Derde zondag van Pasen

Derde zondag van Pasen

Lucas 24:13-35

Dierbare Kleine Zielen,

We gaan aanstaand weekend luisteren naar het evangelie van de Emmaüsgangers.

Het begint met twee leerlingen van Jezus die op de derde dag na zijn kruisiging en begrafenis op weg waren naar het dorp Emmaüs, dat ongeveer 11 kilometer van Jeruzalem lag. Ze waren teleurgesteld en in de war over wat er met Jezus was gebeurd. Terwijl ze onderweg waren, kwam Jezus zelf naast hen lopen, maar ze herkenden Hem niet. Jezus vroeg waarom ze zo bedroefd waren en ze vertelden Hem over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, inclusief de dood van Jezus aan het kruis.

Jezus legde uit dat dit alles moest gebeuren volgens de Schriften en dat hij de Verlosser (Messias) was die was voorspeld. Hij begon vanaf Mozes en alle profeten de Schriften uit te leggen. Toen ze in Emmaüs aankwamen, nodigden de twee leerlingen Jezus uit om te blijven overnachten en met hen te eten. Tijdens het breken van het brood herkenden ze Jezus en Hij verdween uit hun zicht. Ze realiseerden zich dat hun harten in vuur en vlam stonden terwijl Jezus de Schriften uitlegde en met hen sprak.

Dit verhaal heeft een diepe betekenis voor ons, als gelovigen. Ten eerste zien we dat zelfs degenen die dicht bij Jezus stonden en Hem volgden, moeite hadden om de betekenis van Zijn lijden en verrijzenis te begrijpen. Maar we zien ook dat Jezus zelf bereid was om naast hen te lopen, met hen mee te lopen, om hen te onderwijzen en hen te helpen begrijpen wat er was gebeurd.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat Jezus zich pas openbaarde aan de Emmaüsgangers toen Hij het Brood brak en deelde. Dit is een verwijzing naar de heilige Mis; de Eucharistie, waarin Jezus zichzelf aan ons openbaart en zich met ons verenigt door de gave van de H. Communie; Zijn Lichaam en Bloed.

Dit evangelie van deze zaterdagavond / zondag is dus een herinnering voor ons dat Jezus altijd bij ons is, zelfs als we Hem niet herkennen. Hij loopt naast ons, Hij onderwijst ons en Hij openbaart zichzelf aan ons in Gods Woord en Eucharistie. Laten we nu ons hart openstellen voor Jezus, zodat we Jezus beter begrijpen en Zijn liefde en genade kunnen ervaren.

Laten we tot slot samen bidden:

“Goede Jezus, dank u dat u altijd bij ons bent, en bij mij bent, zelfs als we u niet meteen herkennen. Help ons om steeds weer ons hart voor u te openen, zodat we uw liefde en genade kunnen ervaren en kunnen getuigen van uw aanwezigheid in ons leven. Amen”.

Pastoor Geudens