LKZ: Boodschappen van de Barmhartige Liefde

16 MEI 1966

Jezus: Ik zal u nooit meer geven dan gij kunt dragen.

Marguerite: Gij zijt mijn sterkte, Jezus.

JezusJa, kind. Maar Ik heb medelijden met uw menselijke zwakheid.

Hoe groter uw verlangen, des te groter uw liefde. Verlang met al uw krachten naar het Rijk van mijn liefde in de wereld! Verlang naar mijn glorie! Verlang naar de bekering van de volkeren! En verlang naar mijn vrede voor al mijn kinderen!

Bewaar in alle omstandigheden uw waardigheid als kind van God. Geef Mij heel de verantwoordelijkheid in al wat gij doet en onderneemt tot meerdere eer en glorie van Mij.


30 MEI 1978

Jezus

Ge weet, mijn kind, dat men de Liefde niet ziet, zelfs niet als ze daar is. Men voelt ze aan; men beleeft ze. Men laat ze zachtjes sudderen zonder te weten wat de goed bereide schotel te bieden heeft voor de gasten. Soms zwijgt de Liefde, maar nooit is ze werkloos. Haar werkzame rust? … Dat zijn haar Kleine Zielen die Haar in hun hart verwelkomen. Ze laat zich kennen in de stilte. Haar adem is levenscheppend; adem die soms bijna onmerkbaar is, maar altijd heiligheid voortbrengt. Een onophoudelijk heen en weer gaan dat tot een zacht briesje wordt om een noodzakelijk geachte rust niet te verstoren. Een versterking voor de menselijke natuur en een herbronning van de ziel in een vredesbrengende stilte.

Of de Liefde spreekt of zwijgt, ze blijft altijd liefde en ze komt altijd op een gunstig moment. Of ze zingt of weent, ze blijft altijd dezelfde. De Liefde is de uitgelezen gave van de Ongeschapen Liefde. In de ziel van de rechtvaardige brengt ze wonderen tot stand; in de ziel van de zondaar omfloerst ze haar gelaat, maar altijd blijft ze aanwezig. Licht en schaduw! Dezelfde tederheid, dezelfde barmhartigheid voor allen.


01 januari 1968

Jezus

Hebt de Waarheid lief. Ontvangt alles als van Mij afkomstig. Kunt ge zeggen dat ge Mij liefhebt als ge mijn leer niet toepast? De gave van mijn liefde is kosteloos. Om ze te ontvangen is niets anders nodig dan uw jawoord.

Waaruit bestaat het gezin? Uit vader, moeder en kinderen. Zo is ook mijn Rijk. Maar hoeveel verloren zonen moet Ik naar de haardsted terugbrengen? En de onverbeterlijken? Wat ga Ik met hen aanvangen?
De wereld is tot in haar grondvesten overhoop gehaald en ze is zich toch niet bewust van de werkelijkheid. Haar natuurlijke verdorvenheid verdraagt geen discussie over de ijdelhied van wat ze graag geniet. Het geweten is in talrijke zielen volledig uitgeschakeld.
Eén grote leegte tot in het diepste van de zielen.
En deze “kleinen” die Ik verlang worden Mij ontzegd.
Maar niemand zal het tegen Mij opnemen.
De levenskracht van de Kerk wordt verstoord door elementen die strijdig zijn met haar onberispelijkheid.


08 december 1966

Jezus

De wereldse roem gaat voorbij zoals de lichamen voorbijgaan. (..) De hemelse glorie is onsterfelijk. En elke hemelse glorie heeft haar eigen trekken, zoals bedoeld bij haar schepping. En niemand kan ze vervangen omdat ze van Mij komt. En omdat Ik het zo heb gewild.

Wie van zijn moeder houdt staat meer open voor de lessen van goedheid en liefde die zij geeft.

Als ge van mijn goddelijke Moeder houdt, zal zij het zich tot plicht rekenen u te beschermen en u vol liefde de weg van de heiligheid te wijzen. Denk aan haar liefde voor al haar kinderen, en voor u in het bijzonder. Zie welke plaats zij steeds in uw leven heeft ingenomen, zelfs in de tijd van uw ellende, welke weldoende invloed zij uitgeoefend heeft op uw arme ziel, die blootgesteld was en bezweek aan zoveel gevaren. En Ik heb mij op haar verlaten om u naar Mij te brengen.

Marguerite

Heer, mochten allen uw Woord beluisteren en het ontvangen in een hart dat openstaat voor de Waarheid. Vreemde intimiteit, deze intimiteit van een God met zijn schepsel. Om dit mysterie te begrijpen en het te benaderen moet men in zich de kritische geest, die zo gemakkelijk tot tegenspraak geneigd is, tot zwijgen brengen. Een levendig geloof is nodig om te aanvaarden en te vatten wat het verstand van de doorsnee mens te boven gaat.

 LKZ: www.hetlegioenkleinezielen.eu


IMG_20150804_0004 1
IMG_20150804_0004 2