis waren geen willekeurige gebeurtenissen, maar waren de vervulling van Gods plan voor verlossing.

Na zijn verschijning stuurt Jezus zijn leerlingen op een missie. Hij zegt tegen hen: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20:21). Hier zien we dat Jezus zijn apostelen roept om zijn Werk van Barmhartigheid voort te zetten en zijn Boodschap van genade en verzoening met de wereld te delen.

Dit geldt ook voor ons vandaag. Als gelovigen zijn we geroepen om de liefde van Jezus te delen en zijn boodschap van redding door genade te verspreiden naar anderen om ons heen.

Thomas, een van de apostelen, was er niet bij toen Jezus verscheen. Toen de anderen hem vertelden dat ze Jezus hadden gezien, kon hij het niet geloven en zei: “Als ik niet in zijn handen het teken van de spijkers zie en mijn vinger in het teken van de spijkers steek en mijn hand in zijn zijde leg, zal ik beslist niet geloven” (Johannes 20:25).

Laat dit zien dat Thomas twijfelde aan de verrijzenis van Jezus?

Een week later verschijnt Jezus opnieuw, en dit keer is Thomas erbij. Jezus nodigt hem uit om zijn handen en zijde aan te raken en te geloven. Thomas reageert onmiddellijk met: “Mijn Heer en mijn God!” (Johannes 20:28). Hier zien we Gods genade werkzaam door Jezus, die begrip heeft voor de twijfels van Thomas en hem uitnodigt om toch te geloven. Jezus legt ons hier uit dat het normaal is om vragen te hebben en misschien soms te twijfelen, maar dat Hij bereid is ons daarin te ontmoeten en ons te helpen te groeien in geloof.

Jezus richt zich tot Thomas en zegt: “Omdat je Mij gezien hebt, heb je geloofd; zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven” (Johannes 20:29).

Geloven in Jezus gaat verder dan alleen met wat we kunnen zien of begrijpen met onze zintuigen. Het vraagt om een diepgaand vertrouwen en overgave aan Hem, zonder gezien te hebben.

Het geloof in Jezus opent de deur naar het eeuwige leven bij God.

Moge dit Evangelie u en ons allen inspireren om te geloven; en om te groeien in dat geloof. Mogen we altijd de verlossende kracht van Jezus’ verrijzenis doorgeven aan anderen. Amen.

Pastoor Geudens