ARDOR 002 (Nov.’12)

A.R.D.O.R.
CHÈVREMONT
Internationale Krant
Uw bisdom ?
Maar dat is de hele wereld !
(Jezus aan Marguerite op 15 februari 1980)
INTERNATIONAAL CENTRUM
VAN HET LEGIOEN KLEINE ZIELEN
RUE DE CHEVREMONT, 99
4051 – VAUX-SOUS-CHEVREMONT
België
Nederlandstalige editie – november 2012
NL 002

DE KLEINE KAPEL Notre-Dame de Chèvremont

La-Chapelle-Notre-DameWaarom deze foto op de kaft ? Omdat daar alles begonnen is, in de kleine kapel van Notre-Dame de Chèvremont die zich net beneden de Basiliek bevindt, verstopt tussen de bomen. Herlezen we nu enkele passages van de autobiografie van onze Boodschapster Marguerite die zij schreef toen zij ongeveer 35 jaar oud was. Sinds haar huwelijk op 19-jarige leeftijd, woont zij met haar man en haar 2 kinderen in bij haar ouders. Ze vertelt: In die periode was er bij mij van christelijk leven vrijwel geen sprake. Ik dacht nauwelijks nog aan God tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. Ik was al te zeer in beslag genomen door laag-bij-de-grondse dingen om daaraan te denken. Ik had er geen idee van, dat mijn verlangen om te beminnen de innerlijke stem van God was. De oorlog brak uit (1939). We evacueerden, maar we gingen niet ver. Na enkele dagen waren we alweer thuis. En toen begonnen de moeilijkheden. We hadden geen geld en haast niets te eten. Wel sprongen onze ouders bij, maar dat was volstrekt ontoereikend. Mijn moeder werd zwaar ziek. Ze werd opgegeven door de geneesheren en had maar korte tijd meer te leven. Ik was radeloos bij de gedachte dat ik mijn moeder zou verliezen. Ik dacht : vermits er niets meer te verwachten valt vanwege de mensen, zal ik me tot anderen wenden. Ik ging dus op bedevaart naar X., om Onze-Lieve-Vrouw mijn nood toe te vertrouwen.

Met de letter X is de Kleine Kapel van Chèvremont bedoeld die afgebeeld staat op de kaft van deze krant. We lezen verder :

Zonder enige twijfel aan haar goedheid deed ik een belofte : als zij ervoor zorgde, dat mijn moeder in leven bleef – en bescheiden gewaagde ik van minstens vier of vijf jaar, wat me op dat ogenblik een behoorlijk uitstel leek – dan zou ik elke week door weer en wind het leven van mijn moeder bij haar komen afsmeken. Welnu, toen ik diezelfde dag thuiskwam, mocht ik met blije verrassing vaststellen, dat mijn moeder een beetje gegeten had. Een gevoel van dankbaarheid vervulde mijn hart en mijn vertrouwen groeide. Ik had vaag de indruk, dat mijn hemels Moedertje me verhoord had. Maandenlang ging ik elke week bij haar de gezondheid van mijn moeder afsmeken. En zij schonk ze mij ook. De pijnen lieten zich nog maar bij tussenpozen gevoelen en mijn moeder herleefde.

Uit een aantekening van de geestelijke leidsman vernemen we : Marguerites moeder is overleden op 26 augustus 1970 op 93 jarige leeftijd. Zij genoot na haar genezing steeds een goede gezondheid. Marguerite vat dit kleine stukje van haar verhaal als volgt samen : Voor mij was deze genezing het begin van mijn innerlijk leven. En toch had ik me nog niet gewonnen gegeven aan de genade.

***

Wat is dat kind toch sluw !

Vijfendertig jaar later schrijft Marguerite in haar kleine gebedsplaats de volgende bladzijde die wij kennen uit het Boodschappenboek. Het is 18 januari 1980 :

M Ik ben opnieuw dicht bij Jezus, en mijn hart verzucht van blijheid. Ik ben gelukkig dat ik hier ben. Mijn ogen worden bijna dagelijks aangetrokken door het schilderij dat de kleine kapel van Chèvremont voorstelt … Jezus plaagt mij een beetje !

In feite lijkt Jezus zich tot ons, lezers, te richten om ons te vertellen hoe Hij die bezoekjes van Marguerite aan de Kleine Kapel ervaren heeft. En Hij doet dit met veel humor !

J Hé ! Eindelijk komt mijn bloempje me bezoeken… Maar, wat gebeurt er ? Ze gaat aan het Grote Huis voorbij, zonder ernaar te kijken ; hier ben Ik toch, in het Tabernakel …
Waar spoedt gij u heen ? Hoe ? Gij verkiest het kleine huis van mijn Moeder ; wat is dat kind toch sluw ! Ze kent al de kortste weg naar Mij ; zij gaat het kleine heiligdom binnen … ze wil een genade vragen en daarvoor gaat ze naar mijn Moeder !
Maar het is waar dat ze Me niet kent ! Ze twijfelt zelfs aan het bestaan van mijn Moeder… En toch waagt ze haar kans ; Ze klemt zich vast aan de tralies die haar scheiden van het kleine beeldje waarvan men zegt dat miraculeus is. En dat is waar ! Ze bekijkt het en haar hart is ontroerd ; ze bidt, zij, die geen gebeden kent !

Die angstige kinderblik is een gebed dat in het hart van mijn Moeder binnendringt ; Ze verwelkomt het verloren kind, Ze opent haar armen voor haar, schenkt haar een onwrikbaar vertrouwen ; Ze gaat haar leren Mij te beminnen… haar zeggen dat Ik, de Zoon van God, al zo lang op haar wacht !
Maar die kleine verstaat de taal van de Hemel nog niet, ze is zo laag-bij-de-gronds ; ‘t is een ziel die helemaal onwetend is van hemelse zaken. Wat moet Ik aanvangen met dat onwetend kind ?
Ik ontvang haar uit de handen van mijn goede Moeder. Hoe ga Ik het aan boord leggen ? Dat is echt een probleem ! Ze is zo ingewikkeld in haar eenvoud van kind van de aarde. Ze is schuw tegenover mij, tegenover mijn Moeder. Ik weet dat er zo weinig nodig is om die kleine gazelle die Ik begeer, van tussen mijn vingers te doen wegglippen. Maar Ik wil haar, dat kind !
Ze houdt van wat goed is : zoetigheden, suikergoed, honing ! Ik ga beginnen met haar te overstelpen tot ze het begrijpt ; dat gaat Me tijd kosten, maar wat geeft dat ! De schatten van mijn Genade zijn onuitputtelijk !
Mijn heilige Moeder verleent haar wat ze is komen vragen : dat is een eerste stap naar Mij toe… Ze vertrekt, ze rent naar huis : ze wil het resultaat van haar verzoek vaststellen ; wat haar wacht doet haar stralen… en het vertrouwen is geboren.

