Kruisweg

Kruisweg van de Kleine Zielen door Marguerite

VOORBEREIDING

Jezus, wij willen U vergezellen op de weg naar Calvarie. Uw barmhartige liefde heeft gruwelijke pijnen doorstaan voor de redding van alle zielen die U lief zijn en vooral voor de redding van diegenen die uw vergeving het meest nodig hebben. Help ons uw lijden beter te begrijpen en maak ons eraan deelachtig met een oprecht medelevend hart.
O gezegende Moeder, gij die als eerste ook Jezus’ kruisweg zijt gegaan, vergezel ons op deze smartelijke lijdensweg en verkrijg voor ons de genade, samen met u te wenen bij de marteling die uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus op zich nam voor de verlossing.

EERSTE STATIE
Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Alles begon in de Hof van Olijven. Het grote ogenblik was aangebroken: het Hart van Jezus was gekwetst door de wreedheid van de mensen die Hem zochten om Hem te kruisigen en dit Hart hernieuwde zijn volledige overgave aan de Wil van de Vader.
Jezus wordt in hechtenis genomen, gegeseld, met doornen gekroond en uiteindelijk voor een razende menigte door Pilatus veroordeeld.
Deze woorden zijn afschrikwekkend en wat ze betekenen tart alle verbeelding, maar het Lam zweeg.
Jezus, onze zonden hebben U tot de Man van Smarten gemaakt. Pilatus was eigenlijk maar een werktuig. Uw gelaat is gezwollen en werd bespuwd, uw aanbiddelijk lichaam werd gefolterd door uw beulen, de doornenkroon werd gevlochten met al onze zonden.
Wij bidden U, kom ons met de verdiensten van uw smartelijke Calvarie-tocht bijstaan op onze reis naar de eeuwigheid.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

TWEEDE STATIE
Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Met het kruis op de schouders gaat Jezus zijn bestemming tegemoet.
Hij denkt aan ons, aan ieder van ons. Hij denkt aan niets anders dan aan liefde en vergeving. Deze stonde is als barensweeën, zo smartelijk.
Hij weeklaagt bij zijn Vader maar het valt niemand op. Laat ons luisteren naar het onmerkbaar kreunen dat aan de gezwollen lippen van onze Heiland ontsnapt. “Die balk woog zo zwaar op mijn doorwonde schouder.
O die wonde aan mijn schouder! Uitgeput naar ziel en aan lichaam”… (Boodschap 8.4.66).
Een uitschot van het mensdom ben Ik geworden, bijna een walg in de ogen, zozeer hebben de slagen mijn trekken misvormd.
Allerliefste Jezus, wij bidden U, laat de pijnen die Gij doorstaan hebt bij het dragen van een kruis ons tot hulp strekken om ons eigen kruis met heilig geduld en in volmaakte berusting te dragen. Laat ons steeds indachtig blijven, dat wij aan uw barmhartige liefde het Leven verschuldigd zijn.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.


DERDE STATIE
Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Laten wij ons even bezinnen.
Jezus voelt dat zijn krachten Hem begeven. Zijn opengereten vlees doet vreselijk pijn. Zijn Hart kan niet meer.
Hij is alleen… te midden van een wreedaardige menigte die Hem hoont en bespot. Zijn voeten geraken verward in zijn mantel, die bevlekt is met het vloed dat uit zijn talrijke wonden druipt. Hij is op weg naar zijn strafplaats en overmand door vermoeidheid en verschrikkelijke pijn valt Hij…
Hij denkt: ”Kinderen! Mijn arme kinderen! Wat moet ik u duur betalen. Hadt ge enig idee van het lijden dat ik om uwentwil doorsta, voor u allen die ik kom verlossen” (Boodschap 8.4.66).
Allerliefste Jezus, Gij hebt meer geleden onder het gewicht van onze zonden dan onder de last van het kruis, want het kruis woog maar naar verhouding van onze zonden.
Ons beroepend op die eerste val smeken wij U, wil ons behoeden voor het ongeluk in zonde te vallen wat U zo leed doet.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.


