ARDOR 004 (Febr. ’14)

A.R.D.O.R.

CHÈVREMONT

Internationaal journaal

Brief van Monseigneur Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik, aan de Kleine Zielen

INTERNATIONAAL CENTRUM

VANHET LEGIOEN KLEINE ZIELEN

RUE DE CHEVREMONT, 99

4051 – VAUX-SOUS-CHEVREMONT

België

Speciale uitgave – februari 2014 – NL 004

 

Brief van de Bisschop van Luik, Jean-Pierre Delville, aan de Kleine Zielen op 26 januari 2014

Dierbare Kleine Zielen,

U zijt in heel de wereld aanwezig! U bidt tot Jezus en U beleeft het evangelie met de hulp van de Boodschap van de Barmhartige Liefde die U vindt in het dagboek van Marguerite! U getuigt van uw geloof en U bewerkt bekeringen in een wereld die dit zo hard nodig heeft! U beleeft de vreugde van het geloof, zoals onze Heilige Vader, Paus Franciscus, vraagt in zijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (= de Vreugde van het Evangelie). 

Ik wil U heel graag aanmoedigen en bemoedigen in het beleven van het geloof en in uw engagement. Om het Legioen van de Kleine Zielen te consolideren (= de duurzaamheid ervan te versterken en te verzekerenMarie Legrain, als internationale proost van het Legioen Kleine Zielen.

Ik dank hem uit de grond van mijn hart voor alles wat hij voor U gedurende 23 jaar gedaan heeft. Als steun en geestelijke raadsman van Marguerite, als opvolger van drie andere geestelijke begeleiders die haar hebben begeleid, is hij in zekere mate medestichter van de Kleine Zielen. Met hart en ziel en met de inzet van al zijn krachten heeft hij zich ten dienste gesteld van deze “beweging”. Hij heeft gewetens wakker geschud, retraites en recollecties gegeven en heel wat artikels geschreven voor het driemaandelijks tijdschrift van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart. Iedereen in het Legioen, zonder onderscheid, lag hem nauw aan het hart. Hij was en hij blijft “de ziel” van de Kleine Zielen!

Marie, als internationale proost van het Legioen Kleine Zielen kan benoemen: Pater Marcel Blanchet, priester van het bisdom Coutances (Bisdom in Frankrijk).  Enkele jaren geleden is hij in ons bisdom Luik opgenomen en aangesteld als rechterhand en helper van Pater Yves-Marie. Dat is hij gebleven tot vandaag. Zijn onwankelbaar vertrouwen in de Kerk en in het Legioen van de Kleine Zielen, zijn spiritualiteit en zijn hartelijkheid verdienen uw waardering en uw steun.

Ik maak van deze gelegenheid ook gebruik om de nationale proosten, en in het bijzonder E.H. Luc Vanstraelen, interdiocesane proost voor het Nederlandstalig gedeelte van België, te bedanken voor hun toewijding en hun volgehouden inzet in dienst van de beweging van de Kleine Zielen. Ik dank ook alle leden van de verschillende “Raden” in het Legioen die vrijwillig en gratis zich inzetten voor het werk van de Heer.

Ik vraag U om voor hen allen te bidden. Ik vraag U om vooral te bidden voor de nieuwe internationale proost die zich volledig te uwen dienste wil stellen, en voor P. Yves-Marie, vanuit een gevoelen van dankbaarheid en liefdevolle broederlijkheid.

Moge de Heer Jezus de vreugde van het Evangelie aan ieder van U influisteren en de kracht geven om het te beleven; een kracht die iedere Kleine Ziel tekent.

Dat Hij U onvoorwaardelijk trouw laat blijven aan de Kerk, ook al loopt U dan het risico om – zoals paus Franciscus het zei, als “tegenstroom opwaarts te gaan” in deze maatschappij bezien te worden.

Onze stichteres van de Kleine Zielen schreef in haar dagboek op 04 juni 1977: “”Ik wil een dochter van de Kerk zijn …Ik bemin de Kerk met heel mijn ziel en ik ben er met hart en ziel aan verkleefd.”