En Jezus gaat verder terwijl Hij ons vertelt hoe ongeduldig Hij is zijn uitverkorene eindelijk het « Grote Huis » te zien binnengaan :

Daar komt ze terug om Degene op te zoeken waar haar hart begint van te houden ; haar gebed blijft hetzelfde… een diepe blik, een blik die binnendringt in de moederlijke blik, een blik die tot Mij komt, door de open Deur die toegang geeft tot de godheid en het mens-zijn van de God-Mens die Ik ben… Ik kan niet weerstaan… Ik geef !

Ze komt echter nog niet rechtstreeks tot Mij. Ze heeft het werkelijk begrepen, dat sluwe ding… Ze weet nog niet dat Maria alle macht over mijn Hart heeft ! Ze komt en gaat, dat kind dat Ik gekozen heb, tot ze op zekere dag, eindelijk stilhoudt voor het grote Huis, waar Ik op haar wacht.
Ze is onder de indruk ; voor haar bevindt zich een ondoorgrondelijk mysterie… Hier is ze, tegenover het Tabernakel ! Ze kijkt, dit is het grote moment : de eerste schok van twee harten die elkaar ontmoeten !
Ze begrijpt niet dat Ik me, in de grote kerk, zo klein kon maken, in die nis die het Tabernakel is… dat is omdat mijn kleintje een echte St. Thomas is !… Ze gelooft alleen wat ze ziet.
Wat ben Ik voor haar geweest ? Geduld, begrip, zachtmoedigheid, tederheid, oneindige liefde en ten slotte barmhartigheid die evenzeer oneindig is.
En vandaag is het nog nodig dat Ik dit alles ben om haar te kunnen behouden, om haar nederiger te maken en beter in staat om de opdracht van liefde die Ik haar toevertrouwd heb, te volbrengen.

Lange tijd na onze ontmoeting, begint ze voor de wereld te zingen, eerst op een schuchtere manier, daarna met meer kracht en ijver, ze zingt het melodieuze en boeiende lied van de oneindige Liefde, die zichzelf wil geven onder de naam van Barmhartige Liefde.
Ze heeft zichzelf niet verheven omdat Ik haar uitkoos… Ik had haar gevormd… Ze is zo klein, een bloempje van de Goede God !
(18 januari 1980)

***

Uw bisdom ? maar dat is de hele wereld !

Wanneer we aan het begin van dit avontuur denken mogen we niet vergeten dat het Grote Avontuur van Jezus ooit in Nazareth begon… en dat dit dorp de genade die het bekomen had niet herkend heeft. Wij weten hoe triest en ontgoocheld Jezus hier zelf over was. Het lijkt erop dat Marguerite iets gelijkaardigs meegemaakt heeft. Laat ons nu luisteren naar een dialoog die ons kan aanmoedigen bij het opstarten van deze internationale krant. (15 februari 1980)

J Vandaag ziet ge er bedroefd uit, mijn dochter ?
M Ja, dat is zo, het stemt me droevig te zien hoe uw Legioen, dat in de hele wereld bekend is, in dit bisdom, waar het ontstaan is, niet van de grond geraakt… Het stemt me droevig te zien en te voelen, dat er een gewilde stilte rond ons heerst.
Zeker,het Legioen is in opbloei ; tenslotte en gelukkig maar, is het uw Werk ! Nochtans, het is zo mooi, ontsproten aan uw liefhebbend Hart, dat door de wreedheid van de mensen wordt gekwetst. Alle werken, in zichzelf, zijn goed, maar zijn de geest en het hart die ze moeten leiden wel voorhanden ?

Laat ons nu het antwoord dat Jezus hierop geeft goed overwegen:
J Wees niet bedroefd over de gewilde onwetendheid van sommigen. Ge weet toch : hoe belangrijker het werk, hoe groter de hindernissen. Om te beginnen, de moeilijkheden om de meest nabije hinderpalen te overwinnen ; soms moet men erover springen, om verder te geraken : gij hebt er het bewijs van gekregen… Op een dag, misschien eerder dan gij denkt, zullen ze vanzelf omvallen.
Mijn werk in de zielen, door het Legioen, houdt niet op bij een bisdom of een land : mijn Werk is universeel ! Dat moet gij begrijpen !
De mijnen hebben Mij niet aangenomen ; door vreemdelingen in mijn huis werd Ik aangenomen… En Ik heb de wereld overwonnen ! Wat geweest is zal Mij niet ontnomen worden ; wat Ik gegeven heb, zal nooit iemand kunnen geven ! Tegenstellingen kunnen tegen elkaar opbotsen : het gevecht tussen Goed en Kwaad…
Ik test en Ik observeer. Voorwaar, echter, Ik herhaal het U nog eens : Ik heb de wereld overwonnen en de wereld kan Mij nooit overwinnen.
Wees niet bedroefd mijn kleine afspiegeling te zijn ! Zoudt gij meer willen zijn ?
Uw bisdom ?Maar dat is de hele wereld !
Gij onderwerpt u aan zijn oversten, dat verlang Ik ; maar uw ziel is veel meer aan mijn Wil onderworpen.
Het Legioen is niet zo maar een werk. Het is alle werken in één. Het staat niet stil bij enkele regels. Het overtreft ze in een totale vrijheid, zo ruim als de wereld.

Het voegt zich bij elk goed werk, en maakt er het zijne van… Gelijk echtgenoten, is het slechts één in Mij.
Ik vat samen :Het Legioen is geen plaatselijk, maar een universeel werk.
De bron die over de grenzen van dit bisdom spoelt, is een stortvloed van Liefde geworden voor elke ziel van goede wil.
Mijn kleine liefdebloem : leef intens in Mij.

