Maandblad Stella, december 2016

Overgenomen uit; ‘Stella NL 2016 12logo

Inhoud:

  1. Geboorte van een ziel. Wedergeboorte van een ziel
  2. Rozenkrans: Overwegingen van de Blijde mysteriën
  3. Wat Jezus aan Marguerite zegt, is dat gericht aan iedere Kleine Ziel?

 

I. Geboorte van een ziel. Wedergeboorte van een ziel

Woord van Jezus (Boodschap 9 november 1978:

De geboorte of de wedergeboorte van een ziel is de grootste genade die de Heilige Geest kan geven. Bidt opdat gij uw geboorte trouw zijt en blijft, want een wedergeboorte is altijd pijnlijk.

De geboorte gebeurt in de vreugde en de zalving van de Heilige Geest, doorheen lijden, zelfverloochening, offers. Een wedergeboorte is de losprijs voor de liefde die men verloren liet gaan door ontrouw aan de genade, een losprijs die vereffend wordt met de steun van de oneindige Barmhartigheid.

De te beklimmen treden om herboren te worden zijn bezet met een reeks kwaadaardige dieren die de arme ziel willen beletten ze te bestijgen.

De Barmhartigheid bereidt voor hen die zij wil redden iedere trede voor naarmate zij bereid zijn zich in te zetten voor hun klim naar het Licht. De wedergeboorte begint niet zonder hinder, want de vijand lost zijn prooi niet gemakkelijk.

Een zachte stem nodigt de ziel met aandrang uit onbevreesd vooruit te gaan, … ondanks de onredelijke vrees die haar overvalt bij het zien van de boze dieren die haar aan beide kanten van de ladder bedreigen. Ondanks de bijzondere goddelijke hulp die de schipbreukeling vergezelt, pogen die dieren hem in hun greep te krijgen.

Dit is de reden van de vooruit- en achteruitgang van een ziel, die onder stuwing van de Geest van liefde, helemaal van leven wil veranderen, maar die nog steeds de invloed ondergaat van de geest der duisternis. Die geest tracht het licht dat naar de ziel toekomt af te schermen.

 

***   ***   ***

 

II. Rozenkrans Overwegingen van de Blijde mysteriën

 

Eerste mysterie: De Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria

Jezus: Bemin de Waarheid. Aanvaard alles als van Mij komend. Kunnen jullie zeggen dat jullie Mij beminnen als jullie mijn onderwijzingen niet in praktijk omzetten? De gave van mijn liefde is gratis. Om ze te ontvangen is niets anders nodig dan jullie Ja-woord. (01 01 68)

Maria verwachtte zich waarschijnlijk niet aan een bezoek van de Engel. Zo zijn ook zoveel gebeurtenissen in ons leven onvoorzien…  Laat ons leren ze aan te nemen als zoveel bezoeken uit de Hemel en er met een uitbundig «Ja» op te antwoorden!

 

Tweede mysterie: Het Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

Marguerite:  Ter herinnering. Naastenliefde (Charité). Plicht van iedere Kleine Ziel tegenover de Naaste – Raadgevingen: Bezoek aan zieken, gehandicapten, invaliden. Tenminste zij die het kunnen. Hulp aan de behoeftigen. Proberen de te lenigen nood te raden verborgen onder de schijn… Vergeten wie men is, om zich beter te herinneren wie de ander is! (30 10 84)

Maria heeft de Zoon van God ontvangen, zij begeeft zich dadelijk op weg naar Judea. Zij kan de ontvangen Genade niet voor zich alleen houden, zij denkt aan haar bejaarde nicht die eveneens een kind verwacht. Moge de Heilige Geest onze harten verfijnen opdat wij mogen overwegen in welke richting wij moeten gaan.

 

Derde mysterie: De Geboorte van Jezus in Bethlehem

Marguerite: Eindelijk opent zich een deur voor het aanbiddelijk Kind dat gaat geboren worden: het is de Armoede die Het verwelkomt! Zalige Armoede die ons allen oproept tot het afleggen van het hebzuchtige “ik”. Zolang Jezus bij ons zal blijven, zal er nog zuiverheid bestaan op deze verdorven aarde! (18 07 77)

Wij zouden nooit moeten gewoon worden aan deze armoede waarin de Almachtige tussen de mensen heeft willen komen. Het is een essentiële les om ons eraan te herinneren dat de rijkdommen van de aarde te zeer vermengd zijn met de geest van het kwaad. De armoede is een bevoorrechte weg voor de zuiverheid van het hart.

