Wij gaan binnen in het heilig jaar van de Barmhartigheid

Pater Marcel: “Wij gaan binnen in het heilig jaar van de Barmhartigheid. Een goede gelegenheid om ons vertrouwen in de Barmhartige Liefde te hernieuwen! Moge de Heer u de blijheid geven van de kinderen die zich zo geliefd voelen!”

De maand december ziet het begin van een nieuw liturgisch jaar. Maar in 2015 is het vooral het begin van het Heilig Jaar gewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. Het begint op 8 december, dag van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. In de bul van oproeping vraag Paus Franciscus ons, ons niet tevreden te stellen met woorden. Wij moeten ons op weg begeven en niet blijven zitten in de zetel van pretentie alles te weten! Onze rugzak en onze pelgrimsstok nemen.

De Heilige Vader onderscheidt drie etappes in deze innerlijke reis. Niet oordelen, vergeven, geven. Maar het programma staat niet beschreven in een toeristische gids. Het is geschreven in de persoon zelf van Christus. Jezus zegt het aan iedere Kleine Ziel in de persoon van Marguerite: Ik ben jouw Leermeester in liefde en barmhartigheid. Jouw hart kan alleen door liefde antwoorden. Ik heb jou niets anders geleerd. En vergeten wij niet dat dit programma heel goed verwezenlijkt kan worden met de middelen die ons ter beschikking gesteld worden. Op voorwaarde dat wij gaan putten in de bank van de Hemel en niet in onze aardse kluizen. Schatten van genade zijn in jou indien je de lessen van jouw Leraar in liefde in de praktijk omzet. Ik ben de Liefde en de Liefde leert liefde aan de zielen. Mogen wij dit genadejaar beleven door ons steeds meer te inspireren van de Boodschap van de Barmhartige Liefde! Goede Advent! Goed Heilig Jaar!

De maat die gij gebruikt voor de anderen zal ook als maat voor u dienen

Lucas 6.37-38

“Oordeel niet, en u zal niet geoordeeld worden; veroordeel niet, en u zal niet veroordeeld worden. Vergeef, en u zal vergeven worden. Geef en u zal gegeven worden: het is een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat die men u in de schoot stort; want de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken”.

Woord van Jezus aan Marguerite, 4 september 1971:

De ziel is verantwoordelijk voor het goed dat zij bezit in deze zin dat haar hart zich vrijwillig en spontaan geopend heeft onder de adem van de Liefde voor de Waarheid die haar aanspoorde.

De ziel die dit waardevol goed niet bezit is verantwoordelijk voor haar verlies, omdat zij weigert de roepende stem van de Liefde te horen die smeekt, en de liefde in haar zwijgt, overstroomd als zij is door de verleidende stemmen van ondeugd en corruptie die het wezen onderwerpen dat hij geschapen heeft om te beminnen en dat door zijn fout, enkel ontrouw en ondankbaar kan zijn.

De Liefde stroomt over in hem die Mij bemint.
De haat, de afgunst in hem die Mij verwerpt.
Waar is de zachtheid en het begrip tenzij in hem die Mij bemint?
Waar is de fout tenzij in hem die slechts zichzelf begrijpt?

Mijn kind, gelukkig ben jij om deze beledigingen voor Mijn liefde te ondergaan. Toen zij Mij gekruisigd hebben, heb Ik gezegd: “Vader, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen”. Mijn kind, wat Ik gedaan heb, doe het eveneens.

Schatten van genade zijn in jou indien je de lessen van jouw Leraar in liefde in de praktijk omzet. Ik ben de Liefde en de Liefde leert liefde aan de zielen. De fout, de haat, de afgunst brengt enkel fout, haat en afgunst voort.

Neem in jouw hart de goeden en de minder goeden.
Geef ze Mij ALLEN, want het is voor allen dat Ik mijn Bloed vergoten heb.
Voor ieder en voor Mijn beulen heb Ik slechts liefde en barmhartigheid gehad.
De Verlossing is aan deze prijs.

Mijn kleine kinderen, verban uit uw harten deze gevoelens van wrok die uw Jezus enkel kent door de beledigingen waarmee Hij gedrenkt wordt door hen die Hij kwam redden en die Zijn Offer niet aanvaarden. Voor u, Mijn welbeminden, wees liefde in de Liefde en wees verteerd door haar Vlam”.

Pater Marcel van het Legioen van de Kleine Zielen België

Website: Hetlegioenkleinezielen.wordpress.com