Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19a)

Uittreksels uit de eerste vier boeken van de

“De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen”

van 1965 tot en met 1995

over het “Levend boek van de Barmhartige Liefde”

Hoofdstuk 19. Wat staat ons te wachten?

a) De wereld, bedreigingen over het mensdom?

Nochtans, een dag nadert die NIET gelijkt op de andere dagen. En Ik zeg het u, dat is de reden van mijn Lijden in de zielen. Ik ben Vader, begrijpt ge? Maar de TIJD is BEPERKT. Hij gaat voorbij, hij komt, hij DOET pijn. In het lijden van deze wereld ben Ik aanwezig, en Ik kan NIETS doen omdat Ik door de zonden van de mensen aan het Kruis geslagen ben.

*In mijn Glorie, waar Ik verblijf, houd Ik NIET op te lijden, in u en ter wille van u*

B4-456: B 31-93

Een Grote BEDREIGING weegt op het mensdom. Ik beloof u NIET ze af te wenden! En als Ik ze AFWEND, zal ze blijven voortbestaan zolang de wereld zich NIET bekeert!

B1-350: B 261-68

De angst GROEIT in de wereld, en de zielen zijn in hun stuwkracht verstoord en ontredderd. Zovéél drama’s smeulen onder de as!

B1-350: B 22-68

De golf van verdwazing die de wereld overspoelt zal verzwinden en verzwolgen worden in de bodemloze afgrond waaruit NIEMAND wederkeert, en allen die tégen Mijn WET rebelleren, zullen erin meegesleurd worden. De storm volgt steeds een stille zee. Het goddelijk VUUR dat onder de as smeult zal heropleven en héél de aarde omvatten met zijn felle LIEFDEGLOED.

B1-470: B 147-72

Deze wereld heeft NIET opgehouden haar Schepper te ontgoochelen. Thans is de maat vol, en als de wereld zich NIET bekeert zal ze de straf voor haar trouweloosheid ondergaan. Ze zal terugkeren tot het NIETS waaruit Ik haar heb doen ontstaan. Ze zijn vergeten dat ze slechts STOF en AS zijn.

B1-475: B 79-72

Voorwaar Ik zeg u: heilige zielen zullen wenen van vreugde. De ongelovigen zullen op hun knieën vallen.

B1-297 :B 155-67

De huidige gebeurtenissen verraden de denkbeelden van een hebzuchtige, egoïstische en leugenachtige wereld. De bozen zien de DAG van de Heer onbevreesd tegemoet omdat zij er NIET in geloven. En toch zal deze DAG vroeg of laat komen en op het door Mij gewenste tijdstip.

B1-502: B 1-12-73

Het hemels Heir is aan het werk, en rééds licht een straal van Hoop!| Wat zal de overwinning kosten? De PRIJS zal hoog zijn!

B1-408 :B 7-3-69

De duisternis heeft de aarde overrompeld, maar ze bemerken het NIET. De hoogmoed is hun Licht.

B3-429: B 55-85

Begrijpt dat Ik de vernieling NIET kan beletten van een wereld die haar God NIET meer erkent!

B2-721:-B 28-12-79

Een verschrikkelijke bedreiging hangt over de wereld. Zal Ik dan om uwentwil mijn uur MOETEN vervroegen? In uw onwetendheid en domheid wilt ge uw God evenaren. Zorg dat mijn Barmhartigheid NIET wijkt voor mijn Gerechtigheid. De maat is vol! Betert u! Anders zie Ik Mij verplicht u ertoe te dwingen. Dan zult ge huilen van verbijstering.

B1-153 :B 219-66

Bidt, want het uur is ernstig voor de mensheid, en Ik zal het bewijzen.

B4-287: B 134-92

Op een dag die NIET is als de andere, zal de dageraad zich aanmelden met een verschrikkelijke Storm die het onkruid dat met het goede graan vermengd is, zal verdelgen, zal het goede graan onderwerpen aan een controle over zijn kennis van het kwaad waar het rééds besmet is door zijn contact met het onkruid. Ik zal snoeien opdat het goede in het graan zou overleven.

B4-348: B 7-7-92

Als mijn Liefde terrein verliest in een wereld die haar NIET aanvaardt, is het normaal dat mijn Gerechtigheid de lege plaatsen inneemt.

