VASTE HOOP, VRUCHT VAN GELOOF

Vaste Hoop, vrucht van geloof

M:  Heer, Ge waarschuwt mij voor ontmoediging; nu overrompelt ze mij. Hoe kan ik dit vermijden?
J:  Door veel akten van hoop! Schreeuw uw hoop uit naar de hemel. Hou niet op te bidden, zelfs als ge er geen zin in hebt. Ik ben er om u te helpen. Als ge onder lasten gebukt gaat, steun
dan op Mij, Ik zal u overeind houden! (16-1-1977)

Een waarschuwing. Jezus waarschuwt ons voor ontmoediging. En die kan je zomaar overrompelen. Als de ontmoediging je overvalt, stel een akte van hoop. Ja, “veel” akten van hoop.

J:  “Schep moed, Ik ben er” (16-1-1977)

Jezus wil onze vreugde zijn, maar het is een “niet-gevoelsmatige vreugde”. Over wat voor een soort vreugde heeft Jezus het, die onze droefheid overwint?

J:  “Uw vreugde? Ze bestaat erin te lijden omwille van mijn liefde; te offeren aan de Liefde; zielen te geven aan de Liefde! Deze niet-gevoelsmatige liefde is pijnlijk voor de menselijke natuur, maar zo heerlijk voor het innerlijk, als alles edelmoedig wordt opgeofferd aan de Liefde. Schenk Mij uw tegenslagen, uw smarten; in ruil daarvoor zal Ik u al de Liefde van de wereld schenken” (6-1-1977)

“Houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16, 33), zo bemoedigt Jezus zijn leerlingen bij het Laatste Avondmaal. “Uw droefheid zal in vreugde verkeren” (Joh. 16,20).
“Weliswaar leeft ge in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”, is een woord van Jezus. In de tijd van de ‘ontdekking’ van de Barmhartige Liefde, in mijn tienerjaren, was dit het woord van Jezus dat weerklonk in het Evangelie tijdens de Eucharistie op een door de weekse dag, en dat me raakte: “Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. Als Hij de grootste nood overwint, de dood, en de grootste zonde overwint, zal Hij dan niet al het overige voor ons overwinnen. Dat wat ons terneerdrukt, dat wat ons bedroefd maakt…

Dit woord van bemoediging weerklinkt ook voor Paulus: “Houdt goede moed, gij zult voor Mij getuigen…” (Hand.23,11). De Kerk is geboren in de kracht van de heilige Geest, en die Geest is de kracht en de dynamiek van de Kerk, door alle tijden heen. En we bidden de heilige Geest: “Kom, heilige Geest, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt”! De lijdensweg is reeds voor Paulus begonnen. De weg naar zijn dood zal nu worden voortgezet. Hij heeft nog een lijdensweg voor de boeg. Maar “houdt goede moed”. Paulus zal in dit lijden juist getuigen zijn van de verrezen Christus. Zijn kracht komt in onze zwakheid tot ontplooiing. Ja, zijn lijden is omwille van Christus’ liefde.

Paulus heeft in het lijden één vaste hoop, die voor hem zekerheid is. “Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus”, zo vraagt Paulus, “verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? … geen macht in den hoge of in de diepte zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus” Rom. 8,35.39). In al onze beproevingen, moeilijkheden, teleurstellingen…niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Die liefde overbrugt elke afstand, overwint elke moeilijkheid, elke hindernis, elke kwaal.

Als Marguerite een keer de voor haar dierbaar geworden afbeelding van Christus-Koning beschouwt, beseft ze hoe Zijn ogen doordringen tot de grond van haar wezen:

M:  In mijzelf herken ik de nood van zovele kleine zielen; ik wil ze de enige remedie voor hun kwalen aanreiken: Vertrouwen en overgave aan Gods wil. (16-1-1977)

Laat dit in iedere nood het gebed dan zijn aan de Goddelijke Barmhartigheid en de Barmhartige Liefde: “Jezus, Ik vertrouw op U”. Laat dit onze “akte van hoop” zijn; laten wij dit “gebed tot de hemel”, deze “schreeuw tot de hemel” ook “veel” bidden: “Jezus, ik vertrouw op U”. Dit jaar van het geloof eindigt met het feest van Christus-Koning, de Koning der eeuwen, die blijft. Dat wij als kleine zielen iedere dag, met al z’n noden, leven onder het oog van deze Christus Koning, die onze harten en nieren doorgrond, en leven we in vertrouwen, op Hem. Leven in een vaste hoop. De hoop op Hem is de eerste vrucht van geloof in Hem, geloof in zijn Barmhartige Liefde. Zo dragen wij als kleine zielen bij aan Zijn koninkrijk in ons midden.