Boodschap 17-3-1977 & 8-4-1977

Uit de BOODSCHAP van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen


lkz-website-217 maart 1977

Jezus: “Ik ben even echt in de Eucharistie als Ik was in de brandende braamstruik op de Sinaï. Ik heb Mozes bevolen zijn sandalen uit te doen om Mij te benaderen. Aangegrepen door vrees en eerbied heeft hij zich van zijn schoeisel ontdaan. Ik ben de Liefde in de Heilige Eucharistie; maar Ik ben ook God…altijd! en de mensen benaderen Mij zonder schroom en zonder eerbied.
Tussen de ziel en Mij gaapt er een diepe kloof die alleen de Liefde kan overbruggen: het Eeuwige en het nietige. Mijn kind, mijn Liefde heeft u inzicht gegeven in de ijdelheid en de verwaandheid van die uiterlijke handelingen die Mij beledigen en Mij in Mijn Mystiek Lichaam doen lijden.
Wees een voorbeeld van eerbied bij het ontvangen van Mijn Liefde-sacrament. Compenseer de dwaasheid der mensen door een grotere eerbiedsbetuiging wanneer Ik in u kom. De verwaandheid van de zieleleiders gaat te ver.
De heiligschennissen vermenigvuldigen zich en de onverschilligheid van de gelovigen vormt het hoogtepunt van de verdorven onderrichtingen die zij ontvangen.
Ik spreek op die manier tot u, omdat ge Mijn hulp hebt ingeroepen. Ge leent Mij uw hand en Ik gebruik ze.
In deze Kerk, die Mij toebehoort, heeft zich een heiligschennend gemis aan eerbied ingeburgerd; er zijn vernieuwingen ingevoerd die Mij doen lijden. Ze blijft niettemin uw Moeder: heilig door Mijn heiligheid, levend van het leven dat Ik haar heb gegeven, onderworpen aan de mensen die haar besturen, maar waarvan de verantwoordelijkheid tegenover Mij groot is.
De onverschilligheid kwets Mijn hart pijnlijk.
Voorwaar, Ik zeg u: Ik ben liever overgeleverd in profane handen, die Mij niet kennen – daar ligt hun verontschuldiging – dan in de trotse handen van naamchristenen zonder christelijk hart. Mijn uitverkorenen geven aan deze gebruiken niet toe; als ze naar Mij toekomen, zullen ze zich zoals Mozes van hun schoeisel ontdoen. Ik bedoel dat ze Mij slechts met eerbied en liefde in hun uitwendige en innerlijke houding zullen benaderen.
De ijdelheid van zielen die zich gelijkstellen met God, is Mij een gruwel.
Ik heb het al gezegd: Er zal een dag komen die op geen enkele andere zal gelijken. Stel de dag van Mijn toorn uit door uw liefde. Wat gij in uw hart voelt, is een weerkaatsing van wat Ik voel in Mijn gekneusde hart!”


8 april 1977

Jezus: Zo Ik u meer inzicht gaf in het kwaad dat de wereld beheerst, zoudt ge het besterven van smart. Ik meet alles volgens uw maat. Gij leeft om te beminnen en te lijden met Mij.

Marguerite:  Mijn Jezus, ik vermijd zoveel mogelijk U te spreken over de manier waarop men U in de Heilige Communie ontvangt.

Jezus: Mijn kind, Ik breng Leven voor de mensen. Maar Ik geef toe: Mijn Lichaam wordt ontwijdt door de vermetelheid van wie zich de macht toeëigenen die Ik aan Mijn uitverkorenen heb verleend. Niet-gewijde handen zijn schuldig en zijn niet waardig Mij aan te raken! Voorwaar, Ik zeg u: de verantwoordelijken zullen de heiligschennissen tegen Mijn verheven Persoon duur betalen!
Ik kom in het hart van de mens uit loutere vrijgevigheid.