B2-641: B 318-79

Voor het ogenblik doordringen Liefde en Gerechtigheid elkaar. De rampen die de wereld teisteren, zijn NIETS, vergeleken met WAT de toekomst in beraad houdt voor de mensen, als ze zich NIET bekeren. Het is gemakkelijk het gouden kalf te onttronen zonder stukken te maken.

B424: B 14-2-91

Vraag Me NIET naar Dag of Uur! Een tot bedaren gebrachte Toorn wil NIET zeggen… bekering van een dwaze wereld. Tot bedaren gebracht betekent NIET voleinding! Een vulkaan slaapt in gedurende een periode; de uitbarsting is dikwijls plotseling en onstuimig. Dan komt er een vloed van vuur uit de krater, die alles op zijn doortocht verslindt. Zo zal het Vuur van de Hemel de aarde overrompelen als de mensen zich NIET bekeren.

B3-435: B 65-85

De wereld bevindt zich tussen de hamer en het aambeeld.

B4-356: B 157-92

Ik ben Schepper, maar Ik kan evenzeer Vernieler en Heropbouwer zijn. Kind (kinderen), maak u vooral NIET ongerust over DAG noch UUR van Mijn komst. Nu reeds, in deze smartvolle Tijden, gaan velen verloren in hun zonden van hoogmoed. Onschuldigen worden getroffen door de schuld van de mensen, maar dat is NIETS tegenover WAT deze verworden wereld wacht, als ze zich NIET bekeert, maar Ik wil uw bedroefde hart troosten. Aan de horizon daagt er een straaltje Hoop de zwarte wolk die de aarde bedekt is een doortocht van straf van uitzuivering. Dan zullen de kleinen uit hun schuilplaats komen (zoals uit de Ark van Noah) en het Licht zal schijnen. Bid, kinderen en wees altijd bereid, want niemand kent DAG noch UUR.

B4-530/531: B 178-93

Sombere dagen voor de mensheid worden aangekondigd. De hoop die de wetenschap aan de mensen voorspiegelt, veroorzaakt vaak de teloorgang van zielen. Voorwaar Ik zeg u: NIETS kan zich tégen God verzetten. Wat zich thans afspeelt is de stuiptrekking van het beest dat in het nauw is gedreven.

B4-553: B 28-10-93

Een groot onheil tekent zich af voor de wereld!

B4-321 :B 285-92

De wereld lijdt, zal lijden en zal nog méér lijden, want haar verval gaat alle perken te buiten. Maar de Liefde, die nu als een waakvlam brandt, is NIET dood. Een levensadem zal haar doen herleven als het ogenblik zal gekomen zijn. Een grote en klare Vlam zal de aarde van alle smetten zuiveren. Vooraleer dit gebeurt, geef Ik de mensheid nog een kans, want het geloof van de trouwe christenen vertraagt nog mijn UUR. Voor de enen en voor de anderen stel Ik nog een tijdje uit. Ga en zeg aan de wereld dat GOD – LIEFDE niet verandert, maar dat er in Hem drie facetten zijn “LIEFDE – GERECHTIGHEID – en BARMHARTIGHEID”. Een van deze maakt zich op dit moment los en slaat links en slaat rechts toe. Als ze het centrum zal bereiken, zal Ze de hele aarde slaan, indien zij mijn laatste waarschuwing NIET aanneemt.

* De verblinding van de menigten staat op haar hoogtepunt.*

B4-364: B 227-92

Het gevaar van een onherroepelijke veroordeling tekent zich duidelijker af.

B2-640 :B 298-79

Voorwaar, Ik zeg u, kind: de wereld vernielt zichzelf door de machten van het kwaad los te laten en zijn vrijheid geven. Zal ze gered worden door berouw?

B1-445: B 7-2-/1

De golf van verdwazing die de wereld overspoelt zal verzwinden en verzwolgen worden in de bodemloze afgrond waaruit NIEMAND wederkeert en allen die tegen mijn Wet rebelleren zullen erin meegesleurd worden. Op de storm volgt stééds een stille zee. Het goddelijk Vuur dat onder de as smeult zal heropleven en héél de aarde omvangen met felle Liefdegloed.

B1-470: B 14-7-72

M. Heer, zeg me: wat zal er van de wereld worden?

J. Dat is mijn zaak! Uw redding is voor u voldoende.

B2-510: B 8-3-79

Een reactie op “Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19a)

Reacties zijn gesloten.