VIERDE STATIE
Jezus ontmoet zijn Moeder

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

De Moeder en de Zoon van aanschijn tot aanschijn. Deerniswekkend schouwspel.
De Moeder kan haar zeer geliefd Kind ternauwernood nog herkennen.
Het arm gefolterd lichaam van Jezus richt zich weer op. Zijn blik en die van zijn zoete Moeder kruisen elkaar. Hij Hart brandt van liefde en overgave. Door de blik van Jezus past Maria’s blik op voorhand al bij haar moederschap over de mensen en zij krijgt nu reeds een verantwoordelijkheid in het verlossingswerk dat zich onder haar ogen afspeelt. En deze Moeder vol smarten aanvaardt ook wat haar Hart reeds begrepen heeft.
Mijn Heiland, door deze liefdeblik die Gij gewisseld hebt, met uw heilige Moeder werd zij zelf een gekruisigde. Op het ogenblik dat zij aanvaardde het schoonste der mensenkinderen, U met uw dodelijke kwetsuren te zien, werden diegenen die U zo wreedaardig behandelden, haar toevertrouwd. Zij moest het verlossingswerk voortzetten door allen te beminnen met een ware voorliefde.
“Dat zij Mij in die toestand moest zien, was voor haar op voorhand al een kruisiging. Op dat ogenblik hebben wij ons één gevoeld in de vreselijkste smart die er bestaat” (Boodschap 8.4.66).
O Jezus, wij smeken U, maak de smart die Gij op dat ogenblik geleden hebt voor ons, tot de genade om uw zoete Moeder steeds meer te beminnen en om haar te verdedigen tegen de hedendaagse smaad. Laat ons voor haar kinderen zijn die geboren werden uit de Verlossing en uit de vereniging van uw heilige smarten met de hare.
Mocht Jezus doordringen tot het diepste van ons hart om dit te laten ontvlammen met het vuur van zijn goddelijke liefde…

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

VIJFDE STATIE
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Van Simon van Cyrene werd geëist, dat hij Jezus zou helpen zijn kruis te dragen, want Deze was zo verzwakt, dat Hij zonder hulp de plaats van zijn laatste foltering niet had kunnen bereiken.
Jezus helpen zijn kruis te dragen!
Simon, die tegen zijn zin is opgeëist, wordt nu door medelijden bewogen en hij aanvaardt het hem verleende grote voorrecht, de last van Christus te mogen verlichten.
En wij, wij kunnen hetzelfde doen.
Gaan wij de eer afwijzen, nederige medeverlossers te mogen worden?
De Liefde heeft onze weg gebaand. De Liefde heeft het spoor getekend dat wij moeten volgen. Gij zielen, geboren uit het gekwetst Hart van Jezus, laat ons in zijn voetstappen treden. Jezus, spijt onze zwakheid, spijt onze vrees voor het lijden, willen wij zoals Simon van Cyrene ons kruis van elke dag omhelzen.
Wij verenigen ons kruis met het uwe en wij dragen het U op, U die uit liefde voor ons gestorven zijt.
Verleen ons de genade om U steeds trouw te zijn.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

ZESDE STATIE
Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Deze brave vrouw is niet bang voor spotternij, beledigingen en wraak vanwege een vijandig huilende en tierende menigte.
Zij snelt vol eerbied en medelijden naar de Heiland en droogt met zachte hand het aangezicht van Jezus af, dat vol bloed en zweet is.
Zij snikt… en Jezus geeft haar vol tederheid het schoonste blijk van zijn barmhartige liefde. Op het linnen, dat door haar werd aangewend, is het gelaat van de goddelijke Martelaar der Liefde afgedrukt.
Jezus! O Jezus! Uw aangezicht is misvormd van al de slagen. Het is enigszins een afbeelding van onze ziel. Het doopsel had haar zo schoon gemaakt maat het leven heeft er, helaas, voor gezorgd dat ze van haar glans beroofd werd…
O God, mijn goddelijke Verlosser, gewaardig U door uw smartelijk lijden onze ziel haar oorspronkelijke schoonheid weer te geven.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

