Het Kruis, openbaring van Gods Liefde

Door J. De Coster

heilig KruisZolang de wereld niet tot inkeer komt, zal het lijden voortduren. In dit lijden is het Kruis aanwezig, het Kruis van de Verlosser, die wil dat allen gered worden.

Op 2 januari 1993 beschrijft Marguerite hoe ze een bijzondere genade ontving:

“Plots heb ik begrepen (innerlijk visioen) dat het Kruis dat ik al jaren vereerde, een andere betekenis kreeg, die ik voordien niet had begrepen. Het was een vreselijke werkelijkheid. Op dit ogenblik is mijn hart in diepe ontroering tot inzicht gekomen. Ik zie Jezus in de Hof van Olijven. Waarom dit bloedzweet? Men zou zich kunnen afvragen hoe en waarom de God-Mens zoveel angst heeft doorstaan.

De genade die mij woensdag tijdens de Mis werd gegeven, heeft mijn ziel ondergedompeld in het grote Mysterie van Jezus’ Kruisdood. Toen heb ik geweend. Mijn hart heeft geweend. Niet het Kruis zelf was voor Jezus angstaanjagend.

Hij heeft zichzelf gezien, uitgestrekt op dit hout, maar Hij was bekwaam om dit martelaarschap onder ogen te zien, zonder bloed te zweten… nu echter weet ik het. En het is verschrikkelijk. Het is daarom dat ik wil dat de zielen zich bewust zijn wat het Kruis betekende voor Jezus. Het echte lijden, datgene waarvoor ik op mijn knieën val, het waren 2000 jaren – en zelfs meer – van zonden die vastgehecht waren aan dat Kruis. Die zondenlast moest Hij voortslepen tot op Golgotha en die maakte het Kruis ondraaglijk voor onze Heiland.

2000 jaren van heiligschennissen, van zonden, de ene al verschrikkelijker dan de andere. 2000 jaren van zonden hebben het Kruis mateloos verzwaard.

Hij wist het! Tegen die prijs heeft het Lam Gods de zonden van de wereld willen uitwissen. Het zo vreselijke Kruis. Zo hard voor zijn lichaam dat door slagen was gekwetst, was nochtans niet het ergste. De doodsstrijd van zijn ziel was het visioen (van die massa vreselijke zonden). Dit visioen was verantwoordelijk voor het bloedzweet in de Hof van Olijven. Dit visioen heeft Hem niet meer losgelaten tijdens zijn Passie tot aan de laatste kreet tot zijn Vader!

Wij allen, hier op aarde, zijn verantwoordelijk voor deze Calvarië. Het zijn onze zonden – die nog steeds bedreven worden – die maken dat de Liefde nog steeds gekruisigd is.

De Liefde! Tot op vandaag heeft ze slechts wreed onbegrip ontmoet vanwege de kinderen, hoewel de Liefde hen nog steeds wil redden. Ook op onze dagen strekt het Kruis zijn armen uit over de hele mensheid, die absoluut moet begrijpen dat haar verlossing ligt in het berouw over haar fouten. Het Kruis is aanwezig in elke ziel; in het lijden van een wereld die haar God niet erkent.

O arme wereld! Hadt u maar enig besef! Ooit zult u roepen: Abba, Vader, kom ons redden! Er zal een zuiverende kruisiging moeten komen, alvorens de mensen eindelijk een tijdperk zullen kennen van voorspoed, geluk en vrede. Men moet begrijpen dat het Kruis van Jezus in het hart van de mensen geplant blijft en dat het eenieder pijn doet. Maar Jezus heeft geleden door ons lijden, vermeerderd met het lijden van de Kruisdood.

Dit alles heb ik u gezegd onder ingeving van de Heilige Geest, opdat ge zoudt begrijpen hoe levensnoodzakelijk het is voor onze zielen om elke dag een beetje beter te worden. Met Gods hulp is dit mogelijk. Dan zal het Kruis zich zachtjes uit ons hart verwijderen, zonder al te veel pijn te doen.”

