Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19d-e)

Uittreksels uit de eerste vier boeken van de

“De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen”

van 1965 tot en met 1995

over het “Levend boek van de Barmhartige Liefde”

Hoofdstuk 19. Wat staat ons te wachten?

d) De grote Zuivering?

De Tijd van de grote beproeving nadert. De Tijd is reeds aangebroken in de zielen. Voor de wereld wordt ze een zuivering.

B4-500: B 10-5-93

Ik wil niet de dood van de schuldige, maar zijn bekering. Er zal een Dag komen die nog nooit gekomen is en die op géén enkele zal lijken!

B1-326: B 299-67

Het ogenblik komt dat Ik het kaf zal moeten scheiden van het goede koren. Even nog en alles zal vervuld worden. Want Mijn Woord blijft, en wat moet gebeuren, zal gebeuren.

B1-273: B 35-67

Als mijn waarschuwingen niet beantwoord worden, zal Ik tot de daad overgaan. Ik zal deze wereld vernietigen en op die ruïnes zal Ik een nieuwe wereld bouwen, met mensen die door de Liefde vernieuwd werden.

B3-397: B 24-11-84

Het sap zal opstijgen en zich over héél de aarde verspreiden; het zal alles op zijn doortocht overspoelen en de Dag zal komen dat de mensen op hun knieën zullen vallen om Mijn Hemels Manna te ontvangen dat Ik hen als Voedsel zend: “De Liefde is bij u.”

B2-186: B 99-77

Als een vloedgolf zal de Liefde alles overrompelen en de plaats innemen van de Heilige Gerechtigheid, die ééns te méér overwonnen werd; de Liefde zal over elke weerstand triomferen. En dan zal er tenslotte een zeer lang christelijk tijdperk in volle luister komen, dat het aanschijn van de aarde zal uitzuiveren en in een paradijs van Liefde zal veranderen, waar het goed zal zijn elkaar te beminnen en waaruit leed zal gebannen zijn.’

B4-381: B 128-92

Wat nooit geweest is, zal zijn. Reeds brengen de geestelijke bruidegoms het goede zaad aan. Ze zijn uitzonderingen door uitverkiezing; mijn uitverkiezing. Maar ze zullen een Legioen worden door de opeenvolgende geboorten, en hun kinderen zullen Mijn luister zijn. Bid veel opdat de komende tijden van noodzakelijke zuivering zouden ingekort en beperkt worden.

B4-476: B 27-2-93

Bij het schallen van de Trompet zal Ik de ogen openen, en dat wordt het begin van de Tijd die voorzien is door de Vader; Mijn Vader, de uwe.

B4-377: B 68-92

De orde der “Kleine Zielen” van mijn Barmhartig Hart zal de Verlossing bespoedigen, maar ze zal de heilzame pijnen niet verzachten.

B1-508: B 102-74

De huidige wereld zal verdwijnen, en dan zal mijn Glorie verschijnen in de zuiverheid van de Gave aan de Liefde.

B4-387: B 17-8-92

Weldra zal het Grote Geheim voltrokken worden en zal de heilige Kerk triomfantelijk uit de vervolgingen tevoorschijn treden. Het is het eindige in de Oneindige. Het is de strijd van de mensheid met de Godheid. Het is de zwakheid van kleinen en sterken, bekleed met de sterkte van God; het is dood en Leven. Het is armoede en ellende onder al hun vormen. Het is gehoorzaamheid samen met de omstreden vrijheid. Het is lijden samen met geluk: ieder offerde aan de Liefde, die steeds tegenwoordig is en die verlangt om in ieder menselijk leven tussenbeide te komen.

B4-587: B 66-94

Het is stééds de Liefde die altijd triomfeert.

B4-587: B 6-6-94

Wanneer de Tijd die aan de vijand is toegemeten, zal verstreken zijn, zulten de mensen elkaar vinden, herkennen en beminnen in de doorschijnendheid van het Licht dat de volkeren verlicht van de Waarheid en de Liefde.

