Mgr E. De Jong: ‘Maria, wij willen graag uw kinderen zijn’

aa Staatsiefoto Mgr_ De Jong 1_04KLEIN (1)Hulpbisschop De Jong licht de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria toe

“Maria, wij willen graag uw kinderen zijn”

De bisschoppen van Nederland zullen op 13 mei hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit doen ze precies honderd jaar na de eerste verschijning van Maria aan de drie herderskinderen, Jacinta, Francisco en Lucia in Fatima, Portugal.

Tijdens deze verschijningen vroeg Maria herhaaldelijk de wereld, en met name Rusland, aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden, iets waaraan meerdere pausen gehoor hebben gegeven. Ook afzonderlijke bisschoppen en bisschoppenconferenties hebben dit gedaan, zoals de Nederlandse bisschoppen in 1943, nadat Paus Pius XII een jaar tevoren deze akte van toewijding uitsprak via Radio Vaticana.

De verschijningen van Maria te Fatima 

Nadat de Engel van de vrede in 1917 meerdere malen aan de kinderen van Fatima was verschenen, is Maria, de Moeder Gods, 6 maal aan hen verschenen, telkens op de 13e van de maand, behalve in augustus, toen ze zich liet zien op de 19e omdat de kinderen de 13e gevangen waren genomen. Tijdens die verschijningen toonde ze de hel aan de kinderen, vroeg Ze hen de rozenkrans te bidden en veel boete te doen voor de zondaars. Bij de laatste verschijning, op 13 oktober 1917, sloot Maria haar bezoeken af met het door haar aangekondigde zonnewonder, waarbij zo’n 50.000-100.000 mensen aanwezig waren. Dezen zagen de zon draaien, zich “naar de aarde toe bewegen” en verschillende kleuren aannemen. Zelfs de seculiere, antikerkelijke kranten konden er niet omheen dat hier iets heel bijzonders aan de hand was geweest. De boodschap van Maria was duidelijk: er gaan veel mensen verloren, en daarom is boetvaardigheid heel hard nodig. De kinderen moesten veel bidden en boete doen. Ook gaf ze de kinderen geheimen mee. In het eerste geheim beschreef ze de verschrikkingen van de hel. In het tweede voorspelde zij het einde van de Eerste Wereldoorlog en tevens als mensen zouden doorgaan met God beledigen, het begin van de Tweede Wereldoorlog die zou beginnen na een bijzonder lichtverschijnsel. Het derde geheim betrof o.a. de aanslag op een paus.

Lucia kreeg daarna nog enige verschijningen. Op 10 december 1925 vroeg Maria, terwijl Jezus aan haar zijde stond, opnieuw, zoals op 13 juli 1917, de H. Communie te ontvangen op de vijf eerste zaterdagen van de maand, ter eerherstel van haar Onbevlekt Hart, een verzoek dat Jezus zou herhalen op 15 februari 1926. Op 13 juni 1929 vroeg Maria, zoals ook al op 13 juli 1917, aan Lucia de paus te vragen om Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart, samen met al de bisschoppen van de wereld, en beloofde haar opnieuw daarmee de verspreiding van haar dwalingen tegen te gaan, haar bekering te bewerken en een tijd van vrede te laten aanbreken. 7 juli 1952 zou de paus inderdaad Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria toewijden, iets wat herhaald zou worden door Paus Paulus VI op 21 november 1964. Maar Lucia was uiteindelijk pas tevreden toen de H. Paus Johannes Paulus II de toewijding van de wereld, inclusief Rusland, aan haar Onbevlekt Hart uitsprak met alle bisschoppen van de wereld op 25 maart 1984. Vanaf toen gingen de gebeurtenissen in Rusland snel… in 1989 brak het ijzeren gordijn en met kerstmis 1991 wapperde voor het laatst de vlag met de hamer en de sikkel op het Kremlin…

Betekenisvol is het feit dat op 13 mei 1981 paus Johannes Paulus II werd neergeschoten op het St. Pietersplein, die daarna stelde dat het door de bescherming van O.L. Vrouw van Fatima was dat hij het overleefd had. De kogel liet hij plaatsen in de kroon van het beeld van O.L. Vrouw te Fatima.

Twee van de zieners van Fatima. Jacinta en Francisco, stierven al vroeg aan de Spaanse griep. Lucia leefde tot 13 februari 2005 als kloosterzuster. Jacinta en Francisco zullen door paus Franciscus worden heilig verklaard op 13 mei a.s. in Fatima.

Waarom een toewijding? 

