De opwekking van Lazarus verwijst naar de verrijzenis van Jezus

5e Zondag in de Veertigdagentijd (A)

Inleiding

De opwekking van Lazarus is een bekend verhaal in het Nieuwe Testament en is te vinden in Johannes 11. Het verhaal vertelt over de opwekking van Lazarus uit de dood door Jezus. De opwekking biedt ons inzicht in de bedoelingen van Jezus en zijn zending op aarde.

Ten eerste toont Jezus zijn menselijkheid door te huilen om de dood van Lazarus en zijn zussen te troosten in hun verdriet. Ten tweede toont Hij ook zijn Goddelijkheid door Lazarus uit de dood op te wekken en zo laat Jezus zien dat Hij de belichaming is van verrijzenis en daarmee eeuwig leven.

Verdieping

Een van de meest indrukwekkende wonderen die Jezus verrichtte, is de opwekking van Lazarus uit de dood. Dit verhaal wordt verteld in het evangelie volgens Johannes (hoofdstuk 11). Het toont hoeveel Jezus hield van Lazarus en zijn zussen Maria en Martha, en hoeveel macht Hij heeft over leven en dood.

Lazarus was ernstig ziek geworden en zijn zussen stuurden daarom een boodschap naar Jezus om Hem daarover te waarschuwen. Maar Jezus bleef nog twee dagen waar Hij was, aan de andere kant van de rivier de Jordaan. Hij zei tegen zijn leerlingen dat deze ziekte niet tot de dood zou leiden, maar tot de verheerlijking van God. Hij wist wel dat Lazarus al gestorven was, maar Hij wilde een teken geven aan het volk.

Toen Jezus naar Bethanië kwam, het dorp waar Lazarus woonde, was Lazarus al vier dagen begraven. Veel Joden waren gekomen om beide zussen te troosten. Martha liep Jezus tegemoet en zei tegen hem: “Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.” Ze voegde eraan toe: “Maar ook nu weet ik dat alles wat U van God vraagt, God U geven zal.” Jezus antwoordde haar: “Uw broer zal verrijzen.” Hij bedoelde dat Hij hem het leven terug zou schenken, maar Martha dacht dat Hij sprak over de opstanding op de laatste dag.

Daarna ging Jezus naar Maria toe, die huilde bij het graf van haar broer. Hij werd diep bewogen door haar verdriet en dat van de andere rouwenden. Hij vroeg waar ze Lazarus hadden neergelegd en ze wezen Hem een grot aan met een steen ervoor. Jezus beval om de steen weg te halen, maar Martha protesteerde: “Heer, hij riekt al; want het is al de vierde dag.” Jezus zei tegen haar: “Heb Ik u niet gezegd dat u Gods heerlijkheid zult zien als u gelooft?”

Toen haalden ze de steen weg en Jezus bad tot zijn Vader om Hem te danken voor het verhoren van zijn gebed. Daarna riep Hij met luide stem: “Lazarus, kom naar buiten!” En tot ieders verbazing kwam Lazarus uit de grot nog gewikkeld in linnen doeken. Jezus zei tegen hen: “Maak hem los en laat hem gaan.”

Dit wonder maakte een grote indruk op iedereen die het zag gebeuren. Velen geloofden nu in Jezus als de Zoon van God die leven geeft aan wie Hij wil. Maar sommigen gingen naar de hogepriesters om hun te vertellen wat er gebeurd was. De Farizeeërs waren bang dat Jezus te populair zou worden en dat ze daardoor problemen zouden kunnen krijgen met de Romeinen, de bezetters van het land. Ze besloten daarom om Jezus uit de weg te ruimen en te doden.

De opwekking tot leven van Lazarus laat zien hoeveel liefde en macht Jezus heeft. Hij maakt zelfs doden weer levend! De opwekking van Lazarus is een teken ook voor Jezus persoonlijk. Hij zal Zelf uit de dood verrijzen op de derde dag, en zo de dood overwinnen voor iedereen die in Hem gelooft. Hij belooft daarmee eeuwig leven, na dit leven, voor ieder die Hem volgt.

Pastoor Geudens