Mgr. Jean-Pierre Delville

In naam van alle Kleine Zielen ter wereld hebben P. Yves-Marie en P. Marcel aan Mgr. Jean-Pierre Delville beloofd om in volhardende trouw iedere dag speciaal voor hem te bidden, omdat hij de vertegenwoordiger is van Jezus Christus, het Hoofd van het Lichaam, waarvan wij de ledematen zijn.

Marguerite heeft (in een opgenomen conferentie in 1998) gezegd: “De verantwoordelijke bisschop voor het wereldwijde Legioen van de Kleine Zielen is de bisschop van Luik. (…) Wij zijn, door het internationaal Centrum te Chèvremont, dicht bij Luik, verbonden in gehoorzaamheid aan een bisschop die gehoorzaamt aan de Kerk, en tegelijkertijd zijn wij verbonden met de gehoorzaamheid aan Jezus zelf die in en doorheen zijn Boodschap spreekt.”

P. Yves-Marie Legrain P. Marcel Blanchet

WAT GAAT ER MET ARDOR GEBEUREN ?

Ons internationaal journaal ARDOR werd na drie nummers stopgezet … Het was te snel gegaan en het was in ademnood geraakt … Het heeft een jaar lang moeten rusten … De dokters die aan zijn bed zijn geroepen hebben nu een gunstig advies gegeven, zodat het zijn werkzaamheden weer mag verder zetten.

Dit minder uitgebreide speciaal nummer met daarin de mooie Boodschap van de Bisschop van Luik, is een providentiële gelegenheid om met wat minder bagage, opnieuw op wereldreis te gaan …

Wij hopen dat ARDOR ons het bewijs zal leveren van zijn herwonnen gezondheid!

U moet niet verwonderd zijn dat niet alle uitgaven in de verschillende talen op dezelfde dag verschijnen. Om het werk van iedere medewerk(st)er te verlichten, zal iedere vertaling gepubliceerd worden op het ogenblik dat zij gereed is.

Want onze vertalers (die allen vrijwilligers zijn en die wij hier hartelijk bedanken zonder dat wij hen kunnen vergoeden) hebben vaak familiale, professionele of andere verplichtingen. En die moeten wij respecteren … Wij zijn er zeker van dat iedereen hier wel begrip kan voor opbrengen.

Het is een opdracht die veel werkt vergt en er zijn weinig bekwame medewerkers … Indien u over de nodige kennis en vaardigheid beschikt en indien u er tijd voor heeft, wil u dan aanmelden om als vrijwilliger mee te werken aan het vertalen van teksten. Dit is ook een manier om de Boodschap van de Barmhartige Liefde te verspreiden …

Het is wel wenselijk dat u aangesloten zijt op het internet. Zo kunt u gellijktijdig en samen met het Internationaal Centrum werken.

Adres: petitesames@scarlet.be

Laten wij ook niet vergeten dat iedere Kleine Ziel, om het even waar zij of hij zich bevindt en om het even welke taal zij of hij spreekt, een mogelijke redacteur is … Stuur ons uw meditaties over de Boodschap, of uw getuigenissen (max. 10 regels). Wij zullen de meest betekenisvolle, de meest aansprekende teksten publiceren, als stimulans voor onze overgave aan de Barmhartige Liefde.

Dank bij voorbaat!

Internationale Bedevaart op zaterdag 21 juni 2014

Honderdste verjaardag van de geboorte van Marguerite

Zoals iedereen al weet gaan wij op 21 juni 2014 de honderdste verjaardag van de geboorte van onze kleine Boodschapster vieren.

De voorbereidende werkzaamheden vorderen goed.

Wij willen zo vlug mogelijk weten hoeveel deelnemers wij mogen verwachten. Daarom vragen wij aan de presidenten of aalmoezeniers van de verschillende afdelingen in België en aan de nationale voorzitters in de andere landen ons te laten weten (ook al is het bij benadering) hoeveel Kleine Zielen vanuit hun streek of land naar Chèvremont zullen komen.