De toewijding heeft twee kanten: een zelfgave en een bescherming. Een mens wordt pas echt gelukkig als hij een doel heeft om voor te leven. Als je ergens helemaal voor kunt leven en je geven. Toewijding is een vrijwillige zelfgave. Zo zijn er toegewijde kunstenaars, sportlieden, journalisten, wetenschappers, zakenmensen, dokters, religieuzen… Je kunt je ook toewijden aan concrete mensen… Je wijdt je aan iemand toe door je beschikbaarheid en het geschenk van jezelf aan de ander. Het huwelijk is een wederzijdse toewijding. Je bent er je hele leven lang voor elkaar. Je kunt heel toegewijd een kind of een zieke verzorgen. Deze soort toewijding, consecratio, is verwant met het wijden van iemand tot diaken, priester of bisschop, of de drie of meer geloften van een religieus. Nog fundamenteler gebeurt deze toewijding aan God in het doopsel. Daardoor wordt iemand “helemaal van God”. Ook altaren, gewaden, rozenkransen en andere voorwerpen van devotie, zoals wijwater, kunnen worden gewijd of gezegend, waarmee ze uit het alledaags gebruik worden afgezonderd, om te dienen voor een hogere, goddelijke taak.

Anderzijds wordt onder toewijding ook verstaan het je stellen onder de bescherming van iemand. Degene aan wie je je toewijdt, toevertrouwt, is je patroon, je hoopt op zijn vaderlijke of haar moederlijke bescherming. Als een gezin, school, buurt, stad, streek of land aan een bepaalde heilige is toegewijd, verwacht je dat die heilige er zich speciaal om bekommert. De patroonheiligen, die je bij je doopsel krijgt, zullen je je hele leven vergezellen en je beschermen. De toewijding aan Maria na het doopsel en het huwelijk plaatst de nieuwgeborene en de gehuwden onder haar schutse.

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria 

Maria toont in Fatima haar Onbevlekte Hart. Dit staat in verband met het feit dat Ze altijd zonder zonde is geweest. Haar Hart was geheel puur, vol van genade (Lc. 1,28). Zij was een totaal pure toegewijde ziel van God. “Zie de dienstmaagd des Heren” (Lc. 1,38) zei ze tegen de engel die haar vroeg Moeder van God te worden. Niet voor niets is ze “onbevlekt ontvangen”, gevrijwaard voor de erfzonde. Je toewijden aan haar H. Hart is je dus enerzijds in dienst stellen van de bedoelingen van haar Onbevlekte Hart, d.w.z. van haar zuivere, liefdevolle en heilzame intenties, en je anderzijds plaatsen onder haar bescherming, je geborgen weten in de moederlijke gevoelens van haar Hart. Via haar Hart, dat zo dicht bij het H. Hart van Jezus is, leren we te leven als Christus, steeds meer op Hem te lijken. Haar Hart is de voedingsbodem, en in zekere zin de baarmoeder van de Christenen. Het is zo het beeld van de Kerk.

Noodzaak van de toewijding aan haar in deze tijd

Meerdere redenen nopen de bisschoppen om deze toewijding nu uit te spreken. Allereerst vertrouwen we onze Nederlandse geloofsgemeenschap toe aan de zorgen van moeder Maria. Onze Kerk kan wel een steuntje in de rug gebruiken, zoals iedereen weet. We brengen al de zorgen en uitdagingen van deze tijd naar haar moederlijke, pure Hart… Moge Ze, met de genade die Ze ontvangt van Christus en van Hem mag doorgeven, de gelovigen sterken in hun geloof, de zieken en eenzamen nieuwe moed en zingeving schenken, vrede brengen in de gezinnen waar scheidingen dreigen, de parochies vervullen met inspiratie en moederlijke warmte, de bisdommen heilige roepingen geven tot het priesterschap en het religieuze leven. Mogen de media onder haar schutse steeds meer de waardigheid van de mens uitstralen, zonder toe te geven aan de verleidingen van de onzuiverheid.

Verder willen de bisschoppen, ook namens de gelovigen, Maria zeggen dat we graag haar kinderen zijn, die in haar dienst willen staan, die haar willen bijstaan op haar missie in deze wereld. Zij is onze koningin aan wie we graag hulde brengen en onze toegenegenheid en onze volgzaamheid bevestigen. Immers, als Zij ons leidt, gaan we de goede kant op, de kant van Jezus, naar Wie Ze altijd verwijst… Als we haar H. Hart tot richtsnoer maken voor onze beslissingen en daden, zullen ze volgens Gods wil zijn en de vrede dienend.

De richting van ons leven zal dan ook steeds meer, in navolging van de H. Harten van Jezus en Maria, de kant opgaan van de zelveloze toewijding aan elkaar. In onze tijd van autonomie en zelfgenoegzaamheid, leren we van Jezus’ en Maria’s H. Harten hoe ze open kunnen staan voor ieder, in een onbaatzuchtige liefde, die veel voor anderen over heeft.

Uit; Bisdomblad De Sleutel, Roermond, Jaargang 44, Mei 2017, Nr. 5, blz. 13-15 en 32.