De heilige, katholieke en universele Kerk

cropped-kapel-barmhartige-liefde-a h


DE HEILIGE KERK

“Ik ben een dochter van de Kerk”, zei de heilige Teresia van Avila. Een uitspraak die Marguerite graag tot de hare zou hebben gemaakt, met de vurigheid die haar zo eigen is. In de Boodschap geeft Jezus haar een gelijkaardige titel: ”Ge zijt kind van God en van de heilige Kerk.” B10 
Het is immers ondenkbaar, dat Jezus zou zwijgen over een onderwerp dat zo belangrijk is, omdat de Boodschap toch bestemd is om in heel de Kerk verspreid te worden. De Boodschap moet zelfs op de Kerk steunen om de niet-katholieken en niet-gelovigen te bereiken. Het Dagboek van Marguerite is geen theologische verhandeling. Het moet wel spreken over dit onderwerp dat zo belangrijk is, dat het niemand van ons onverschillig mag laten. Het benadrukt de belangrijkste voorrechten van de Kerk, beschrijft de huidige situatie, stelt ons gerust door het feit dat Christus over haar waakt en spreekt over de rol van de Kleine Zielen alsook die van Marguerite zelf.

1.De voorrechten van de Kerk 

1.1. De Kerk is heilig en universeel, gebouwd op de rotsen, en dus onverwoestbaar.
“De Kerk is heilig en algemeen. Haar grondvesten zijn onwankelbaar.” 22.4.68
”Ze heilig is en soeverein en niet mag ten onder gaan.” 22.4.68
“Ziet ge die kleine vlam? Dat is de Kerk. Ze flikkert, ze is haar levenseinde nabij. Vrees niet, kind, Ik ben er nog en mijn Kerk zal niet ten onder gaan.” 11.5.72 

1.2. Haar kracht komt vooral van haar goddelijke Stichter en van de Vrouw die Hij haar tot Moeder heeft gegeven.
”Mijn Onbevlekte Moeder… Zij is de steunpilaar van mijn Kerk, niets ontsnapt aan haar waakzame blik.” 2.12.66 
”De kracht van mijn Kerk en haar goddelijk kindschap bestaan in het beoefenen van de kleinheid, de nederigheid en de naastenliefde.” 25.4.67
Hierdoor is zij één met Jezus, zachtmoedig en nederig van hart en getuigt zij van haar goddelijke oorsprong.

1.3. Haar levenskracht blijkt uit de vruchten van heiligheid die zij steeds kan voortbrengen.
“Want al is het zo, dat mijn Kerk vruchten van heiligheid bezit die te allen tijde van kwaad gevrijwaard zijn gebleven, dan moet zij er toch ook hebben, die met de diepste menselijke ellende hebben kennis gemaakt. En deze zielen zijn de geliefde kinderen van mijn barmhartigheid.” 11.3.67. 

1.4. Twee eigenschappen van de Kerk werden reeds eerder vermeld: zij is katholiek en universeel. De Boodschap verwijst ook naar haar eenheid, wanneer zij spreekt over de toenadering onder de volkeren.
“De toenadering onder de volkeren is wenselijk voor zover deze niet tornt aan de grondwaarheden van de Kerk.” 10.10.67

2.De huidige toestand van de Kerk 

2.1. De Kerk is ongelukkig.
“Het gebed en het offer zijn bijzonder werkzame remedies om het kwaad dat mijn huis bezwaart te overwinnen.” 11.7.68 

2.2. Zij wordt vervolgd.
“Bid en draag offers op voor de afgedwaalden, die vervolgers van mijn Kerk.” 24.5.67 

2.3. Zij lijdt.
“Bidt voor de Kerk die heden barensweeën doormaakt, bidt ervoor, dat uit haar schoot vruchten van mijn barmhartigheid voortkomen.” 11.7.68. 

2.4. Zij wordt tegengesproken.
”Tegenspraak past niet bij een kind van God en van de Kerk. Ze is eigen aan de opstandige engelen. En wat is er van hen geworden?” 13.2.69. 

2.5. Sommige van haar leden zijn ontrouw.
”De dwaling en de ontrouw van sommige leden van de Heilige Kerk kan het stempel niet uitwissen waarmee de Heer hun ziel gemerkt heeft.” 2.5.71 
“Ze gaan een weg op, die onverenigbaar is met de gezonde leer van de Kerk.” 5.6.67 

2.6. De Kerk moet rechtzetten wat verkeerd is.
”De Kerk moet al wat verkeerd is rechtzetten en het niet verontschuldigen door het te veronachtzamen of eraan voorbij te zien. Ik heb beloofd haar te beschermen, maar Ik heb de medewerking nodig van hen die tegenover Mij verantwoordelijk zijn voor haar bestaan in deze ontwrichte Wereld.” 21.6.67 
”De verhouding van de Kerk tegenover God, tegenover de wereld dient opgehelderd. De troebele elementen die tweedracht zaaien verwijderen.” 13.2.69 