ZEVENDE STATIE
De tweede val van Jezus onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Deze val maakt de open wonden nog pijnlijker, ze houden niet op met bloeden en het kostbaar bloed van de Zaligmaker laat op de straatstenen een spoor na, overal waar Hij voorbij gestrompeld is.
De val kost Hem nieuwe slagen, nieuwe hoon. Het kwaad in al zijn wreedheid heeft Hem in de greep.
Hij ligt met het gelaat op de grond maar Hij krijgt geen ander hulp dan de woede van de mensen die Hij komt verlossen. En toch blijft in zijn arm gekwetst Hart de kracht van de liefde ongeschonden…
Allerzoetste Jezus, zo vaak hebt gij vergeving geschonken als wij gevallen waren en met tederheid hebt Gij ons geholpen weer op te staan; zo vaak zijn wij hervallen in dezelfde gebreken en nooit wordt gij het beu ons hulp te verlenen.
Wij smeken U, maak dat wij bij alle bekoringen die ons in dit leven overkomen, steeds bij U een helpende hand vinden en een medelijdend Hart om onze ellende op te vangen en ons te zuiveren. Laat deze tweede val ons tot vergeving strekken en tot redding…

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

ACHTSTE STATIE
Jezus ontmoet de wenende vrouwen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

De Heiland vergeet zijn eigen smarten om het leed te gedenken, dat de vrouwen van Jeruzalem bedroeft. Hij zegt hun: “Weent niet over Mij, maar weent over u zelf en over uw kinderen” (Lc 23,28).
Wij zullen allen altijd onderworpen blijven aan de liefdewet die Hij de wereld gegeven heeft door zijn smartelijk lijden.
Christenen, weest zijn woorden indachtig: “Gedurende mijn lijden hebben ze gemeend Mij te onder werpen. Maar ik heb hun een liefdewet gegeven, waartegen ze nooit wat zullen vermogen, want ik heb ze met mijn bloed betaald. Wie tegen deze wet in opstand komt, loopt zijn ondergang tegemoet. Ik ben de losprijs van de wereld. Niemand kan gered worden zonder Mij” (Boodschap 5.5.67).
En Jezus, dat is het kruis. Door het kruis worden wij vrijgekocht en verlost.
Mijn Heiland, dat is het kruis. Door het kruis worden wij vrijgekocht en verlost.
Mijn Heiland, wat moeten we bedroefd zijn, wij die U zoveel hebben beledigd. Laat ons deze zonden bewenen in uw liefde, in de liefde die Gij ons geopenbaard hebt door uw kruis, door U volledig op te offeren.
Wij beminnen U en wij dragen U al wat wij denken, al wat wij verlangen, ons leven en onze dood.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

NEGENDE STATIE
Derde val van Jezus onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

O Jezus, Lam Gods, laat dit toch volstaan!
Laat toch spoedig een einde komen aan uw marteling. Dit moest echter geschieden, de kelk moest geledigd worden tot de laatste druppel.
Als een klein kind, of nog zwakker, zo valt gij opnieuw met het gelaat ten gronde. Wij hebben het op dit ogenblik zo nodig, uw hoopgevende woorden indachtig te zijn: “Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal ik allen tot Mij trekken” (Joh. 12,32).
Voor ons klein geloof lijkt de verwezenlijking van deze woorden nog heel ver en nochtans Gij nadert het doel. Maar het smartelijkste moet nog komen.
Jezus, geef ons de kracht om alle menselijk opzicht te trotseren en alles te overwinnen wat ons vroeger uw goddelijke liefde deed miskennen.
Wij hopen op U en wij klampen ons vast aan de voet van het kruis. Wij omhelzen het voor altijd.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

TIENDE STATIE
Jezus wordt van zijn klederen ontbloot en met edik en gal gelaafd.