B4-301: B 45-92

Kind, de tijd van de grote omwenteling is nabij! Ik kan nog handelen voor die Dag, maar Ik weet dat de mens min of meer lange tijd van lijden moet kennen voor ze gezuiverd is, een nieuwe tijd, een nieuwe aarde, een tijd van Genade, voor de totale verwoesting. Alleen vreugde in de Liefde zal voor altijd blijven bestaan in het Oneindige van wat niet kan eindigen.

B4-585: B 235-94

Weldra zal het Grote Geheim voltrokken worden en zal de Heilige Kerk triomfantelijk uit de vervolgingen tevoorschijn treden.

B4-587: B 66-94

M. Jezus mag Ik u nederig vragen wat er gaat gebeuren in onze arme ongelukkige wereld? Een onbeschrijfelijke chaos waarin goed en kwaad nauw gemengd aanwezig zijn.

J. Mijn kleine rest zal actief deelnemen aan de strijd en haar actie zal belangrijk zijn; doch allen zullen lijden op een verschillende wijze.

M. O mijn God, kunt ge de wereld niet bekeren?

J. Niet vooraléér vernietigd te hebben wat schadelijk is voor haar bekering!

B4-237/238: B 22-92

Ja, laat u niet leiden door de schijn. Er is nog véél goeds op de wereld en eens zal Ik komen om de wereld te hernieuwen. De grote was zal pijn doen. Vélen zullen het niet verdragen, maar het kleine aantal zal gered worden.

B4-482: B 153-93

Ik kan Me slechts meedelen aan hen die Mij, zoeken en beminnen. Ik ben de Almachtige, het Vuur van de Liefde, die, na de aarde in gereedheid te hebben gebracht om Hem te ontvangen, de wijngaard zal doen bloeien, waarvan Ik de Wijngaardenier ben; een Wijngaard die honderdvoudig de heerlijke vruchten zal opbrengen van de Verlossing. Zo zal Ik alle volkeren tot Mij trekken in éénzelfde éénheid.

B4-256: B 25-242

Zie, thans nadert het kleine aantal tot het Verlossende Kruis, een legioen kleine zielen van de Barmhartige Liefde, geboren uit de Maagdelijke Schoot van Maria, in Haar gevormd, in Haar door Mij onderricht (door de Liefde).

B4-443: B 14-12-92

Ik zal verterend Vuur zijn.

B1-388: B 298-68

Een Levensadem (waakvlam van de Liefde) zal haar (de wereld) doen herleven als het ogenblik zal gekomen zijn. Een grote en klare Vlam zal de aarde van alle smetten zuiveren. Vooraleer dit gebeurt, geef Ik de mensheid nog een kans, want het geloof van de trouwe christenen vertraagt nog mijn Uur. Voor de enen en voor de anderen, stel Ik nog een tijdje uit. Ga en zeg aan de wereld dat Gods Liefde niet verandert, maar dat er in Hem drie facetten zijn: Liefde – Gerechtigheid – Barmhartigheid.

B4-364: B 22-7-92

e) De Toekomst?

Er zullen wonden verborgen blijven onder uiterlijk vertoon angst voor het onbekende dat zich aftekent, toekomstplannen die vervallen tot vodjes papier voor de prullenmand, bedrogen verwachtingen, mislukking en opstanden. Maar Hij Die Is zal er zijn en Hij zal het tonen!

B2-367: B 88-78

Het uur is nabij dat de wereld voor een dilemma zal staan dat haar voortbestaan bepaalt. (Dilemma = toestand waarin tussen twee wegen die beide grote bezwaren opleveren een keuze moet worden gedaan.)

B4-213: B 11-92

Ik ga die corrupte wereld vernietigen, en als die ondankbare wereld van haar zonden verlost zal zijn, zal Ik er miljarden bloempjes laten bloeien, waarover Ik zal regeren.

