De Boodschap van de Barmhartige Liefde van het Hart van Jezus aan de Kleine Zielen en het Geestelijk Kindschap

De Boodschap van de Barmhartige Liefde van het Hart van Jezus aan de Kleine Zielen en het Geestelijk Kindschap

In de ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde van het Hart van Jezus aan de Kleine Zielen’ roept de Heer de mensen, zijn schepsels, op tot liefde. Liefde is volgens Hem de enige remedie voor het kwaad dat de wereld teistert en dat zelfs in zijn Kerk tweedracht zaait. De verschrikkelijke storm, die door de haat wordt aangewakkerd, kan alleen maar verdwijnen door de adem van de Liefde. De Redder rekent op ons om Hem daarbij te helpen. Het is aan elke ‘Kleine Ziel’ om mee te doen aan zijn goddelijk spel.

Eerst en vooral benadrukken we met klem dat de benaming ‘Kleine Ziel’, die sommige mensen lachwekkend vinden, niets te maken heeft met ‘kinderachtigheid’. Een ‘Kleine Ziel’ is per definitie iemand die loyaal zijn kleinheid erkent tegenover de Allerhoogste; zijn broosheid, zijn nietigheid, zijn ellende tegenover de oneindig Heilige. Want is de afstand tussen ieder van ons en God niet veel groter dan die tussen een kind en zijn ouders?

Kleine Ziel zijn is gewoonweg zich bewust worden van zijn aangeboren kleinheid en daardoor zijn ware plaats kennen. Nederigheid is in de eerste plaats de waarheid. Elke authentieke christen kan Kleine Ziel genoemd worden, (zonder negatieve bijklank) wanneer hij het fundamentele belang van de nederigheid erkent. Deze bestaat er in de waarheid loyaal te erkennen en aan te nemen.

Men zal dan ook niet verrast zijn vast te stellen dat één van de essentiële kenmerken van de Boodschap nu juist het ‘geestelijk kindschap’ is. In dit verband beroepen we ons op de leer van de Heilige uit Lisieux, die overeenkomt met de leer van de Boodschap, waaruit wij volgende teksten citeren:

”Kind, laat het liefdegraan ontkiemen dat mijn kleine bruid Teresia van het Kind Jezus in de zielen gezaaid heeft.” (2.7.72)
”De Boodschap is inderdaad de voortzetting van de Teresiaanse werking in de zielen.” (22.6.71)

Men moet dus niet verwonderd zijn, wanneer we het hebben over de H. Teresia zoals men ons soms verwijt, want de Boodschap zelf neemt haar als voorbeeld. Het geestelijke kindschap is trouwens niet uitgevonden door deze beroemde Karmelietes: “Als gij niet wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen niet binnengaan.” Dus; geen verlossing zonder nederigheid, want “God verafschuwt de hoogmoedigen.”

En de eerste die de nederigheid beoefende was niet Teresia, maar de H. Maagd Maria. Zij, die de grootste ziel aller tijden is, wilde beschouwd worden als de kleinste, de ‘nederige’ dienstmaagd van de Heer.

Het is juist de H. Maagd die ons vraagt in dezelfde geest te leven. Zij benadrukt dit bij iedereen die betrokken is bij één van de talrijke mariale werken (bv. het ‘Legioen van Maria’), waarvan de weldoende invloed meer dan genoeg bewezen is. Kan men werkelijk houden van zijn Hemelse Moeder en haar apostel zijn, zonder voor haar de gevoelens te koesteren van een klein kind tegenover zijn moeder? Onze houding tegenover Haar zal ons inspireren als we voor haar Zoon komen. Daartoe wil de ‘Boodschap‘ ons vormen!

Wanneer ik het Legioen warm aanbeveel, blijf ik volkomen trouw aan de geest van het Tweede Vaticaans Concilie en aan de geest van de H. Louis G. de Monfort, die in zijn alom gekende verhandeling bevestigt dat alle devotie tot de H. Maagd, die niet tot Jezus leidt, een valse en duivelse devotie is.

Het Legioen Kleine Zielen helpt ons in het bijzonder om in een grotere intimiteit met Jezus te leven, iets waarnaar iedere gelovige zou moeten streven, ook de meest vurige mariale ziel. Het doel van de Boodschap is juist: ons binnenleiden in deze onuitsprekelijke intimiteit, ons tonen hoe we Onze Lieve Heer steeds meer kunnen beminnen en ons door Hem laten opvoeden. En dit te midden van de moeilijkheden van deze tijd.

Beste lezer, indien de H.Geest u ingeeft dat deze Boodschap voedsel voor uw ziel kan zijn, dan zult u er zeker licht en kracht uit putten en zal zij u sterk aansporen op de weg naar de heiligheid.

Na het Evangelie, dat iedere christen, die naam waardig, nauw aan het hart zou moeten liggen, zou de Boodschap gebruikt moeten worden als lievelingsboek. We moeten niet met te veel boeken tegelijkertijd of slechts oppervlakkig bezig zijn. Dit is jammer genoeg een algemeen voorkomende fout, die te wijten is aan de wispelturigheid van de mens. Laat ons deze schat, die de Boodschap is, onderzoeken. We zullen er de vruchten van plukken: Vrede, Vreugde en Liefde.

Velen hebben hun volledige geestelijke ontplooiing gevonden door de Boodschap. Laat ons hun voorbeeld volgen en wij zullen de H. Harten van Jezus en Maria verheugen. Wij zullen hun de triomf voorbereiden die door Onze Lieve Vrouw van Fatima voorspeld werd.


Uit; De gedachten van Jezus’ Hart, R. Jaouen C.M., Uittreksels uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen, blz. 5-6.