Rozenkrans Overwegingen bij de Blijde mysteries

Eerste mysterie: De Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria

Jezus: Bemin de Waarheid. Aanvaard alles als van Mij komend. Kunnen jullie zeggen dat jullie Mij beminnen als jullie mijn onderwijzingen niet in praktijk omzetten? De gave van mijn liefde is gratis. Om ze te ontvangen is niets anders nodig dan jullie Ja-woord. (01 01 68)

Maria verwachtte zich waarschijnlijk niet aan een bezoek van de Engel. Zo zijn ook zoveel gebeurtenissen in ons leven onvoorzien…  Laat ons leren ze aan te nemen als zoveel bezoeken uit de Hemel en er met een uitbundig «Ja» op te antwoorden!

Tweede mysterie: Het Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

Marguerite:  Ter herinnering. Naastenliefde (Charité). Plicht van iedere Kleine Ziel tegenover de Naaste – Raadgevingen: Bezoek aan zieken, gehandicapten, invaliden. Tenminste zij die het kunnen. Hulp aan de behoeftigen. Proberen de te lenigen nood te raden verborgen onder de schijn… Vergeten wie men is, om zich beter te herinneren wie de ander is! (30 10 84)

Maria heeft de Zoon van God ontvangen, zij begeeft zich dadelijk op weg naar Judea. Zij kan de ontvangen Genade niet voor zich alleen houden, zij denkt aan haar bejaarde nicht die eveneens een kind verwacht. Moge de Heilige Geest onze harten verfijnen opdat wij mogen overwegen in welke richting wij moeten gaan.

Derde mysterie: De Geboorte van Jezus in Bethlehem

Marguerite: Eindelijk opent zich een deur voor het aanbiddelijk Kind dat gaat geboren worden: het is de Armoede die Het verwelkomt! Zalige Armoede die ons allen oproept tot het afleggen van het hebzuchtige “ik”. Zolang Jezus bij ons zal blijven, zal er nog zuiverheid bestaan op deze verdorven aarde! (18 07 77)

Wij zouden nooit moeten gewoon worden aan deze armoede waarin de Almachtige tussen de mensen heeft willen komen. Het is een essentiële les om ons eraan te herinneren dat de rijkdommen van de aarde te zeer vermengd zijn met de geest van het kwaad. De armoede is een bevoorrechte weg voor de zuiverheid van het hart.

Vierde mysterie: De opdracht van Jezus in de Tempel

Marguerite (zich tot Maria richtend):  Ik kijk naar uw Hart; maar uw ogen trekken mij aan en spreken tot mij; het is alsof U me zegt: “Geluk van uitverkiezing, smart van de goddelijke uitverkiezing. Alles vermengt zich: de vreugde welt in mij op, het lijden komt haar al gauw overspoelen. De aankondiging van het zwaard door Simeon, pijl van de Liefde die voor altijd in mijn hart is geboord.” (10 03 78)

Veertig dagen na de geboorte van Jezus ontmoet Maria het Kruis met de profetie van Simeon. Het geluk en de smart wonen reeds in haar samen. Maria wordt geassocieerd met het mysterie van een God vernederd in de menselijke waarde. Zouden wij een vreugde durven opeisen vrij van lijden?

Vijfde mysterie: Jezus wordt in de Tempel van Jeruzalem teruggevonden

M: Heer, ik vind U niet. Waarom verbergt Gij u?

J: Opdat ge Mij beter zoudt zoeken.

M: Maar waar U gezocht als Gij u verschuilt?

J: In de diepten van uw ziel, in de geheimenis van uw hart, waar Ik Mij graag schuilhoud. (08 04 67)

Gedurende drie dagen heeft Jezus zich verstopt. Maria en Jozef hebben er zich niet bij neergelegd. Zij hebben gezocht, zij hebben gelopen…  Soms verbergt Jezus zich ook voor ons. Gaan wij wachten en droevig zijn? Wil Hij integendeel niet de wens in ons wekken Hem terug te vinden?