De snelste en eenvoudigste manier hiervoor is gebruik te maken van ons e-mailadres:

petitesames@scarlet.be

U kunt natuurlijk ook uw gegevens per brief sturen op het adres op onze eerste bladzijde.


De spreuk die Mgr. Jean-Pierre Delville gekozen heeft komt uit Psalm 46,5: Fluminis impetus laetificat civitatem Dei. Dit betekent: Stromend water verblijdt de stad van God ofwel, in een vrijere vertaling: Een wijdvertakte rivier brengt vreugde in de stad van God. Deze bisschoppelijke leuze is en van toepassing op de Maas die de stad Luik bespoelt en op het doopwater dat een nieuwe stad schept, in verbondenheid met God. In ruime zin duidt deze leuze op het woord van God, een leven dragend water, dat aan de stad vreugde en vrede geeft (Ps. 46,10). (naar; de web site van het Bisdom Luik)

Mogen wij het ons hier veroorloven met een knipoogje te spreken over een stroom die stroomt tot aan de uiteinden van de wereld?

In de boodschap van de Barmhartige Liefde op 5 mei 1992 schrijft Marguerite wat zij van Jezus in haar hart verneemt.

De bron is Chèvremont.

Die bron is een stroom geworden in de hele wereld.

Dit woord van Jezus is meer en meer actueel omdat het onmiddellijk volgt op een andere opdracht.

Een nauw contact moet onderhouden worden tussen de verantwoordelijken, geestelijken en leken. De internationale geestelijke leidsman zal erover waken, vooral in de verschillende landen waar het Legioen is gesticht.

Deze “leidsman” vraagt aan alle Kleine Zielen die deze regels lezen, om voor hem te bidden, opdat hij zo goed mogelijk de taak en opdracht waarvoor hij nu is aangesteld, kan volbrengen. Dank u!

Wat te doen indien U ARDOR nog niet kent?

U kunt de eerste nummers nog ontvangen, hetzij langs internet, hetzij met de Post in gedrukte versie.

Zijn al verschenen:

ARDOR 001 – augustus 2012

ARDOR 002 – november 2012

ARDOR 003 – februari 2013

Wil duidelijk aangegeven in welke taal u ARDOR wenst te ontvangen (tot vandaag zijn in sommige talen sommige nummers nog niet vertaald).

Duits: 001

Engels: 001 – 002 – 003

Spaans: 001 – 002 – 003

Frans: 001 – 002 – 003

Italiaans: 001 – 002 – 003

Nederlands: 001 – 002

Pools: 001 – 002

Vietnamees: 001 – 002 – 003

Een e-mailabonnement op dit journaal is gratis. Doe uw aanvraag of bestelling langs uw mailadres op;

ardor@outlook.be

(Let op: ons elektronisch adres is veranderd.)

Volgende gedrukte brochures ARDOR kunt u kopen in het internationaal Centrum (adres: zie hier beneden):

ARDOR 001 : 2 € ‒ ARDOR 002 : 4 € ‒ ARDOR 003 : 4 €

Wanneer u een gedrukte versie per Post bestelt, houd dan rekening met de verzendingskosten. Wil pas betalen na het ontvangen van de bijgevoegde factuur. Dank u. De voorziene prijs voor volgende journaals zal zijn: € 4,00. (+ verzendingskosten). Meer precieze gegevens zullen meegedeeld worden in het volgende journaal.

Ons Postadres:

La Légion des Petites Âmes

Centre international

rue de Chèvremont, 99

4051 – VAUX-SOUS-CHÈVREMONT

Belgique

Telefoon: 00 32 (0)4 365 44 72

Fax: 00 32 (0)4 365 30 56

e-mail: petitesames@scarlet.be

website: http://www.hetlegioenkleinezielen.eu

***

Dit speciale nummer kost € 1,00 (+ verzendingskosten)