31ste zondag door het jaar – preek voor het Legioen Kleine Zielen

6485095_orig

Inleiding

Deze zondag bezingt de Wet van God. Wie leeft volgens Gods geboden zal zegen ondervinden, aldus de eerste lezing. Jezus vat Gods geboden samen in de liefde tot God en de naaste. En indien wij bang zijn vanwege onze zwakheid in het onderhouden van de geboden; de tweede lezing uit de Hebreeënbrief verzekert ons vandaag, dat wij in Jezus een Hogepriester hebben, die voor ons ten beste spreekt. Zijn Offer is onbesmet en heilig. Eens en voor altijd heeft Hij door het Offer van zijn leven onze zonden uitgewist. Wij kunnen dan ook vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade om de Eucharistie te vieren en zijn Wet van de Liefde te bezingen.

Bezinning

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat gezegde is ons allemaal bekend. En wij behoeven maar naar verliefde stellen te kijken om te zien, wat dat allemaal kan betekenen. Het hart als de plaats van de liefde. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Toch zal het ons ook allemaal bekend zijn, dat het hart soms vol is van dingen, waarmee echte liefde weinig van doen heeft. Heeft verliefdheid bijvoorbeeld nog met liefde te maken, wanneer het hart vol is van iemand, die niet jouw echtgenoot of echtgenote is? Er zijn tegenwoordig niet weinigen, die deze vraag met ‘ja’ schijnen te beantwoorden.
Mogen wij misschien concluderen, dat echte liefde niet zo maar het overlopen van ons hart betekent, maar dat het evenals andere aspecten van het leven aan regels en wetten gebonden is?
De uitdrukking ‘liefde maakt blind’ zegt dat ook. De gevoelens van het hart kunnen mensen soms zo verblinden, dat zij tot een liefdeloze of toch ten minste onverantwoorde handeling komen: het verlaten van de echtgenoot of echtgenote om reden van de liefde.
De Bijbel heeft vanaf de eerste bladzijde verkondigd, dat de liefde te maken heeft met God en zijn geboden. De Bijbel laat zien, dat liefde reduceren tot een gevoel gevaarlijk is en te tekort doet aan de diepste betekenis van het woord liefde.
Wat betekent nu echte liefde, een liefde waarvan het overvol hart een zegen is voor de persoon in kwestie en zijn omgeving? Jezus geeft ons vandaag een antwoord: ”Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.”
Uit dit zinnetje wordt duidelijk, dat liefde meer betekent dan louter gevoel. Het lijkt veeleer een wilsakt te zijn, die vooral ook het verstand en ons doorzettingsvermogen mee insluit. En deze liefde, uitgedrukt in het voornaamste gebod, begint ook niet bij ons mensen maar bij God. Eerst God liefhebben om vervolgens op verantwoorde wijze menselijke liefde te kunnen beleven.
Paulus geeft in een van zijn brieven een beschrijving van deze goddelijke liefde: “De liefde is geduldig, zij zoekt zichzelf niet” (1 Kor.13). In feite betekent het gebod van de liefde, dat wij het aanbod van Gods zelfloze liefde positief beantwoorden. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Hoe zullen wij ons menselijk hart verantwoord laten overlopen als het gaat om het gebod van liefde? Johannes verhaalt ons, hoe bij Jezus’ dood zijn hart overliep toen het werd doorstoken: ‘Terstond kwam er water en bloed uit.”
Jezus’ overlopend Hart als model voor ons hart. Paulus zegt over dat lijdend hart van Jezus het volgende: “Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid.” En inderdaad, hoeveel mensen proberen tot op de dag van vandaag de liefde te reduceren tot louter een menselijk gevoel. Een gevoel, waaraan lijden en kruis geen deel mogen hebben: “Maar voor hen die geloven betekent diezelfde gekruisigde Christus Gods liefde en kracht.”
Heilig Hart van Jezus, maak ons hart gelijkvormig aan uw Goddelijk Hart, dan kunnen wij elkaar veilig liefhebben.

Uit; Bezinning op het Woord, Inleiding in de liturgie van elke dag, Bisdom Roermond, November 2018, blz. 9-10.