***

« Ik zal van u het geliefd kind van mijn kerk maken, de kerk van de allerkleinsten, de kerk van de zwakken, de kerk waarin de Liefde koning is ! » (Boodschap van 29 maart 1979)

Brief van de Internationale Proost

Lieve Kleine Zielen,
In de bovenstaande titel kan u de eindzin terugvinden van mijn artikel uit het vorige tijdschrift. Daarin heb ik in een diepzinnige overweging nagedacht over de opdracht die de Heer ons toevertrouwd, namelijk de bestemming van het Legioen Kleine Zielen. Welke is de plaats van het Legioen in de Kerk, temidden van en in samenwerking met alle kerkelijke bewegingen en alle religieuze ordes?
Haar plaats wordt zeer mooi uitgedrukt in de Boodschap van 12 augustus 1992, waarin op een zeer dichterlijke wijze wordt gezegd dat « het Legioen Kleine Zielen in de toekomst een hoofdrol zal moeten spelen » door op het moment van de Goddelijke Gerechtigheid voorop te stappen en het Hosanna van de Goddelijke Liefde te zingen, opdat deze haar opmars zou stopzetten om met vertedering de liefdekreet van de allerkleinsten te beluisteren.
Is dit nu niet juist haar toekomstige roeping? Daarom moeten alle kleine legionairs zich ernstig verdiepen in de boodschap om goed te kunnen begrijpen wat de Heer nu precies van hen verlangt.
Wij moeten ons tevens de vraag stellen : Welk is mijn persoonlijke plaats in het Legioen en in de Kerk ? Marguerite werd door Jezus uitgekozen om het Legioen Kleine Zielen te stichten, en denkend aan wat de heilige Theresia van het Kindje Jezus ontdekte, « in het hart van mijn Moeder de Kerk zal ik de liefde zijn ! », vroeg Marguerite zich af wat zijzelf, welke haar plaats binnen de Kerk zal zijn.

Met verrukking ontdekt zij het antwoord van Jezus :

« Ik zal van u het geliefd kind van mijn Kerk maken,
de Kerk van de allerkleinsten,
de Kerk van de zwakken,
de Kerk waarin de Liefde Koning is. »

Wanneer we deze vraag aanpakken, lijkt het me noodzakelijk een belangrijk advies te geven om een vergissing te voorkomen die soms gemaakt wordt bij Kleine Zielen, namelijk bij diegenen die denken de roep van de Heer te horen terwijl het hier eigenlijk om hun eigen wens gaat die zij in vervulling willen zien gaan. Dit kan een subtiele verleiding zijn. Soms is het ook een moeilijk te onderscheiden zaak : is hetgeen ik in mijn hart voel werkelijk geïnspireerd door de Heilige Geest ?
Laten we daarom met betrekking tot dit onderwerp hoofdstuk II van het ‘Handboekje van de Kleine Ziel’ lezen :

4. Te vermijden vergissing

In een werk dat steunt op een ‘private openbaring’ aan de stichteres kan een bekoring ontstaan die tot elke prijs dient vermeden. Het is de bekoring, zichzelf als ‘charismatisch’ te beschouwen. Sommige Kleine Zielen zeggen : « Jezus spreekt tot Marguerite, Jezus spreekt ook tot mij. De Heilige Maaagd Maria zegt mij dit of dat te doen. » Zij mengen dan het charisma dat zij menen te hebben ontvangen met het charisma van Marguerite en zeggen : « De Heer wil dit. De Heilige Maagd Maria zegt mij dit of dat te doen. » Zo mag men niet handelen want zulke handelwijze ontsnapt aan elk onderscheidingsvermogen. Marguerite heeft niets uit zichzelf gedaan. Zij heeft alles aan haar geestelijke leidsman toevertrouwd, die haar heeft gevraagd op te schrijven wat zij innerlijk beleeft, de innerlijke roerselen, de woorden van Jezus, de geïnspireerde meditaties. De geestelijke leidsman heeft de boodschap aan de bisschop voorgelegd en het is slechts na het imprimatur te hebben verkregen dat de tekst werd vrijgegeven. Men moet zeer klein zijn om te herkennen hetgeen de Heer al dan niet van ons vraagt. We moeten dus geen andere plaats zoeken dan die welke de Heer ons op dit ogenblik heeft toegewezen door de gehoorzaamheid aan onze hiërarchische (kerkelijke) oversten. En daarom gaat het hier dus om een persoonlijk gewetensonderzoek, om zo te kunnen ontdekken wat de Heer precies van ons verwacht. De Heer zal door Zijn genade dit onderzoek zelf voltooien als wij ons hart voor Hem openen.

Om te eindigen een meditatie van Marguerite van 24 januari 1977 over haar relatie met de heilige Theresia van het Kindje Jezus :

« Zij heeft de Liefde bezongen. Zoals zij, wil ik de Liefde bezingen, doch door de nadruk te leggen op de tekenen van de Oneindige Barmhartigheid. Ik, die tot op de bodem van de afgrond werd neergeworpen, – ik ken mijn beperktheid – zou ik er kunnen aan twijfelen dat God mij bemint zoals Hij Theresia heeft bemind ?
Zij heeft de afgrond gezien. Jezus heeft haar in zijn armen genomen om haar voor de val te behoeden. Ik echter ben beneden aanbeland, daar ik geen remmen had om me op de helling tegen te houden.
Er zijn op aarde kleine zielen zoals Theresia of zoals Marguerite.
Ik vergelijk niet ; dit is niet geoorloofd. Ik bewonder slechts Gods werk in twee zo verschillende zielen, die tegelijk zoveel gelijkenis vertonen in hun verlangen om te beminnen.
En Jezus is naar beneden gekomen, tot bij mij. (…) Hij heeft mijn kwetsuren met zoveel tederheid verbonden. (…)

Vandaag heb ik Hem niets anders aan te bieden dan mijn verdriet omwille van mijn tekortkomingen. Mijn hoop ligt in zijn goedheid, in weerwil van de arglistige stemmen die zonder respijt de bloem van de hoop in mijn hart trachten te vernielen.
De stemmen zeggen me : « Voor wie aanziet ge uzelf wel ? Meent ge dan in staat te zijn een ziel te evenaren, die tijdens haar leven slechts gemakkelijk te vergeven zwakheden heeft gekend ?
Maar gij, denkt ge werkelijk dat ge genoeg bemind wordt, opdat men zich uw zonden niet meer zou herinneren ? »
(…) Ik meen dat mijn zending erin bestaat de door de zonde geknakte zielen te helpen de weg naar de Hemel terug te vinden ;
zich te laten zoeken en ontdekken door Hem die alleen in staat is hen de helling opnieuw te laten opklimmen, door hen te bevrijden van de wanhoop over hun herhaalde mislukkingen.
De enige behandeling voor hun kwalen is de liefde. En hier komen onze wegen weer samen.
Enerzijds is er de Kleine Theresia, gevrijwaard voor elk kwaad, die de remedie tegen de zonde kende, zonder er zelf onder te zijn bezweken ;
anderzijds Marguerite, die vanuit haar ervaring, de arme zondaars meer nabij komt. Zij zien in haar een mirakel van Gods Goedheid. Zij zien de Liefde, die hun fouten vergeeft en vergeet, om Zich slechts hun berouw te herinneren. »

pater Yves-Marie Legrain, Karmeliet  (Driemaandelijks tijdschrift Chèvremont – N° 163 – october 2012)

***

De kleine zielen in de wereld

Een hartelijk dankwoord aan alle Kleine Zielen die gereageerd hebben op het proefnummer van onze internationale krant ARDOR 001! Uw bemoedigende en ondersteunende antwoorden hebben soms zelfs de oceanen overgestoken om onze kleine redactie in België te bereiken. Op de volgende bladzijden geven we een korte echo weer van deze mooie correspondentie. Wij kunnen echter niet alles citeren hetgeen natuurlijk begrijpelijk is. Maar iedereen kan tussen de regels zeker wel het grotere verhaal lezen dat achter de aangehaalde teksten zit.

