Theresia van Lisieux en de Kleine Zielen

Overweging van de H. Theresia:

Maar als ik mezelf met de grote heiligen vergeleek, zag ik een even groot verschil als tussen een berg met zijn top in de wolken en een zandkorreltje dat onder de voeten van de voorbijgangers verborgen gaat. Maar dat ontmoedigde me niet. Ik dacht: ‘Hoe klein ik ook ben, God heeft me die grote verlangens ingegeven. Groter worden blijkt niet te lukken. Ik moet me dus nemen zoals ik ben, mét al mijn tekortkomingen en onvolmaaktheden en zó heilig worden. Er moet dus een kleine weg naar de hemel te vinden zijn. Rechttoe, rechtaan, en helemaal nieuw”.

«Ik sterf niet, ik ga het Leven binnen. Mijn leven is slechts een ogenblik, een voorbijgaand uur. Mijn leven is slechts één dag die mij ontsnapt en die wegvlucht. Gij weet het, o mijn God! Ik heb slechts vandaag om U op deze aarde te beminnen!« (Uit: Mijn lied van vandaag, H. Theresia van Lisieux)

Dit zijn woorden van de heilige Theresia van het Kind Jezus en van het heilig Aanschijn. En het is waar, haar verlangen om verenigd te zijn met haar Goddelijke Bruidegom was eenvoudigweg volmaakt. De heilige Theresia is de patroonheilige van de Kleine Zielen in de meest volledige zin van het woord. Haar ‘Kleine Weg’ van het geestelijk kindschap staat heel dicht bij de «Kleine Zielen» en daarom ook is zij onder de heiligen degene die onze voornaamste patroonheilige is. Zoals ik het reeds heb vermeld, heb ik mijn seminariestudies gedaan in de stad Przemysl. Daar waren en zijn nog altijd vele religieuze congregaties en vast en zeker ook een Karmel.

Ik heb een boek dat dateert uit 1927 (van de Karmel van Przemysl in Polen) en dat handelt over de heilige Theresia, en waar de auteur, waarschijnlijk één van de zusters Karmelietessen, letterlijk de uitdrukking gebruikt: «haar (kleine) weg is bedoeld voor de Kleine Zielen». Haar zending draagt bij aan de vermenigvuldiging van de Kleine Zielen die beminnen zoals zij (die God beminnen en hun naaste), opdat zij zich zouden heiligen en tot de heerlijkheid van God toegang hebben.

Het geestelijk kindschap van de heilige Theresia, is de gewone weg van een verborgen leven, niet alleen voor de wereld, maar ook een manier om niet de aandacht te trekken van de omgeving, zodat men volledig vergeten kan worden. «U ziet, mijn welbeminde Moeder, dat ik een kleine ziel ben die slechts kleine dingen kan geven aan de goede God, en zelfs dan gebeurt het me nog dat ik gelegenheden laat voorbijgaan om kleine offertjes te brengen die zoveel vrede aan mijn ziel geven …»

Op 30 augustus 1966, toont de Heer Jezus aan Marquerite de zin van de kleinheid en de schoonheid ervan: «De kleine bloemen kunnen evenzeer gewaardeerd worden als de allerzeldzaamste. Deze wordt zeker meer bewonderd, maar de kleine bloemen ziet men liever omdat ze binnen het bereik blijven van wat klein is. Weet ge, een kleine bloem is zo intiem, zo teder. Men voelt er zich zo vertrouwd mee. Men kan haar alles zeggen. Ze begrijpt zo goed…» Deze tekst bevestigt hetgeen de heilige Theresia schreef toen zij begreep wat Jezus bedoelde toen Hij innerlijk tot haar sprak: «Alle bloemen geschapen door Hem (God) zijn mooi, de schittering van de rozen, de geur van de lelies ontnemen niets van het parfum van een klein viooltje of van de delicate eenvoud van een margrietje… Ik heb begrepen dat indien alle kleine bloempjes rozen zouden willen zijn, de natuur haar mooie lenteschoonheid zou verliezen.»

Als Kleine Zielen door God uitverkoren om een speciale getuigenis van liefde en nederigheid te geven, hebben wij van Jezus zoveel hulpmiddelen gekregen, uiteraard allereerst het Evangelie, maar ook «onze Boodschap van de Barmhartige Liefde» en bovendien de «Geschiedenis van een ziel» van de heilige Theresia waarover ik hier schrijf.

«Jezus aanvoelen» is onze dagelijkse taak, en hoe moeten wij daartoe komen? De nog zo jonge heilige Theresia geeft ons enkele tips: «Ik begrijp en weet uit ervaring dat het Rijk van God in ons is». Jezus heeft geen boeken of geleerden nodig om de zielen te leiden: Hij, de Leraar der leraren, leert zonder geluid van woorden. Ik heb Hem nooit horen spreken, maar ik voel dat Hij in mij is op elk ogenblik, Hij leidt mij en geeft mij in wat ik zeggen of doen moet. Ik ontdek zijn Licht dat mij onbekend was, Zijn Licht dat mij verlicht op het moment dat ik het nodig heb, en dat komt het meest voor, niet tijdens het gebed, maar bij de dagelijkse bezigheden.»

Zo leert onze Heiland ons dat de nederigheid, de kleinheid en de vernederingen toestanden zijn die nodig zijn voor ons om werkelijk kinderen van onze Hemelse Vader te worden. De Meester heeft aan de heilige Theresia toegestaan om deze ingewikkelde mysteries te begrijpen: «De Almachtige God heeft grote dingen voor mij gedaan, en het grootste daarvan is dat Hij me zo duidelijk mijn niets-zijn heeft getoond, mijn onbekwaamheid om het goede te doen. Nederig zijn in geest en in waarheid betekent; onze ellende liefhebben en ons verheugen over het feit dat we van onze Hemelse Vader in alles afhankelijk zijn.»

Als we deze woorden lezen, keren we dan in onszelf en geven we nederig toe hoeveel eigenliefde er nog in ons is. In feite is de weg van de Kleine Zielen een bijzonder charisma door Jezus gegeven om de heiligheid samen met Hem te «scheppen»: «Gij lijdt, Ik lijd met u. Gij bemint, Ik bemin in u».

De weg van de Kleine Zielen is een koninklijke weg, zegevierend! (Boodschap van 14 juli 1970). Het doel en zo te zeggen de samenvatting van de kleine weg van het geestelijk kindschap van de heilige Theresia is de totale opoffering aan de Barmhartige Liefde van de goede God.

We halen nog enkele zinnen aan uit de Akte van Overgave aan de Barmhartige Liefde die Marguerite heeft gedaan: «Ik verlang Uw Wil volmaakt te vervullen en te komen tot de graad van glorie, die Gij me in Uw Rijk hebt voorbehouden, in één woord, ik verlang heilig te worden, maar ik voel mijn onmacht aan en ik vraag U, o mijn God! dat Gij zelf mijn heiligheid zoudt zijn.»

Laten wij onszelf ook opdragen aan deze Liefde die ons zuiveren zal van alles wat van de wereld is, want deze is leeg en zonder band met de Hemel (cf. boodschap van 20.12.1965).

Pater Mariusz Zima, Internationale Hulpaalmoezenier Legioen Kleine Zielen

Uit; Nieuwsbrief December 2022, Legioen Kleine Zielen Nederland, blz. 8-9.

Website www.hetlegioenkleinezielen.com