B3-135: B 9-8-80

M. Mijn Jezus, wat gaat er van de wereld worden?

J. Een bijna totale ruïne.

M. Ik vraag U niet wannéér dit zal gebeuren.

J. Ik zal het u niet zeggen, maar weet dat Ik Mij op de aarde zal storten als een arend op zijn prooi.

B4-512: B 16-93

Ik zeg het u: het is laat, héél laat! De bekering van de wereld tekent zich nog niet af… zelfs niet aan de horizon.

B3-125: B 277-80

Als het Uur komt, zal Ik hun gouden kalf vernietigen. Ik ben niet de God van vergelding! Ik ben Liefde, Rechtvaardigheid en Waarheid!

B4-126: B 149-91

Het heden is een afwachten van de toekomst. Waarom er u om bekommeren? Ben Ik er soms niet? Laat Mij doen en maak u niet ongerust!

B4-116: B 318-91

Het uur nadert waarop de lotsbestemming van de mens wordt voltooid.

B4-525: B 267-93

Als Ik tot u spreek, luister en geef het door aan uw Pater: Voorwaar Ik zeg u; gij hoort reeds in de verte de opmars van het hemelse Leger dat zich in beweging zet. Er zijn rééds grote vooruitgangen, haltes en terugtochten teweeg gebracht door de allerkleinsten die de weg versperren aan mijn Gerechtigheid, en die trotseren wat Ik verwerp; de kwalen van een wereld, die in groot gevaar verkeert. Door de dapperheid van mijn “Kleine Zielen” is er een tijdelijke terugtocht van het hemels lege geloof in mijn Liefde – geloof in mijn Woord.

B4-655/656: B 296-95

Ja, totdat de zonde volledig verdwenen is, zal de wereld nog veel méér lijden moeten ondergaan.

B4-405: B 259-92

Na deze rampen, zullen de korenaren, bevrijd van verstikking door het kwaad, in de Zon van de Liefde rijpen, en een groot aantal bloempjes, die door hun kleinheid aan de ramp ontsnapt zijn, zullen héén en wéér wiegen in de zachte adem van een lichte bries. Een Liefdeslied zal opstijgen uit mijn Veld dat door het kontakt tussen aren en bloemen gezuiverd is. Dit lied zal een dankgebed worden en vergezeld zijn door de welluidende stemmen die uit de Hemelen komen. En allen zullen zij het Alleluja van de triomferende Hemelse Liefde zingen.

B4-348: B 77-92

Ik heb met tederheid naar u gekeken. Ieder van u heb Ik bij zijn naam genoemd. Zo heb Ik u als apostelen van de nieuwe Tijd een precieuze zending toevertrouwd.

B1-458: B 4-11-71

De huidige wereld verdwijnt om het ontstaan te geven aan de heropstanding van zielen en lichamen, door het openbloeien van de Liefde. Dit alles in een vreesaanjagende ineenstorting voor de enen, maar blijdschap voor de anderen. Want het is Mijn Dag (lichamen = doordat de ziel in blijdschap verheven wordt, komt deze blijdschap zich te voegen in het lichaam, daar ziel en lichaam met elkaar nauw verbonden zijn).

B4-518: B 20-6-93

Weldra zal de Morgenster zich verheffen over een wereld die weggeteerd is door de nacht van het geloof (ongeloof: waar géén geloof meer te bespeuren is).

B4-665: B 12-9-95

De wereld bevindt zich op een kruispunt. De tijd verstrijkt! Weldra zal alles voltooid worden in de Liefde, die zal oordelen in haar Barmhartigheid en Gerechtigheid.

B4-677: B 2-11-95

De Dag is niet veraf waar ge samen het Alleluja van de Goddelijke Liefde zult zingen, Liefde in de hemel en op de nieuwe aarde. De tortelduif roept en laat haar liefdeszang horen. Weldra komt de Tijd van de eeuwige Liefde.

B4-481: B 15-3-93

Een reactie op “Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19d-e)

Reacties zijn gesloten.