U zal zeker opmerken dat wij noch namen noch adressen vrijgeven. Het leek ons belangrijk niet in de valkuil te trappen die tegenwoordig wijdverspreid is – vooral via het internet – waar vele personen zomaar hun intimiteiten en hun ziel blootgeven.
Op een dag trekt Jezus de aandacht van Marguerite op het volgende :

J Het innerlijk leven van een ziel is een omsloten tuin.
Men moet vermijden er plomp binnen te dringen
om de harmonie niet te verstoren.
(14 april 1967)

Hij zegt ook tegen ons, Kleine Zielen :

De Tempel van God ?
Dat is uw hart, kinderen,
draagt er zorg voor en
laat alleen God toe daar binnen te treden.
(23 september 1977)

Het lezen van de volgende getuigenissen en vertrouwelijke mededelingen zetten ons spontaan aan om God te danken voor al de wonderen die Hij in de tuin van de zielen doet. Wij willen echter niet weten waar deze tuin zich bevindt en nog minder willen we erin binnendringen om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wij vermelden enkel de namen van de Nationale Verantwoordelijken (een naam per land) zodat u hen kan contacteren om te weten waar zich de « eilandjes van heiligheid» in uw land bevinden. U vindt deze namenlijst op het einde van deze krant. Het is voor ons onmogelijk om vanuit Chèvremont alle vragen om informatie betreffende internationale aangelegenheden te centraliseren. Dank voor uw begrip.

De echo’s die we ontvangen hebben zijn zeer verschillend qua lengte en qua onderwerp. Sommige zijn kort en andere veel uitgebreider. Wij willen echter iedereen aan het woord laten … Ze komen aan bod in de volgorde waarin we ze ontvangen hebben met enkel de vermelding van het land en de datum van ontvangst op ons mailadres ardor@scarlet.be

V.S.A. ‒ woensdag 15 augustus 2012 ‒ A01
Bedankt , bedankt ! Vreugdevolle groeten ! Bedankt dat deze krant ook volledig in het Engels opgesteld is… Onze plaatselijke gebedsgroep is klein maar de leden zijn zeer trouw. Wij bidden voor alle noden van de leden van het Legioen. Weet dat er vele biddende Kleine Zielen zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Ik zou u willen zeggen dat de beperkte Engelstalige informatie die we van u ontvangen en die ik ook aan anderen kan doorsturen puur goud voor ons is ! Bedankt !

CHILI ‒ woensdag 15 augustus 2012 ‒ A02
Felicitaties voor dit grote project. Dat haar kenteken steeds hetzelfde blijve : Ardor !

BRAZILIË ‒ woensdag 15 augustus 2012 ‒ A03
Ik heb uw krant ARDOR ontvangen hetgeen mij zeer veel plezier deed en ik wens ze ook in de toekomst verder te ontvangen. Ik ontvang ook de maandelijkse brief uit Chèvremont. Zeer hartelijk dank!
Ik ben Jezus zeer erkentelijk omdat Ik geraakt werd door de Boodschap van de Barmhartige Liefde. Deze Boodschap is de reden waarom ik, ondanks de vele problemen in mijn leven, trouw gebleven ben aan de Kerk die Jezus gesticht heeft. Dankzij de Boodschap ben ik nu lid van de « Orde van de gewijde Maagden ». Dat God uw werk zegene. Op deze manier, per e-mail, zijn we met mekaar verenigd in de Heilige Geest !

BELGIË ‒donderdag 16 augustus 2012 ‒ A04
Dit is de tijd van de beloning , dit werk is prachtig, een waardevol instrument voor de toekomst, voor de volgende internationale bijeenkomst in 2014 !

POLEN ‒ donderdag 16 augustus 2012 ‒ A05
Dank u voor uw krant. Ik woon in Polen. Vorig jaar was ik bij de groep Poolse pelgrims. Indien u dat wenst, zal ik deze krant in het Pools vertalen… Uiteraard willen wij de krant graag blijven ontvangen!

CANADA ‒donderdag 16 augustus 2012 ‒ A06
Deze manier van verbondenheid en eenheid is zeer goed nieuws! Bij deze wil ik u uitdrukkelijk bedanken. Dit nieuwe werktuig zal voor iedereen een stimulerende kracht zijn. Ik feliciteer u tevens voor de naam A.R.D.O.R. van uw nieuwe link en ik verlang vurig dat hij ons vernieuwde ijver zal geven voor de Nieuwe Evangelisatie… Ik wens ARDOR de vitaliteit en het enthousiasme van deze nieuwe jeugd. De verantwoordelijken van ons eilandje van heiligheid bereiden de maandelijkse bijeenkomsten zeer nauwkeurig en met veel zorg voor. De meditatie van de rozenkrans gebeurt helemaal vanuit de Boodschap. Onze gebedsgroep bestaat uit een twintigtal personen.

PARAGUAY ‒ donderdag 16 augustus 2012 ‒ A07
Lieve Kleine Ziel,
Is het je onmogelijk aan een eilandje van heiligheid deel te nemen omwille van een van de volgende redenen ?
J Doet uw rug pijn ? Denk aan de geseling.
Hebt ge hoofdpijn ? Denk aan de doornenkroning.
Zijt ge bedroefd en angstig ?
Denk aan mijn doodstrijd in de olijfhof.
Zijt ge vermoeid, uitgeput ?
Denk aan mijn vermoeidheid op de weg naar Kalvarië.
Lijdt ge, schijnt elke weerstand in uw ziel gebroken?
Denk aan Mij, aan mijn roep op het kruis :
“Vader, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
Het vervolg kan u lezen in de Boodschap van 1 februari 1978.

Lieve Kleine Ziel : Wij hopen dat we altijd op jou zullen kunnen rekenen. Wij zijn allen zeer belangrijk voor Jezus. Hij heeft ons geroepen deel uit te maken van de grote familie van de Kleine Zielen en ieder van ons heeft een opdracht te vervullen.

JAARLIJKSE RETRAITE van de Kleine Zielen van Paraguay : van 12 tot 14 october 2012… Wij zullen dan ook Kleine Zielen van Corrientes, Argentinië op bezoek krijgen.
Wij verenigen ons met jullie in gebed in de kapel van de Barmhartige Liefde.