3.De Redder waakt 

3.1. Hij zal haar redden.
“Ik zal mijn Kerk redden en ze behoeden voor het ontaard geloof van de afgedwaalden.” 17.5.67

3.2. Hij zal haar beschermen tegen haar vijanden
”Maar Ik zal mijn Kerk beschermen tegen haar vijanden omdat ze heilig is en soeverein en niet mag ten onder gaan.” 22.4.68 

3.3. De Kerk zal triomferen
“De Kerk zal triomfantelijk uit de strijd komen die haar zonen tegenover haar zonen plaatst.” 25.9.68

4. Taak en rol van de kleine zielen 

4.1. De hiërarchische overheid eerbiedigen.
“Kinderen, eerbiedigt het wettig gezag van de Kerk, maar wat ge kunt doen zonder daarin te kort te komen, doet dat.” 30.10.66

4.2. Bidden – zichzelf verloochenen
”Het gebed en het offer zijn bijzonder werkzame remedies om het kwaad dat mijn huis bezwaart te overwinnen.” 11.7.68
”Tegen de ketterij is er maar één remedie: gebed en boete.” 24.5.67
“Bid en draag offers op voor de afgedwaalden, die vervolgers van mijn Kerk.“ 24.5.67
”Elk vurig gebed voor de Kerk vermindert de kracht van haar vijanden en kan hun zelfs de macht ontnemen om haar te schaden.” 11.7.68 
“Bid en spoor aan tot bidden voor de Kerk en voor de verraders van het Geloof. Bid voor de afgedwaalden. Bid wegens het gebrek aan eerbied in de kerken.” 20.11.70 

Merk op met hoeveel aandrang Jezus vraagt te bidden om Hem te helpen de situatie recht te trekken. Vooral het rozenhoedje is doeltreffend. Het dagelijkse rozenhoedje en de verspreiding ervan zijn dan ook opgenomen in de dagtaak van de Kleine Ziel.
”Het rozenhoedje verspreiden: daarmee zullen talrijke genaden verworven worden voor de Kerk en voor de priesters.” 5.12.67 

4.3. Strijden – Boete doen
”Men moet niet strijden tegen het kerkelijk gezag, maar voor en met de Kerk.” 16.12.66
”Wat zal de overwinning kosten? 
De prijs zal hoog zijn. 
Hij kan echter verminderd worden door de boete en het vurig gebed van de kleine zielen.” 7.3.69. 

5.De rol van Marguerite 

IMG_20130406_0006De Kleine Zielen hebben dus hun plaats in de Kerk en zij krijgen een welomschreven taak te vervullen. Marguerite, door het Barmhartige Hart van Jezus aan het hoofd van het legioen geplaatst, heeft dan ook een duidelijke, precies omschreven functie in de crisis die de Kerk momenteel doormaakt.
“Hoe nederiger en kleiner het instrument, des te belangrijker het is voor de Kerk.” 
Haar Meester zegt de volgende woorden tot de Boodschapster: “Gij zijt het, die Ik heb uitverkoren.” A25 

Marguerite erkent dat zij klein is en wil zich volledig wegcijferen. Zij moest zo wel zijn om deze mooie zending te aanvaarden en te volbrengen. Deze opdracht zou een minder nederig persoon naar het hoofd kunnen stijgen of hem integendeel ontmoedigen. Haar nederigheid maakt haar geschikt om onze aanvoerster te zijn op de weg van de evangelische kleinheid. Laten we haar met liefdevolle erkentelijkheid bejegenen, om te weten of wij leven zoals de Heer het van ons verwacht.

Iedere Kleine Ziel heeft een welbepaalde plaats in de Heilige Kerk, mystiek Lichaam van Christus. Jeanne d’Arc, de ongeletterde theologe zei: “Ik ben van mening dat Jezus Christus en zijn Kerk één zijn.”

Wanneer wij de kleinheid goed begrijpen, met vreugde nastreven en beminnen, kan zij geen belemmering vormen voor de grote rol die ieder van ons is toebedeeld in de Kerk, integendeel! De prachtige vergelijking van de “mystieke wijnstok” kan alle twijfels wegnemen: de kleinste ranken kunnen zonder te breken de mooiste druiven dragen door een mysterieuze kracht die niets anders is dan de genade.

Zo kan elke Kleine Ziel, hoe bescheiden ook, in de Kerk bijdragen tot de glorie van haar goddelijke Meester, de Heer Jezus Christus.


Uit; De gedachten van Jezus’ Hart, R. Jaouen C.M., Uittreksels uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen, blz. 53-55.