Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19b-c)

Uittreksels uit de eerste vier boeken van de

“De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen”

van 1965 tot en met 1995

over het “Levend boek van de Barmhartige Liefde”

Hoofdstuk 19. Wat staat ons te wachten?

b) Vrede – de Wereldvrede: de Tijd dringt?

Er zal een dag komen die op geen andere zal gelijken. Stel de dag van mijn toorn uit door uw liefde.

B2-61:B 173-77

Het wordt méér dan de tijd dat de christenen mijn geboden opnieuw beleven. De Apocalyps is een tekst uit de bijbel die niet geciteerd wordt om kinderen bang te maken, wel integendeel, het is een werkelijkheid die van dag tot dag duidelijker wordt.

B3-295: B 86-82

De wereldvrede is bedreigd. Maar hoeveel méér, de vrede in de harten. Wat haalt de tijd die de Stem van zijn God niet meer herkent, omver!

B1-325: B 299-67

Voorwaar Ik zeg het u: de chaos zal voortdurend verergeren, want de mens is ontrouw geworden aan zijn God.

B4-266: B 173-92

Bid, bid, want de toestand is ernstig voor de wereld. Haar ondergang wordt dag na dag duidelijk, en dit wordt momenteel bevestigd.

B4-619 B 13-11-94

De vrede zal enkel tot stand komen door rechtvaardigheid en goedheid.

B1-157: B 28-9-66

Ze (kleine zielen) zullen zich bovendien ertoe verbinden dagelijks met hart en ziel het rozenhoedje te bidden. Voor de wereldvrede en de vrede van elke ziel in het bijzonder.

B1-286: B 225-67

Iedereen moet diep in zichzelf binnendringen met gebed tot de heilige Geest. Dan zal hij zich bewust worden van wat goed of kwaad is. Hij zal op de juiste manier weten te onderscheiden wat hij kan doen.

B4-468: B 132-93

Men kan niet ongestraft blijven spotten met God die niet ophoudt uit te stellen. De tijdslimiet wordt van dag tot dag kleiner dat Jezus zegt; wat ge te doen hebt, doe het uit liefde, niet uit dwang. Dwang veronderstelt inspanningen zonder liefde noch overtuiging, maar als de dwang die gij uw hart oplegt, kan bijdragen tot meerdere glorie van God, dan is hij goed, zéér goed, dan wordt hij een maatstaf!

(Als de wereld zich niet inspant met liefde tot vrede, kan de vrede zich niet ontplooien.)

B4-342/343: B 27-92

De wereld hunkert naar Vrede. Maar de hoogmoed richt verwoestingen aan.

B164 :B 12-11-65

Maar uit de as van de brandende stad zal Vrede weer oprijzen. Gij kunt Mij verstaan | (as=overschot na de zuivering. Stad= mensenmassa)

B4-581: B 164-94

Vrede laat Ik u na; Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.

Joh. 14, 27

De wereld denkt niet meer aan Mijn Vrede!

B2-722: B 29-12-79

c) Rampen, ziekten, beproevingen

De Liefde gaat dwars doorheen alle rampen van de wereld, doorheen de wanhoop van de enen, de Hoop van de anderen.

B3-304: B 20-7-82

Nu komt de tijd van de beproeving. Nu komt de tijd van de gerechtigheid. Ik kan ze niet meer tegenhouden. Nu komt de tijd van de tegenspoed.

B1-513 :B 12-4-74

De aarde wordt helemaal ontredderd door de dwaasheid van de mensen. Dan komen de gevolgen van de manier waarop men leeft!

B2-589: B 285-79

De vrees voor de rampen die de wereld kent, reserveer Ik voor hen die de opdracht hebben bekend te maken en te waarschuwen voor het gevaar dat ze lopen.

B3-121:B237-80

De rampen die de wereld teisteren maken de mensen niet wijzer. Sommigen betreuren weliswaar wat er gebeurt, maar wat doen ze om eraan te verhelpen?  

B1-135:B 18-8-66

Waar is de liefde hierbeneden? Haar afwezigheid in de harten zal oorzaak zijn van grote kwalen!

B1-357 :B 213-68

De tijd van de grote beproeving nadert! Deze tijd is rééds aangebroken in de zielen. Voor de wereld wordt ze een zuivering.

B4-500:B10-5-93

Wanneer de dag gekomen is, zullen velen door hevige schrik bevangen, tot Mij roepen!

B1-184:B 22-11-66

De schim van de verwoesting waait over de wereld. Als de volkeren zich niet bekeren mogen ze zware rampen op aarde, op zee en in de lucht verwachten. Laat ze in hun ijdelheid en overmoed op hun hoede zijn, dat ze niet ten gronde gaan door de machten van het kwaad, die ze zelf zullen ontketend hebben. Maar Ik zal mijn getrouwen niet in de steek laten.

B1-207: B 151-67

De tijd van de Barmhartigheid is geteld voor vélen onder u! Een andere tijd begint; de tijd van de bestraffing vanwege een bedroefde Vader, die méér dan Vader ook, verdrietig is omdat Hij zich verplicht ziet zijn ongehoorzame kinderen te kastijden.

B3-117: B 147-80

Als de mensen de angst zullen kennen voor wat aan de horizon opdoemt, zullen ze nadenken, en vélen zullen hun nood naar Mij uitschreeuwen!

B3-119: B 217-80

Indien de mensen niet ophouden, zal de dag van morgen brengen wat ze gezocht hebben! Het is nog maar een begin, want elke dag wordt de Immanente Gerechtigheid wat verder losgemaakt.

B2-474: B 161-79

Zij hebben mijn waarschuwingen in de wind geslagen, daarom zeg Ik u: zelfs de schijnvrede die ze genoten, wordt hun ontnomen. Hun lachen zal veranderen in een grijns, hun schandelijke genoegens zullen in bitterheid verkeren.

B2-362/363: B 29-7-78

Op een dag zullen genaden en straffen uit de hemel vallen.

B4-553: B 28-10-93

Als de mensen de waarheid loochenen, die hen voortdurend waarschuwt, dan zullen de kastijdingen zich vermenigvuldigen/

B4-634: B 251-95

De schokgolf die de aarde zal dooreenschudden, zal een weerslag hebben op de geest en de materie.

B4-658: B 317-95

En de Liefde komt, voorafgegaan door algemene rampen, maar als overwinnaar. Ik verzeker het u.

B4-381: B 128-92

De huidige wereld vernietigt zichzelf als Ik niet ingrijp.

B4-445: B 20-12-92. M. Apocalyps: 6, 9-17

De gebeden van de heiligen zullen de komst van de “Grote Dag” verhaasten.

B2-701: B 26-11-79

Nochtans zal Kerstmis altijd het feest van de Hoop blijven, tot de Dag komt die nog nooit gekomen is!

(Apocalyps: 9.17.)

Deze Dag, Kerstmis, zal er alléén maar zijn voor de kleinen. (Voor de gelovigen in hoop en liefde)

B2-714: B 20-12-79

Ondergang van Tempel en stad. (Tempel = Godshuis – Kerk. Stad = de mensen); einde van de wereld.

Lucas 21, 5.28

Een reactie op “Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19b-c)

Reacties zijn gesloten.