Compromis-voorstel om Het Onze Vader tijdens de H. Mis aan te passen

Compromis-voorstel naar de Bisschoppen van Nederland en België om Het Onze Vader tijdens de H. Mis aan te passen:

Priester: “Laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft”:
“Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade”.

Compromis

Verzoeking als compromis naar het gewone Onze Vader, vanwege een correcte vertaling van Bekoring
Verzoeking als compromis naar het moderne Onze Vader, vanwege de klank in plaats van Beproeving