 

Vierde mysterie: De opdracht van Jezus in de Tempel

Marguerite (zich tot Maria richtend):  Ik kijk naar uw Hart; maar uw ogen trekken mij aan en spreken tot mij; het is alsof U me zegt: “Geluk van uitverkiezing, smart van de goddelijke uitverkiezing. Alles vermengt zich: de vreugde welt in mij op, het lijden komt haar al gauw overspoelen. De aankondiging van het zwaard door Simeon, pijl van de Liefde die voor altijd in mijn hart is geboord.” (10 03 78)

Veertig dagen na de geboorte van Jezus ontmoet Maria het Kruis met de profetie van Simeon. Het geluk en de smart wonen reeds in haar samen. Maria wordt geassocieerd met het mysterie van een God vernederd in de menselijke waarde. Zouden wij een vreugde durven opeisen vrij van lijden?

 

Vijfde mysterie: Jezus wordt in de Tempel van Jeruzalem teruggevonden

M: Heer, ik vind U niet. Waarom verbergt Gij u?

J: Opdat ge Mij beter zoudt zoeken.

M: Maar waar U gezocht als Gij u verschuilt?

J: In de diepten van uw ziel, in de geheimenis van uw hart, waar Ik Mij graag schuilhoud. (08 04 67)

Gedurende drie dagen heeft Jezus zich verstopt. Maria en Jozef hebben er zich niet bij neergelegd. Zij hebben gezocht, zij hebben gelopen…  Soms verbergt Jezus zich ook voor ons. Gaan wij wachten en droevig zijn? Wil Hij integendeel niet de wens in ons wekken Hem terug te vinden?

 

***   ***   ***

 

III. Wat Jezus aan Marguerite zegt, is dat gericht aan iedere Kleine Ziel?

Door Pater Marcel

Hoe moet men de Boodschap van de Barmhartige Liefde lezen? Het zijn dialogen tussen Jezus en Marguerite. Hoe en wanneer worden deze dialogen tot iedere lezer gericht? In welke mate kunnen wij hier profijt uit trekken voor ons persoonlijk gebed of voor onze spirituele vorming?

Jezus heeft op deze vraag geantwoord in een boodschap die met zorg moet overwogen worden, want zij komt eerder uit de taal van het hart dan uit intellectuele overweging. Het is de boodschap van 3 januari 1980. Jezus zegt het volgende aan Marguerite:

“De woorden die Ik tot u richt zijn voor u. Zij moeten niet aangepast worden voor de anderen; maar ieder moet er zich aan aanpassen. Het is tot u dat Ik spreek; de anderen moeten profiteren van wat Ik u zeg, door mijn onderrichtingen in praktijk te stellen. Een gekregen tekst mag niet worden vervormd of aangepast, alsof hij voor iedereen was. Hij is voor allen bestemd, maar het is tot u dat Ik spreek. Een “jij” is geen “jullie”, een enkelvoud is geen meervoud. Niettemin verlang Ik dat het meervoud wordt met eerbiediging van de gesproken woorden, want alle mensen zijn mijn kinderen. Een aanpassing is mogelijk zonder de ontvangen tekst te verdraaien. De Boodschap is voor allen, maar het is aan mijn kleine bloem dat Ik ze gedicteerd heb! Een onderscheid dient gemaakt: geen woord veranderen van wat Ik zeg; maar een aanpassing van uw woorden is mogelijk, alhoewel Ik, die ze ontvang, ze als dusdanig wil, want Ik ben er de Bezieler van. Men kan niet zeggen: “Heer”, als men niet door mijn Geest bewoond wordt. En Ik pas alles aan, aan de normen van wie ontvankelijk is, wat het contrast tussen mijn Alles en uw kleine niets soms verscherpt.” (3 januari 1980)

Hieromtrent heeft de geestelijke leidsman van Marguerite een nota gepubliceerd voor de vertalers (nog steeds op 3 januari 1980):

De ontvangen tekst, zijn de woorden door Jezus tot Marguerite gericht. Zij mogen niet gewijzigd worden, bijvoorbeeld tijdens een vertaling in een andere taal om zich aan te passen aan een andere mentaliteit. Zij moeten vertaald worden in een tekst zo dicht mogelijk bij hetgeen Jezus tot Marguerite zegt. De lezer moet de woorden van Jezus voor zichzelf aanpassen. Wat de woorden van Marguerite betreft is een aanpassing mogelijk bijvoorbeeld om een plaatselijke uitdrukking, eigen aan Marguerite in een andere taal te vertalen en waarvoor men geen passende uitdrukking in deze taal vindt.

Aan mijn lieve vertalers en vertaalsters: indien jullie een uitdrukking vinden waarvan de betekenis duister lijkt, aarzel niet vragen te stellen aan jullie proost of aan mijzelf. Wij zullen trachten jullie een antwoord te geven…  in de zin waarin de tekst moet begrepen worden. – Pater Marcel