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

“Ten einde krachten kwam ik op mijn folterplaats. Ze rukten het kleed af dat mij bedekte en dat aan mijn vlees was gelast door het gestold bloed dat uit mijn wonden was gedropen.
Wie zal er ooit enig idee van hebben wat de kruisiging betekende?…
Mijn lillend vlees overgeleverd aan een razend en tierend gepeupel. En dan die afschuwelijke vliegen die neerstreken op mijn naakt en gemarteld lichaam en zich voedden met mijn bloed. Afschuwelijk schouwspel! Ik was een voorwerp van walg geworden (echt niet meer menselijk).
En toch was dit niets vergeleken met wat Ik in mijn ziel moest doorstaan. Ik was alleen, door allen in de steek gelaten, verraden, belachelijk gemaakt, uitgejouwd. Mijn Vader zelf scheen Mij te verlaten.” (Boodschap 8.4.66).
Een God werd gekruisigd om onze zonden. Omwille van deze zonden nam Hij het hoogste offer op zich.
Jezus, help ons door de verdiensten van de vreselijke pijnen die uw heilige ledematen hebben gekromd. Help on, U heel onze liefde toe te wijden. Help ons, met een oprecht berouw de zonden te bewenen die U voor ons heil aan het kruis hebben gebracht. Help ons, tot de laatste dag indachtig te zijn, dat een God gestorven is voor ons, arme zondaars.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

ELFDE STATIE
Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Het aanbiddelijk lichaam van de Zaligmaker heeft nu de vorm aangenomen van het kruis. Op aangrijpende wijze brengt Hij voor het heil van de wereld het totale offer aan zijn Vader.
Zovelen moeten nog gered worden!
De nagels dringen in zijn vlees. Het bloed vloeit en spat op de folteraars die zich verlustigen in hun gruwelwerk.
En Jezus zwijgt… Geen enkele klacht komt over zijn gezwollen lippen. Hij bidt voor zijn beulen: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen…” (Boodschap 4.9.71).
“Op dit ogenblik doorsta ik de pijnen van mijn lijden, verergerd door eeuwen ongehoorde smaad” (Boodschap 17.11.69).
O Jezus, laat ons hart aan het kruis gehecht blijven om U te beminnen en om U te laten vergeten hoe wij zondigden, hoe wij ondankbaar waren en hoe gegriefd uw Hart was toen het ons zo ver van U verwijderd zag.
Vergeef ons, Jezus! O, vergeef ons!

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

TWAALFDE STATIE
Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Drie uren doodstrijd, drie uren die een eeuwigheid duren. Verschrikkelijke krampen kwellen al zijn ledematen. Hijgend snak Hij naar adem. Zweet en bloed druipen van zijn lillend vlees. Hoe verschrikkelijk lelijk zijn eerbiedwaardig gelaat ook toegetakeld is, toch bewaart het een ongelooflijke, onvergelijkelijke majesteit… Een God lijdt en sterft.
Hartverscheurend schouwspel! De doodstrijd verloopt traagzaam. Jezus wil de gerechtigheid van zijn Vader in alle opzichten verzoenen. En de Verlosser van de wereld gaat sterven! Hij heeft geen kracht meer om te strijden. Zijn gemarteld hoofd buigt voorover. Zijn door tranen en bloed gesluierde ogen rusten vol tederheid op zijn Moeder vol smarten, die aan de voet van het kruis staat, en op Johannes, zijn beminde leerling. Nu gebeurt de uitwisseling. Verzwakt en van heel ver zegt zijn stem: “Vrouw, ziedaar uw zoon; Zoon, ziedaar uw Moeder, neem haar bij u”. Zijn Moeder, het dierbaarste dat Hij had, maakte Hij met een gebaar vol mededogen en vol liefde tot de Moeder van de mensen. “Verwarm het verkleumd Hart van mijn Moeder! Zij lijdt… Moeder!” (Boodschap 24.3.67).
O Jezus, ons hart is gesteld van smart en van vertedering en Gij zegt: “Wees niet ongerust. Kijk naar mijn verlosten. Ze staan rondom mijn kruis. Wat een roes voor Mij, diegenen die ik gered heb en gevoed met mijn bloed aan mijn Vader te kunnen aanbieden. En ik zal hen tegen het kwaad verdedigen, deze schapen van Mij, en met hun Herder zullen zij het Koninkrijk binnentreden dat Ik voor hen heb bereid” (Boodschap 14.9.66).
Heer, wij omhelzen uw kruis. Uw dood wordt onze hoop. Verleen ons, dat wij door uw dood leven en dat wij sterven in uw heilige liefde.
Een zucht: “Ik heb dorst!” Een spons! Azijn!…Hij slaat de ogen op ten hemel. “Alles is volbracht”. En Hij geeft de geest.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