Jezus: “Als de wereld aanvaardt wat ik haar voorstel (bekering), zal zij gered worden.” 
Marguerite: “Helaas, Heer! Wanneer zal dit mirakel geschieden?”
En Jezus antwoordt: “Wanneer de mensen wijs genoeg zullen zijn zal Ik niet meer lijden in hen.”

Deze aangrijpende teksten dwingen ons tot bezinning en overweging. Ze zetten ons aan om dieper te gaan nadenken over het hoe en waarom van ons leven en van heel het wereldgebeuren tot op vandaag. In die geest volgen hier enkele beschouwingen.

Zijn Uur

Het allerbelangrijkste feit uit de hele wereldgeschiedenis is de Menswording, het leven, dood en verrijzenis van Jezus. De Zoon van God is tot ons gekomen om allen te redden.

Heel zijn leven heeft Jezus zich ingezet voor dit ultieme moment, voor ‘Zijn Uur’: Zijn Lijden en Kruisdood. Dit is en blijft het sublieme hoogtepunt van Gods Liefde, die zichzelf totaal opoffert tot verzoening van al het kwaad dat door de mensen vanaf het begin en tot het einde van de wereld wordt bedreven. In de hof van Olijven zweette Hij bloed, overweldigd door die onmetelijke massa van vreselijke zonden, voor alle zonden, ook voor mijn zonden.

Voor allen die tot inkeer komen, wordt alles hersteld. De open armen van het Kruis zijn de open armen van Gods Liefde die zijn verdwaasde kinderen wil omhelzen en aan zijn Hart drukken. ‘Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt’. Alleen God kan redden.

De engel van Fatima: verwijzing naar het Kruisoffer

De engelen zijn gezanten van God. Wanneer engelen ons iets komen leren, geven zij ons aanwijzingen volgens het inzicht van God zelf. Het gaat altijd om essentiële zaken.

In Fatima verschijnt de engel om aan de kinderen en ook aan ons goddelijke instructies te geven. Bij de eerste verschijning zegt hij: « Vreest niet. Ik ben de vredesengel. Bidt met Mij» Dan knielt hij neer en leert de kinderen bidden: ‘Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U. Ik hoop op U en bemin U. Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet geloven, U niet aanbidden, niet hopen en U niet beminnen.’

Bij een volgende verschijning zegt hij: ‘Bidt, bidt veel… Breng God steeds gebeden en offers. Jullie kunt, als je wilt, het doen in allerlei dingen. Wijdt ze aan God tot herstel van de zonden die Hem beledigen en om de bekering der zondaars te vragen. Tracht op deze wijze de vrede over je land te brengen. Aanvaardt en draagt vooral met onderwerping het lijden dat God jullie zal zenden.’

De derde verschijning gebeurt twee maanden later.  Deze keer zagen de herdertjes de engel die een kelk in de handen hield. De Heilige Hostie bevond zich boven de kelk; er stroomden druppels bloed uit. De engel knielde, terwijl de kelk omhoog bleef hangen. Dan richtte hij zich tot de kinderen en liet hen driemaal herhalen: ‘Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U en draag U op het heilige, kostbare Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid van Onze Heer Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels van de wereld, tot herstel van alle hoon, waardoor Hij gekwetst wordt. Omwille van de oneindige verdiensten van zijn Heilig Hart en op voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, vraag ik U de bekering van de arme zondaars.’ Na deze woorden gaf de engel de Heilige Communie aan de kinderen en verliet hen.

