Palmpasen

Beste Kleine Zielen van Jezus Barmhartig Hart

Dit weekend vieren we Palmpasen, de zondag die het begin markeert van de heilige week, de week waarin we de passie, dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus herdenken. Het is een week van diepe emoties en overdenking, en het begint met een viering die gevuld is met vreugde en lofprijzing. We vieren en gedenken de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem.

We zullen luisteren naar het evangelie waarin Jezus op een ezel rijdt en door de menigte wordt toegejuicht met palmtakken en gezangen: “Hosanna!”. Maar deze viering gaat dieper dan alleen een feestelijke tocht. Het symboliseert – vooraf – de overwinning van Jezus op de dood en zijn uiteindelijke triomf over het kwaad.

We zien in deze viering de vervulling van een profetie uit het Oude Testament, waarin wordt voorspeld dat de Messias zal komen en als Koning zal worden geëerd door zijn volk. Maar het is ook een teken van nederigheid, want Jezus rijdt niet op een prachtig paard, maar op een eenvoudige ezel. Dit laat zien dat Jezus geen aardse Koning wil zijn, maar de Overwinnaar die ons leidt naar verlossing en eeuwig leven.

Maar terwijl de mensen juichten en “Hosanna!” riepen, wisten ze niet dat deze triomfantelijke intocht het begin zou zijn van het lijden en de dood van Jezus. Ze zagen niet de donkere dagen die voor Hem en hen lagen. Maar Jezus wist dat zijn tijd op aarde kort zou zijn en dat Hij veel moest lijden en om te sterven om zo de mensheid te redden van een dood die eeuwig duren zou!

In deze heilige week zullen we de laatste dagen van Jezus op aarde herdenken en zijn ultieme Offer voor ons; zijn lijden en dood aan het kruis, waardoor onze zonden vergeven worden en we verzoend worden met God de Vader. Het is een week van vasten, gebed en bezinning, waarin we ons voorbereiden op de zijn Verrijzenis in de Paasnacht van de vroege Paaszondag.

Dus laten we vandaag de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem vieren en ons verheugen in zijn overwinning op de dood en het kwaad. We kijken vooruit naar de komende dagen, zodat we de diepte van zijn Offer een beetje mogen begrijpen.

Moge de Heer u zegenen en ons allen leiden op de tocht door deze heilige week, zodat we ons hart en ons leven kunnen richten op Jezus in zijn Offer voor ons. Amen.

Pastoor Geudens