CANADA ‒ donderdag 16 augustus 2012 ‒ A08
Goedendag ! Wat een mooi initiatief dat jullie dit nieuw hulpmiddel gemaakt hebben, een internationale krant ter beschikking voor de Kleine Zielen van de hele wereld ! Felicitaties aan jullie redactie.

BELGIË ‒ vrijdag 17 augustus 2012 ‒ A09
Veelmaals bedankt voor het reeds gedane werk ! Het resultaat is prachtig !

CHILI ‒ vrijdag 17 augustus 2012 ‒ A10
Bedankt ! Het is heerlijk om nieuws te ontvangen dat rechtstreeks afkomstig is van het Internationaal Centrum en van de Internationale Proost. Dat Jezus en Maria u mogen zegenen. Dankzij dit hulpmiddel kunnen we in contact blijven.

CANADA ‒ vrijdag 17 augustus 2012 ‒ A11
Ik groet iedereen die betrokken is bij dit reusachtige werk van Christus’ Apostelen ! Het zal heerlijk zijn om te mediteren, na te denken, uit te wisselen, alleen of in groep. Dit is een geweldige manier om te verbroederen. Dat de Heilige Geest werkzaam moge zijn aan de beide kanten van de oceaan !

ENGELAND ‒ vrijdag 17 augustus 2012 ‒ A12
Wat een uitstekend idee ! Met vreugde zal ik deze krant lezen. Ik ben zeer blij dat ze uitgegeven wordt in meerdere talen en vooral dat ze ook in het Engels bestaat zodat ik ze naar al mijn vrienden in Engeland kan doorsturen. Zij zullen overgelukkig zijn ze in hun eigen taal te kunnen lezen. Met oprechte dank dat u me rekent onder de Kleine Zielen. Eendracht maakt macht!

FRANKRIJK ‒ maandag 20 augustus 2012 ‒ A13
ARDOR ! Een prachtig initiatief dat het Legioen, dat wereldwijd meer bekend is dan men zou vermoeden, nieuwe mogelijkheden biedt … Ik bid opdat de vruchten overvloedig mogen zijn… Ik kan niet wachten om u te zeggen hoe veelbelovend en boeiend deze impuls wel is. Dank aan Pater Yves-Marie, die echt geïnspireerd is, en dank aan onze Kleine Marguerite die ons vanuit de Hemel bijstaat!

ENGELAND ‒ vrijdag 24 augustus 2012 ‒ A14
Ik zou de krant graag in het Engels willen ontvangen… Duizendmaal dank en God zij gezegend !

MEXICO ‒ woensdag 29 augustus 2012 ‒ A15
Heel hartelijk bedankt… Ik kijk al uit naar de volgende nummers die ik met gretigheid zal lezen. Dank dat u me hierdoor helpt de Werken en de Boodschap van onze Heer Jezus verder en dieper te ontdekken. Dat de Heer u zegene !

CANADA ‒ vrijdag 31 augustus 2012 ‒ A16
Goed nieuws : wij hebben ontdekt dat er een Latijns-Amerikaanse gebedsgroep Kleine Zielen bestaat in Toronto. Wij hebben met hen kennis gemaakt tijdens hun retraite onder leiding van de proost van Chili …
Het was voor ons een grote en aangename verrassing te ontdekken dat er in ons land Kleine Zielen zijn die een andere taal spreken dan de onze, die priester Jaouen en de boodschapster Marguerite gekend hebben en die misschien zelfs beter dan wijzelf de inhoud van de Boodschap beleven. Wij zijn dan ook zeer blij met deze ontmoeting die ons door de Voorzienigheid geschonken werd. Wij stellen vast dat het Legioen Kleine Zielen zich niet beperkt tot de eilandjes van Québec alleen maar dat we hier nog zielsverwanten hebben die een andere taal spreken en waarmee we onze ideeën kunnen delen om ons geloof verder te ontwikkelen en te doen groeien … Zo kunnen we dus vaststellen dat zonder lawaai en in de schaduw, de Boodschap van de Barmhartige Liefde veel levendiger is dan we gedacht hadden.

BELGIË ‒ zaterdag 1 september 2012 ‒ A17
Bedankt voor deze eerste internationale krant. Ik zou ze in de toekomst graag in het Frans ontvangen. Verenigd in Christus en Zijn Moeder.

DUITSLAND ‒ dinsdag 4 september 2012 ‒ A18
Beste broers en zussen, graag zou ik voortaan de nieuwe digitale krant via internet willen ontvangen. Dat God jullie zegene en dat Hij Zijn zegeningen over uw werk moge blijven sturen!

MEXICO ‒ woensdag 5 september 2012 ‒ A19
Bedankt voor dit werk … Ik feliciteer jullie omdat jullie bijdragen tot de verspreiding van het Goddelijk Werk… Dat dit initiatief gezegend zij door God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest en door onze Hemelmoeder! Dat God jullie overvloedig zegene!

BELGIË ‒ woensdag 5 september 2012 ‒ A20
Ik heb ARDOR goed ontvangen. Ik wil u aanmoedigen om door te doen. Iedere inspanning die wij doen om Jezus meer te doen kennen en te doen beminnen is nooit verloren.

MEXICO ‒ donderdag 6 september 2012 ‒ A21
Ik zou graag meer willen weten over de oorsprong en de geschiedenis van het Legioen Kleine Zielen ! Wij hopen dat deze krant u hierbij zal helpen !

BELGIË ‒ donderdag 6 september 2012 ‒ A22
Naar aanleiding van uw bericht wil ik u hiermee bevestigen dat ik geïnteresseerd ben in de internationale krant ARDOR. Ik zal ze verspreiden in de drie eilandjes die ik in mijn omgeving ken. Vriendelijk groeten in Christus!

SPANJE ‒ donderdag 6 september 2012 ‒ A23
Vanuit Spanje willen wij u bedanken en u zeggen dat wij ARDOR graag verder zouden willen ontvangen. Het is goed dat de Kleine Zielen zich verenigen : samen verenigd in het Hart van Jezus. Dat God allen die zich inzetten om Zijn liefde in de wereld bekend te maken zegene. Steeds in gebed verenigd, in de Harten van Jezus en Maria, sturen wij onze hartelijke groeten aan gans de lieve familie die wij samen vormen binnen het Legioen Kleine Zielen.