DERTIENDE STATIE
Jezus wordt van het kruis afgedaan

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Maria neemt het aanbiddelijk lichaam van haar Kind in haar armen. Zij drukt het smartelijk tegen haar borst.
Bestaat er erger leed dan deze stonde, die haar tot de Moeder van Smarten heeft gemaakt?…
O onbevlekte Moeder, red door uw machtige tussenkomst het erfdeel van Hem die gij zo innig en met zoveel smart in uw armen houdt. Gij die in volledige en edelmoedige overgave aan Gods Wil de ogen ten hemel opslaat. In een overgave die het mogelijk heeft gemaakt dat uw Hart met een zwaard doorstoken werd.
O Moeder, die in een zee van smarten ondergedompeld werd, bid voor ons om de liefde die Gij uw Zoon toedraagt en maak ons tot uw discipelen. Verleen ons de genade U nooit in iets te mishagen.
“Het kruis, dat ge op dit ogenblik aanschouwt, spreekt duidelijke taal. Een minnend hart heeft zo weinig woorden nodig om de zin en de liefdeles te vatten, die dit kruis aan de mensheid geeft. Mijn Zoon zal aan dit kruis vastgekluisterd blijven tot uw harten openlijk ongelijk hebben bekend ten opzichte van zijn liefde (Boodschap 19.1.67).
“Kinderen, hebt medelijden met mijn moederleed, bekeert u!…”.

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.


VEERTIENDE STATIE
Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

O Jezus, Gij die voor U zelf geen mededogen hebt gehad, heb medelijden met ons, die zo’n arme zondaars zijn.
De gezegende Maagd neemt met verdriet afscheid van het heilig lichaam van haar Zoon. Een graf is gereed om Hem op te nemen.
Laat ons het wagen naderbij te komen om met tranen in de ogen het resultaat te aanschouwen van onze zonden, het vreselijk werk van de mensen zonder God en zonder gebod.
Alles is volbracht! Gij rust nu in heel de majesteit van een gekruisigde God.
Met liefde en eerbied omhelzen wij de steen die uw graf zal toedekken gedurende drie dagen totdat Gij, verheerlijkt, deze plaats zult verlaten.
Laat ons op de jongste dag met U opstaan om voor eeuwig met U verenigd te zijn in de glorie van de hemel.
“O zoet kruis! O heilig kruis!
Wat is uw juk zacht en uw last licht.
En welke heerlijke vruchten schenkt ge mijn ziel.
O heilig en gezegend kruis, aan uw uitgestrekte armen draagt ge de Liefde en het Leven, zich de Vader als offer aanbiedend om alle zielen vrij te kopen. “ (Boodschap 18.10.66).

Onze Vader … Weesgegroet … Glorie zij de Vader …
Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten. Amen.

Hierna zal men bidden vijfmaal het Onze vader, vijfmaal het Weesgegroet, en zoveel maal Glorie zij de Vader, ter ere van de vijf wonden van Jezus, en een onze Vader en weesgegroet met Glorie zij de Vader, ter mening van Z. H. de Paus van Rome.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s