Boodschap 29-03-1979

lkz-website-1

Jezus: “Wees de zeer kleine die ge zijt, bewust van uw zwakheden, verootmoedigd omdat ge niet zijt wat ge zoudt willen zijn. Belangrijk is de nederigheid die haar nietigheid als schepsel aanvaardt. Uw verlangen naar meer volmaaktheid bevalt Mij, mijn verlangen echter is u te zien groeien in het besef van uw onbekwaamheid. De volmaaktheid die Ik voor u wil, kind, is dat ge weet dat ge uit uzelf niets zijt, en dat ge begrijpt wat gij samen met Mij tot stand kunt brengen. IK BEMIN U ZOALS GE ZIJT. Ik vraag u moeite te doen om uzelf te overwinnen, zeker, maar weet dat Ik alleen dit in u teweeg kan brengen.

Alle ogenblikken bevatten lijden, herstel van uw zwakheden, medeverlossing met Mij, heiliging voor de zielen. Wat u pijn doet is in mijn ogen slechts belangrijk als ge trouw zijt aan de liefde, met een mens-zijn gelijk de anderen. Ondanks mijn uitverkiezing moogt ge nooit denken hoger te staan! Houd u altijd op de laatste plaats: dit is de plaats die mijn voorkeur heeft. En Ik kan het u toevertrouwen: dit is de plaats die al Mijn heiligen hebben ingenomen. Vandaar uit heb Ik hen bij de hand genomen om ze naar de eerste plaats te leiden, de plaats die Ik hun van alle tijden had voorbehouden.

Ziet ge , kind, het is nodig dat ge één voor één de trappen van de liefde beklimt! Ge kunt het met mijn genade, door op uw plaats te blijven van waaruit ge de wereld rustig kunt gadeslaan en zien hoe zij leeft, om zo beter te begrijpen wat ge moet vermijden… Gun uw vleugels de tijd om te groeien! Verberg u goed in Mij!”

(Boodschap 29/03/1979)