PARAGUAY ‒ vrijdag 7 september 2012 ‒ A24
Een lange en mooie meditatie met als thema het geestelijk Moederschap van Marguerite voor de Kleine Zielen. Enkele fragmenten :

Wat weten wij van Marguerite ? Dat zij door Jezus uitgekozen werd om ons te herinneren aan Zijn LIEFDE.
“U heb Ik uitgekozen om het werktuig van mijn Wil te zijn. Door u verhef Ik krachtig mijn stem … ” (18-01-66)
“Ge zult de Orde der Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart oprichten.” (01-04-67)
“De stichting van de Geestelijke Orde van de Kleine Zielen is uw taak. Zet maar flink door, met de volle instemming van uw bisschop.” (12-08-74)

Het Charisma van het Legioen : Het charisma van Marguerite en met haar dat van alle Kleine Zielen is de kleinheid te bereiken (zie handboekje van de Kleine Ziel). Klein zijn om de volmaakte liefde van Christus te bereiken.
Voortdurend gebed voor onze Priesters… Jezus herhaalt ons dit vele malen in de BOODSCHAP : dat we altijd moeten bidden voor onze priesters, hen nooit bekritiseren, hen verdedigen indien dit nodig is, hen helpen in de parochies :
“Gehoorzaamt aan mijn Dienaar als aan Mijzelf, want hij wordt door mijn Geest geleid.”(13-02-69)

PARAGUAY ‒ vrijdag 7 september 2012 ‒ A25
Vrede, Vreugde, Liefde… Onze hartelijke en broederlijke groeten aan ieder van u. Op 6 mei van dit jaar is de Algemene Vergadering samengekomen om de nieuwe vertegenwoordigers te kiezen voor het Nationale Centrum van Paraguy. De Algemene Vergadering vond plaats in een sfeer van vrede, vreugde en liefde. Wij hadden de “Casa Mater Misericordia” uitgekozen als plaats voor deze bijeenkomst, ter herinnering aan de bezinningsdagen die daar plaatsvonden onder leiding van pater Hugo. Verenigd in gebed door de Heilige Harten van Jezus en Maria, omarmen we liefdevol en broederlijk ieder van u. Omdat u pater Hugo Cornelissen in herinnering brengt willen wij graag deze foto waarop hij samen met Marguerite staat toevoegen.

BELGIË ‒ zaterdag 8 september 2012 ‒ A26
Hier een echo van onze laatste bijeenkomst. Wij verzamelden ons om 14u15. Vervolgens was er een conferentie met als thema : Maria, sterke Vrouw, Zij gaat ons voor. Daarna om 16u00 was er de aanbidding van het Heilig Sacrament… En we hebben onze ontmoeting beëindigd met het vieren van de Heilige Mis om 18u00.

CANADA ‒ zondag 9 september 2012 ‒ A27
Bedankt met het initiatief van deze internationale krant. Wij zien er echt het belang van in want vorige week hebben we het geluk gehad een eilandje te ontdekken dat al vijftien jaar bestaat dichtbij Toronto. Welke vreugde om onder zielsverwanten te kunnen vertoeven ondanks het feit dat het verschil in taal een obstakel vormde en we niet steeds de dingen konden zeggen die we graag wilden zeggen (zie A16). Maar het hart zegt meer dan woorden ooit zouden kunnen zeggen! Wij zijn een kleine groep van 10 tot 12 Kleine Zielen, allen zeer trouw en met een grote inzet tijdens de bijeenkomst die eens per maand plaatsvindt. Bij iedere bijeenkomst leest onze proost een boodschap voor en geeft vervolgens hierover een meditatie. De Boodschap van de Barmhartige Liefde heeft mij teruggebracht naar het inwendig gebed dat ik gedurende een tijd had verwaarloosd… Tijdens een bepaalde tijd lees ik enkele zinnen uit de Boodschap en laat die dan diep in mijn hart doordringen… Deze meditaties en bezinningen hebben bijgedragen om in mijn hart de liefde en de eerbied te doen groeien voor de Eucharistie die mijn ziel voedt vanuit de Heer zelf met als gevolg de vrede van het hart en een grotere liefde voor God en de naaste …

CANADA ‒ maandag 10 september 2012 ‒ A28
U mag me toevoegen aan de lijst met de geadresseerden voor deze digitale krant ARDOR. Bedankt !

HONDURAS ‒ maandag 10 september 2012 ‒ A29
Dat de Harten van Jezus en Maria jullie Vrede, Liefde en Vreugde… mogen geven. Broeders Kleine Zielen, mag ik u vragen mij de internationale krant in het Spaans te sturen a.u.b.. Dat de Heer u zegene !

HONDURAS ‒ maandag 10 september 2012 ‒ A30
Ik heb net de Poolse editie ontvangen … Bedankt vanuit Polen ! Samen verenigd in het Barmhartig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria ! Met liefde !

MEXICO ‒ dinsdag 11 september 2012 ‒ A31
Ik breng eer aan God omwille van dit mooi liefdeproject dat de Kleine Zielen van de hele wereld verenigd. Samen verenigd zijn is al mooi op zich maar is nog meer bijzonder als we dit zijn in het Barmhartig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Ik vraag aan onze Vader in de Hemel dat Hij ARDOR veelvuldig zou zegenen en dit door bemiddeling van Mama Marguerite.

POLEN ‒ woensdag 12 september 2012 ‒ A32
Heel hartelijk bedankt !

NEDERLAND ‒ woensdag 12 september 2012 ‒ A33
Dank u voor deze internationaal krant. Het is erg leuk om ze digitaal te kunnen ontvangen. Met vriendelijke groeten aan heel uw team!

CANADA ‒ zondag 16 september 2012 ‒ A34
Een mooi initiatief waardoor de Kleine Zielen van de hele wereld zich kunnen verenigen. Door de magie van het internet kunnen we gemakkelijk en snel communiceren ! Ons eilandje komt een keer per maand samen. Tijdens onze bijeenkomst zijn wij gemiddeld met een 20 tot 22 personen. Wij hebben het geluk een vurige aalmoezenier te hebben die zegt : « de hele wereld zou deze boodschap moeten kennen, vooral de priesters … » Weet u, ik zou geen lid gebleven zijn indien ik niet de zekerheid had dat dit het Werk van God is. Het vraagt natuurlijk offers maar na iedere bijeenkomst ondervind ik een onbeschrijfelijke vreugde… Net zoals Marguerite die ons daar zo vaak over verteld heeft. Ik wil getuigen van het feit dat ik heb vastgesteld hoe belangrijk het is Jezus te vertrouwen, want aanvankelijk was ik zeer ongerust en wond ik me op maar nu weet ik dat Hij me altijd voorgaat als ik Hem alles opoffer en Hem volledig vertrouw. De Boodschap geeft me licht en troost in de wisselvalligheden van dit leven. Wat een mooie Boodschap! Ik heb wel nog een hele weg af te leggen alvorens de heiligheid te bereiken maar met de hulp van Jezus en zijn Boodschap aan Marguerite is er de hoop die me helpt vooruitgang te maken in de klas van de kleintjes.

CANADA ‒ maandag 17 september 2012 ‒ A35
Ik ben lid van een eilandje van heiligheid van het Legioen Kleine Zielen in Canada. Ik geef u hierbij mijn adres zodat u mij de volgende nummers van de internationale krant ARDOR kan toesturen.

