Indringende Boodschap van Jezus van 8 september 1992

Met dank aan Jan van de Oever voor de keuze van deze tekst.

Jezus zegt tot Marguerite: “Ze is geboren, de nieuwe Eva. En in een tijd, die geen tijd is voor Mij, die Ben, zal Ik in Haar het vlees aannemen.

Mijn Vader is altijd van zijn Schepping blijven houden. Hij heeft Mij naar u gezonden om u te redden. Hij noemde Mij: de Verlosser. Misschien lijkt het erop dat Ik in deze wereld in mijn opdracht gefaald heb. Niets daarvan! De mensen verscheuren elkaar, maar Mijn zending is een voorbereiding voor de glorie van de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest.

Het goede en het kwade in elke ziel wordt gewikt en gewogen. Ieder krijgt zijn deel.

De oogsttijd is aangebroken en mijn wederkomst kom steeds naderbij.

lk kom het veld wieden, het kaf verbranden, opdat de oogst, die God voorbehouden heeft aan zijn getrouwen, maximaal zou opbrengen.

Vanaf de geboorte van mijn eerbiedwaardige Moeder werd het lot van de mensheid bevestigd en de hele Hemel was verblijd, omdat hij wist dat Zij het Kind aan deze wereld zou schenken. De Verlossing kwam samen met Haar. Toen Zij nog als kind in de wieg lag, was Ik reeds in Haar aanwezig.

Dit mooie Schrijn (mijn Moeder) heeft Mij gedragen, buiten haar weten om, tot het uur dat mijn Vader koos, om Mij naar u, arme kinderen, te zenden.

Zoals door mijn Vader bepaald werd, ben Ik na de vormingstijd (van de Apostelen) door de wreedheid en de ondankbaarheid van de mensen het zoenoffer geworden dat alle zoenoffers omvat die de wereld door de eeuwen heen zou kennen.

Door zelf zoenoffer te worden, heeft mijn Moeder gedeeld in het afschuwelijk verraad waarvan Ik het slachtoffer werd.

Maar Ze zal zegevierend aan Mijn zijde wederkeren, want Ze is steeds mijn Deelgenote geweest.

Maar nu zeg Ik u dat het onmogelijk zal zijn alle zielen te redden. Ze zijn te ver gegaan. Het deel van het vuur zal belangrijk zijn. De vijand van de zielen zal de weerspanningen meenemen naar de verdoemenis. Zelfs mijn Barmhartigheid zal niet kunnen tussenbeide komen, terwijl Ze haar ogen sluit voor de afschuwelijke wonde van een satan-aanbiddende wereld. Tot op de bodem van Mijn heilige Gerechtigheid zal Ik ziften, en vol liefde Mijn kleintjes komen halen. Maar koester geen valse dromen! lk herhaal: Ik kom in Glorie om te redden wat er nog te redden valt. Door de terugkeer van de gewetens naar het goede, zullen een nieuwe aarde en een nieuwe hemel opengaan; en het zal een tijdperk van vrede en vreugde zijn.

Degenen die elkaar liefhadden, zullen voor eeuwig verenigd zijn. Taboes zullen verdwijnen door de triomf van de Liefde, in een verruiming van de geesten en de harten die met vreugde en verwondering haar opbloei zullen zien in de voor eeuwig verenigde uitverkoren zielen. Het kwaad zal overwonnen zijn, het lijden zal plaatsmaken voor gelukzaligheid in de verenigde harten.

Hetgeen ge zojuist hebt geschreven, zal gebeuren zoals Ik zeg. Sluit uw hart voor alles wat Ik niet ben. Vergeet niet dat de opstandige engelen aan het werk zijn. Ik heb het altijd voorspeld.

Wees op uw hoede, want de wolven hebben zich met een schapenvacht bedekt, om de kinderen van God te misleiden. Bid! Bid! Houd niet op te bidden en lief te hebben.”