Uit het relaas van de verschijningen van de engel blijkt dat Jezus’ ‘Uur’ de eerste plaats krijgt. Concrete punten krijgen speciale aandacht. Houden wij daar rekening mee?
– Gebed en offers, ook door kinderen. Worden onze kinderen nog opgevoed in die zin? Geven wij het voorbeeld?
– De onverbrekelijke band tussen de Heilige Eucharistie en het Kruisoffer van Jezus. De Eucharistie mag niet herleid worden tot een tafelceremonie.
– Het grote doel van Jezus’ Levensoffer is bekering en redding van de zondaars. Jezus mag niet worden herleid tot sociaal voelende vrijheidsstrijder. Hij zegt wel: bemint elkander, zoals lk u bemind heb.
– Gods oproep om één met Jezus offers te brengen voor het grote doel: opdat allen één worden in geloof, hoop en vooral in liefde. Vrede met God verzekert ook vrede in de wereld, maar vooral eeuwig heil en geluk voor allen die van goede wil zijn.
– De engel leert de kinderen knielen voor de Eucharistie. Hijzelf knielt. Een les voor onze tijd waar het knielen in de verdrukking kwam. Wanneer komt er eerherstel?

Het Kruis van Jezus: onze inspiratiebron

Jezus heeft gekozen voor het kruis. Zijn Kruis is de hoogste liefde. Zijn ook wij bereid ons kruis op te nemen? Tot waar reikt onze liefde? Onze naastenliefde? Onze liefde tot God?

Het Kruis is de Wil van God. Hoogste wijsheid, die velen ergert. Zijn wij bereid om te leven volgens de Wil van God?  Het Kruis kan ons leren tot wat onze liefde in staat moet zijn. Er is werk aan de winkel! Het is een weldaad voor de ziel als men neerknielt voor het Kruis. Aanbidding van Gods eindeloze liefde. Het is de kortste weg naar bezinning, berouw en verzoening.

Het Kruis overwint onze hoogmoed. Kniel neer in deemoed. Het Kruis verdrijft onze dwaze genotzucht en de streling van de zinnen. Het naakte Kruis verwijdert onze drang naar bezit, praal en macht. In het licht van het Kruis verdwijnt elke haat, wrok en nijd. Het is een grote weldaad voor de ziel als men neerknielt voor het Kruis. ‘Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden’ (Mt. 10,38-39).

Het Leven vinden: roeping van de kinderen van God. Leven met Hem en in Hem: goddelijke Liefde die alles omvat. Nu en eeuwig Leven in God! Want na de Kruisdood volgen de Verrijzenis en de Hemel.

In de Boodschap reikt Jezus ons goddelijke instructies aan. Als Kleine Ziel zal ieder van ons er een erezaak van maken om daar de ‘wil van God’ in te erkennen. Span u in. Pleeg geen vaandelvlucht. Wees één met Jezus.

‘Iedere dag moet ge een deeltje van het Kruis aanvaarden. Dit is zeer voedzaam voor de ziel die streeft naar Mij’ (2-3-1992).
 ‘Kruisigt uw ‘ik’ en ge zult u bij Mij voegen in mijn verlossing’ (23-10-1991). 
‘Als het Kruis onvermijdelijk is, dan is het om de volmaaktheid van de Liefde beter te leren kennen door het met Mij te delen. Wees ervan overtuigd: Ik zal u niet meer vragen dan ge Mij kunt geven.’ (3-11-1991). 
‘Het Kruis doet altijd pijn. Maar als ge wilt zal het lichter zijn. Omhels het uit liefde tot Mij. Wees sterk in mijn Vrede‘ (31-10-1966). 
‘De verlossing is geschied door het Kruis. De wereld zal gered worden door het Kruis.’ (31-5-1967). 
‘Onderzoekt of ge geneigd zijt uit liefde tot Mij norsheid, spotternij, misprijzen, onbegrip en vervolging te doorstaan. Zo ja, dan bevindt ge u op de heilige en glorierijke weg van de ware liefde.’ (20-2-1967). 