BELGIË ‒ maandag 17 september 2012 ‒ A36
Voor de maand november hebben de leden van onze gebedsgroep van het Legioen Kleine Zielen zich voorgenomen iedere dag te bidden voor de zielen in het Vagevuur … En dit door middel van een litaniegebed dat iedereen gekregen heeft.

BELGIË ‒ dinsdag 18 september 2012 ‒ A37
Goedendag ! U mag me inschrijven op de geadresseerdenlijst voor de internationale krant ARDOR. De Boodschap en de onderrichtingen die wij in Chèvremont ontvangen zijn parels die, indien we ze in praktijk brengen in ons dagelijks leven, ons geloof zullen doen groeien en ons zullen leiden op het moeilijke pad van de heiligheid !

CANADA ‒ woensdag 19 september 2012 ‒ A38
Goedendag uit Canada ! Graag wil ik alle nummers van deze digitale krant ontvangen … Bedankt, ik zal de krant met zeer veel genoegen lezen !

CANADA ‒ donderdag 20 september 2012 ‒ A39
Ja ! Ik wens de internationale krant te ontvangen. Ik ben samen met mijn echtgenoot reeds 12 jaar lid van een eilandje van heiligheid. Onze groep bestaat uit een 10-tal personen. Wij komen samen in een kapel en worden begeleid door een aalmoezenier. Voor het uitgestald Heilig Sacrament bidden wij het rozenhoedje met een lezing uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde. Vervolgens vieren wij de Heilige Eucharistie. Daarna hebben wij in de keuken een ontmoetingsmoment waar wij tevens een gezamenlijke maaltijd gebruiken. Wij hebben veel geleerd uit de Boodschap van Jezus aan Marguerite. Wij, mijn man en ik, zijn zeer gelukkig lid te zijn van het Legioen.

CANADA ‒ vrijdag 21 september 2012 ‒ A40
Het Legioen bestaat in Canada sinds 1972 en werd gesticht op initiatief van priester René Jaouen die benoemd werd tot Nationale Proost van Canada. Meneer Victor Boldireff was de eerste Nationale Voorzitter…
De vooropgestelde doelstelling van één bijeenkomst per maand wordt nog steeds gehaald… Het eerste gedeelte van de gebedsbijeenkomst gebeurt in een kapel en bestaat uit gebed en Eucharistie. Het tweede deel vindt plaats in een aangrenzend lokaal waar we vrij kunnen uitwisselen over wat we in de Boodschap gelezen hebben, waar we ook over ons dagelijks leven kunnen spreken, over onze kleine problemen… terwijl we onze op voorhand klaargemaakte lunch opeten. Het eerste deel van onze ontmoeting duurt 2 uur en het tweede deel is evenlang. Wij vinden deze persoonlijke ontmoeting belangrijk. Zij smeedt een sterke band tussen de leden. Het gebed van anderen is altijd belangrijk. Er is een bijeenkomst van Kleine Zielen gepland op zaterdag 20 october 2012 om de 40ste verjaardag te vieren van het Legioen in Montréal en de 35ste verjaardag van het Legioen in Québec. Mgr. Grondin, Hulpbisschop van Québec, is zeer verheugd om met ons de eucharistie te kunnen vieren. Het is de eerste maal dat een bisschop dit doet en wij verheugen ons er al op. In de Kapel van de Barmhartige Liefde, hebben wij de Heer geloofd voor deze nationale bijeenkomst. Verenigd in gebed met u allen hebben wij gebeden opdat een vloed aan genaden over jullie moge komen. Wij wensen jullie: moed, geduld, de steun van alle engelen en de hulp van de Heilige Geest. Deze krant wordt weliswaar door mensen gemaakt maar het resultaat zal Goddelijk zijn! Wij ondersteunen jullie door ons gebed! Zeer hartelijk bedankt!

CHILI ‒ vrijdag 21 september 2012 ‒ A41
Vrede ! Vreugde ! Liefde ! Ik ben lid van het eilandje van heiligheid van het Nationaal Centrum van Chili : « Maria, Licht der Naties ». Wij zijn zeer blij dat u van het internet gebruikt maakt zodat alle Kleine Zielen wereldwijd verenigd kunnen blijven. Ik groet u van ganser harte. Dat Jezus en Maria u allen mogen zegenen!

CANADA ‒ woensdag 26 september 2012 ‒ A42
Getuigenis van twee eilandjes :

1. Ons eilandje bestaat uit zeven personen en wij ontmoeten elkaar iedere eerste zaterdag van de maand en dat reeds sinds acht jaar.
Tijdens onze bijeenkomst gebruiken wij teksten uit de Boodschap samen met ook minstens één tekst uit de Bijbel en sinds kort gebruiken we de thema’s en teksten uit de maandelijkse nieuwsbrief van Chèvremont die ons toepasselijk lijken. Tijdens onze ontmoeting is er Heilige Mis, aanbidding, rozenhoedje, getuigenis en soms zelfs een gemeenschappelijke maaltijd.
Ons eilandje is een plaats waaraan iedereen mag deelnemen en in alle vrijheid zijn geloof en zijn relatie met Christus ter sprake mag brengen. Zulke plaatsen van broederlijkheid zijn tegenwoordig erg zeldzaam geworden.
Alles wordt gekenmerkt, bevraagd en gezien in het licht van de evangelische kleinheid waarover de Boodschap ons spreekt. Niet gemakkelijk om te beleven maar wel steeds een oproep om vooruit te gaan.
Sommigen gebruiken de Boodschap om hun dagelijks gebed mee te voeden ; het is verrassend te zien hoe Jezus werkt via de Boodschap en hoe Hij ons hart raakt en ons naar het Woord van de Bijbel leidt.

2. In onze groep zijn we met zeven personen en sinds zeven jaar reeds komen we iedere derde maandag van de maand samen. Wij worden niet begeleid door een priester; wij onderhouden echter wel een nauwe band met de parochie en hebben ook de goedkeuring van de priester. Iedere maand wordt ons eilandje van heiligheid aangekondigd in het parochieblad.
Een vurig en aanmoedigend getuigenis door onze oude parochie-priester. Hij kent alle leden van het eilandje van de Kleine Zielen persoonlijk en hij heeft getuigd dat sinds hun gebedsontmoetingen in zijn parochie, deze personen een grote spirituele vooruitgang gemaakt hebben en dat enkelen onder hen zelfs hun persoonlijke roeping en opdracht in het mystiek lichaam van Christus en de parochie hebben gevonden. Voor hem was dat het teken dat de boom van het Legioen Kleine Zielen gezond is en vruchten draagt.
Reeds van bij de start van onze groep gebruiken wij bij iedere gebedsontmoeting één tekst uit de Boodschap en één tekst uit de Bijbel. In die zin zijn wij ook zeer verheugd over de maandelijkse rondzendbrief uit Chèvremont.

