Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 19f-g)

Uittreksels uit de eerste vier boeken van de

“De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen”

van 1965 tot en met 1995

over het “Levend boek van de Barmhartige Liefde”

Hoofdstuk 19. Wat staat ons te wachten?

f) De terugkomst van Christus

Ik zal komen op de Dag die Ik gekozen heb; niemand kent die Dag, tenzij de Vader en Ik in Hem.

B3-140: B 17-8-80

Gij zult Mijn Glorie zien in haar voltooiing. Zingt het Alleluja van de Goddelijke Liefde. Zelfs gekruisigd is Zij levend.

B4-508: B 205-93

De oogsttijd is aangebroken en mijn wederkomst komt steeds naderbij.

B4-400: B 89-92

Ik verlang van u een tijd van stilte die Mijn komst vooruitgaat.

B4-416: B 24-12-92

Het zevende Zegel: En toen het Lam het zevende Zegel verbrak werd het stil in de Hemel, wel een half uur lang…

Apocalyps 8, 1

Wanneer Ik in Glorie zal terugkomen, zal dat het einde zijn van het rijk van Satan.

B4-302: B 45-92

Ik herhaal het: Ik beperk Mij tot een kleine ziel, voor de grote Tussenkomst waar Ik Mij helemaal zal laten zien.

B3-189: B 9-12-80

De zwarte rook die de aarde overweldigt met zijn walgelijke stank is het zeker teken van Mijn wederkomst. De zonden van de mensen gaan de maat te buiten.

B4-637: B 132-95

Ik zal wederkomen. Ik kom om u te redden.

B1-442: B 10-12-7

Omwille van hen (de kleine zielen) heb Ik de Dag verschoven.

B2-721: B 28-12-79

Laat u door niemand iets wijs maken (dat Ik daar ben of kom). Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet, of verering ontvangt, zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods Tempel en zich voor God uitgeeft. Hij zal zich niet openbaren voor zijn tijd.

2 Tessal. 2, 3-4-6

Ge moet weten dat mijn afwezigheid tijdelijk is! Ik zal terugkomen! Leef in de Hoop op mijn terugkeer. De Hemel wordt verdiend door vertrouwen.

B4-241: B 6-2-92

Wat Mij betreft Ik zal op het einde der Tijden terugkomen om recht te spreken.

B1-409: B 24-4-69

En wanneer Ik zal komen dan zal Ik over een vers tapijt stappen dat heerlijk ruikt naar lavendel en hooi, gerijpt in de Zon van de Liefde. Een Zon die op mijn veld, bloempjes uit mijn hemelse tuin ziet bloeien als evenveel pareltjes van mijn Koninkrijk. (Na de voltooiing van de grote zuivering zullen velen teruggekeerd zijn tot bekering.) (Lavendel is de geur van zuivering.)

B4-252: B 22-2-92

Wat zal er overblijven van mijn Kudde, wanneer Ik wederkom? Ik zeg het u: Ik blijf in doodstrijd tot het einde der tijden.

B4-338: B 28-6-92

Het is doorheen die gehoorzaamheid in u (Marguerite), dat Ik doordring, om de wereld te verwittigen van mijn Komst. Mijn Komst om haar (wereld) te oordelen en te doen herrijzen (herrijzen = bekeren).

B4-374: B 4-8-92

Bied hulp bij mijn Komst op deze aarde, waar alles zal veranderd worden.

B4-396: B 4-9-92

Kom naderbij, zachtjes en onderdanig, in afwachting van mijn Komst.

B4-411: B 8-10-92

De voorloper is aan het werk. Door middel van pijnlijke gebeurtenissen kondigt hij de komst aan van Jezus, Rechter en Barmhartigheid. Wie niet zien wil, veroordeelt zichzelf. Wie niet horen wil, blijft doof en zal doof blijven.

B4-580: B 11-4-94

Als Ik niet in u was, dan zoudt ge niet branden met dit aanstekelijk Vuur (Liefde) dat van Mij komt. Dit gloeiend Vuur zal zich meedelen en de Dag van mijn Komst zal Ik begeleid door mijn Gerechtigheid en mijn Liefde, de kleinen ontmoeten die omstraald zijn met ontelbare seconden van Liefde.

B4-483: B 20-3-93

Ik heb beloofd, Mijn erfgoed te behoeden: u mijn kindertjes, voor wie Ik Mijn Bloed heb vergoten. Ik zal wederkomen. Ik kom terug om u te redden.

B1-442: B 10-12-70

Daarna zal Ik terugkeren en het vervallen Huis van David weer opbouwen. Ja, zijn ruïnen zal Ik weer opbouwen en volledig herstellen, opdat de rest van de mensen de Heer zouden zoeken, samen met alle heidenen over wie mijn Naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die deze dingen doet; van eeuwigheid zijn ze bekend.

Handelingen 1, 16-18

B2-125: B 11-6-77

Dit is een voortdurend gevaar voor wie niet waakzaam zijn (voor wie in de greep van Satan valt), voor wie hun lampen niet brandend houden (voor wie zich niet voorbereid op de overgang van sterven naar de eeuwigheid!) voor mijn Komst op aarde.

B2-703: B 29-11-79

De arbeiders van de wijngaard moeten zo vlug mogelijk snoeien, want Ik kan elk ogenblik komen.

B490: B 22-7-91

Dit is een Tijd van lijden! (stilte)

Dit is de aankondiging van mijn Komst! (stilte }

Dit is het begin van mijn Komst in het binnenste van de zielen. De gebeurtenissen bevestigen de dringendheid van de bekering der volkeren.

De Tijd van het lijden zal voortduren tot de wereld zich aan de Barmhartige Liefde overgeeft.

B4-462: B 20-1-93

De glorierijke Dag van mijn Wederkomst zal alle duisternis verdrijven!

B4-479: B 11-3-93

Want wanneer Zijn Dag komt, zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem, die schittert van het ene einde van de Hemel tot het andere.

Lucas 17, 24

g) De nieuwe wereld en aarde?

Ik herhaal: Ik kom in Glorie om te redden wat er nog te redden valt. Door de terugkeer van de gewetens naar het goede, zullen een nieuwe aarde en een nieuwe Hemel opengaan; en het zal een tijdperk van Vrede en Vreugde zijn. Degenen die elkaar liefhebben, zullen voor eeuwig verenigd zijn. Hetgeen ge zojuist hebt geschreven, zal gebeuren zoals Ik het zeg. Sluit uw hart voor alles wat Ik niet ben.

B4 400/401: B 89-92

De Dag is niet veraf waar ge samen het Alleluja van de Goddelijke Liefde zult zingen, Liefde in de Hemel en op de nieuwe aarde. De tortelduif roept en laat haar liefdeszang horen. Weldra komt de Tijd van de eeuwige Liefde.

B4-481: B 153-93

De Liefde stroomt door in haar allerkleinsten om een nieuwe wereld te baren (om een nieuwe wereld tot stand te brengen).

B4-123: B 109-91

Eén ding echter, vrienden mag u niet ontgaan; voor de Heer is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag. Maar de Dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden (voor Gods oordeel). Maar volgens zijn belofte verwachten wij “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen”. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God.

2 Petr. 3, 8-10-13-14