Een toemaatje

‘Het Kruis heeft de wereld gered, nu 2000 jaar geleden. Het zal altijd rechtop blijven staan tot aan het einde der tijden. Gelukkig maar, want wee de mensen indien ze het de rug zouden toekeren. Inderdaad, de schaduw van mijn Kruis zal de mensheid altijd overdekken; hierdoor zal ze gered worden. Ik, God, slachtoffer zonder vlek, heb het Kruis gedragen. Weigert niet het een beetje samen met Mij te dragen. Ik roep u allen op tot de liefde voor het Kruis. Het is een getuigenis van liefde. Weest medeverlossers met Mij! Moge de Liefde komen. Moge het Kruis worden opgericht en dat liefde-kruisen zich naar de Hemel verheffen, in eenheid met het Mijne. Dan zal de wereld gered zijn. Want de mens zal pas dan de zin van de Verlossing, haar prijs en haar waarde echt begrijpen.  Ja, mocht de liefde tot het Kruis komen, de aanvaarding ervan en de offergave. Dan zal de wereld haar evenwicht terugvinden. Kinderen, houdt steeds het Kruis voor ogen, geen dof en triestig kruis, maar een stralend en glorierijk Kruis. Zie, in deze tijd zal mijn Kruis schitteren in het licht van de Heilige Geest. Mijn Kruis is onmetelijk. Het rijst op over het heelal. Kijk op naar mijn Kruis, het is zegevierend. Weest vol overgave, heft uw hoofden omhoog, richt uw ogen naar de Hemel! De duistere zijde van het Kruis heb Ik genomen; aan u geef Ik de andere zijde, de kant die vol glorie en schittering is. Komt en neemt uw toevlucht onder Mijn glorierijk Kruis.’

En even verder krijgen we een heerlijke les van liefde.

‘Luistert aandachtig. Tracht te begrijpen en mediteert mijn onderricht. Het Evangelie is de openbaring van de Liefde. Het Kruis is de voltooiing van de Liefde. Het Evangelie en het Kruis: onderrichting en daad. Het woord en de realisering. Het Evangelie openbaart en verheldert de daad van het Kruis. Het Evangelie toont u het Kruis en zet u aan om het te beminnen. Het Evangelie bereidt voor en leidt u binnen in het grote mysterie van de Verlossing. Het Evangelie volgen is het Kruis volgen. Het Kruis staat op het einde van de weg van licht. Men moet naar het Kruis toegaan om te leven, om te verrijzen. Want het Kruis is het teken van leven en verrijzenis. Het Kruis heeft de dood overwonnen! Kijkt op naar mijn Kruis! Het is de weerspiegeling van mijn Hart. En kijkt op naar mijn Hart, dat weerspiegeld wordt op mijn Kruis. Het is het teken van de liefde. Het getuigenis van de Liefde. Verlangen jullie tekens van mijn Liefde? Maar jullie hebben het ‘teken’ van het Kruis! 0, mensen! Laat uw geest daarvan doordrongen geraken als uw ogen zich naar het Kruis richten. Ja, het Kruis moet u doen denken aan de Liefde. Het moet liefde opwekken in uw harten.’ 

Besluit

Goede vrienden Kleine Zielen, laten we dankbaar die hoopvolle teksten in ons hart ontvangen en overwegen. Laat ons samen verheugd zijn om de grote belofte van God: Jezus’ Kruis opent voor allen de poort van de Verrijzenis en het volle Leven. Dit is leven in de heerlijkheid van de Liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest!

Christus vincit, Christus imperat! Christus zal overwinnen. Christus zal heersen! Weest vol overgave, heft uw hoofden omhoog, richt uw ogen naar de Hemel! Laten we zo leven, elke dag, ieder uur. Met Hem, in Hem, samen met Maria, onze Moeder. In de grote gemeenschap van allen die in Gods liefde leven.

Uit; Het Legioen Kleine Zielen, Tijdschrift van het Legioen Kleine Zielen van Het Barmhartig Hart van Jezus, Uitgever G. de Winter, Deurne, 31ste Jaargang, Nr. 1, Maart 2003, blz. 12-18.