CHILI ‒ vrijdag 28 september 2012 ‒ A43
Uitnoding voor de nationale gebedsdag en voor de workshops: Lieve Kleine Zielen, Nationale en Diocesane Verantwoordelijken, Gebedsleiders van de eilandjes van Heiligheid en Kleine Zielen :
Wij zijn zeer blij u, zoals ieder jaar, te mogen uitnodigen op onze Nationale Gebedsdag die doorgaat op 25 november in de parochie Annonciation, Plaza Pedro de Valdivia 1850 (Pedro de Valdivia con Bilbao) Providencia à Santiago, van 8u30 tot 17u00. Alle Kleine Zielen uit heel Chili en Amerika die u kent zijn bij deze uitgenodigd, alsook iedereen die wil kennismaken met de Barmhartige Liefde van Jezus. Dat onze priesters ons een goed onderricht en een mooie gebedsdag mogen schenken. Bij deze ook een andere belangrijke uitnodiging voor alle verant-woordelijken, geestelijke begeleiders, toekomstige verantwoordelijken en Kleine Zielen: een vormingsworkshop zal gegeven worden door onze proost voor Latijns Amerika, Ricardo Gómez (M.T.S) en onze geestelijke begeleider voor Amerika, Le Père Juan Cortés (M.T.S), op maandag 26 en dinsdag 27 november 2012. Wij verenigen ons in gebed met jullie in de Kapel van de Barmhartige Liefde tijdens deze dagen van gebed en bezinning !

Tot hier het overzicht van de ontvangen antwoorden tot 1 oktober 2012 waarbij we het nu helaas moeten laten. Het vervolg zal u evenwel in het volgende nummer van onze krant ARDOR kunnen lezen. Wij vragen tevens om begrip aan alle schrijvers waarvan we de antwoorden hier en daar wat hebben moeten inkorten omwille van plaatsgebrek. Bij deze herhalen we nogmaals dat we met bedoeling zeer discreet zijn gebleven omtrent de identiteit van de Kleine Zielen die ons geschreven hebben… en dit omwille van de redenen die we aan het begin van dit hoofdstuk hebben aangegeven (de omkaderde tekst op bladzijde 16).

***

ARDOR 003 zal verschijnen omstreeks 15 februari 2013.

Stuur ons uw getuigenissen voor de 1ste januari !
Wij hebben u deze internationale krant toegestuurd gezien uw e-mailadres zich in de bestanden van het Centrum in Chèvremont bevindt. Indien u deze krant niet meer wenst te ontvangen, zeg het ons gewoon… en u bent ons daarvoor geen enkele uitleg verschuldigd. Wij kennen maar al te goed het probleem van een te grote hoeveelheid berichten in de mailbox. Indien u daarentegen iemand kent die voor deze krant interesse zou kunnen hebben, geef ons dan zijn of haar adres maar door, op voorwaarde natuurlijk dat deze persoon hiermee accoord gaat ! Voor het eerste nummer hebben wij al onze correspondenten de internationale krant ARDOR in alle tot nu toe beschikbare talen toegestuurd. Dat is nu echter niet meer mogelijk, omwille van de grootte van de bijlagen en door het aantal bestemmelingen. Wij hebben daarom een geadresseerdenlijst samengesteld per taal…

Deze krant is verkrijgbaar in de volgende talen :
Engels
Duits
Spaans
Italiaans
Nederlands
Pools
Vietnamees

Indien u ze in een andere taal dan de huidige wenst te ontvangen, schrijf ons gewoon via: ardor@scarlet.be. Indien vertalers of vertaalsters zich op vrijwillige basis willen engageren om een nieuwe taal toe te voegen, nemen wij ze graag op in ons team!

Wij hebben het overlijden vernomen van Mevrouw Annie Denis-Sanchez. Zij was actief betrokken bij de inplanting van het Legioen in Spanje en zij vertaalde de Boodschap in het Spaans ! Zij is overleden op 30 september 2012.
(De Heilige Thérésia van het Kindje Jezus is “het eeuwig leven ook binnengegaan” op 30 september)
Wij verenigen ons met het gebed van haar familie en met dat van alle Spaanstalige Kleine Zielen.

Register

Waarschuwing : Dit register heeft maar één verdienste; dat het bestaat! Het is zeer zeker onvolledig en er staan wellicht ook fouten in. Daarom nodigen wij alle lezers uit ons de nodige aanvullingen en verbeteringen door te sturen zodat we juistere informatie kunnen geven in het volgende nummer van ARDOR, februari 2013.

Zuid-Afrika
Monsieur Ron Gerber

Duitsland
Abbé Josef Mohr

Engeland
Violet Smith

Franstalig België (Wallonië)
La Légion des Petites Ames, rue de Chèvremont, 99, 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT (Belgique)

Nederlandstalig België (Vlaanderen)
E.H. LucVanstraelen

Brazilië
Madame Ana-Maria Neves

Canada
Madame Yvette Simard

Chili
Legión Pequeñas Almas Latinoamérica

Zuid-Korea
Père Philippe Blot

Spanje
Legión de las Almas Pequeñas – Centro Nacional

Frankrijk
Mademoiselle Elisabeth Picquart

Honduras
Yolanda Dominguez

Mexico
Dr. José Javier Nunez Adame, Nationale Verantwoordelijke

Paraguay
Alma Maria Ayala Arguello, Presidenta nacional

Portugal
Madame Anne-Marie Bessa

Polen
Abbé Grzegorz Nowak

Democratische Republiek Congo
Valentin Bashibirira Kulimushi, Modérateur diocésain de la LPA, Diocèse de Goma (Rdc)

U.S.A
Teresa Huyten, National Director

Websites

De internationale website van het Legioen is beschikbaar in vier talen: het Engels, het Spaans, het Frans, en het Nederlands…

U kan contact met ons opnemen door te schrijven naar:
ofwel : http://www.lalegiondespetitesames.eu
ofwel : http://www.hetlegioenkleinezielen.eu

Enkele Nationale Websites :

Spanje : http://www.legionalmasp.galeon.com
Canada : http://www.legiondespetitesames.ca
Chili : http://peqalmachile.wordpress.com
Polen : http://www.male-dusze.com.pl

Deze pagina is uiteraard zeer onvolledig bij gebrek aan tijd om alle contactpersonen te kunnen raadplegen … Wij vragen onze lezers dan ook of zij ons hierbij indien mogelijk zouden willen helpen.

***

Waarschuwing

Wij vragen aan alle Kleine Zielen om geen link te maken tussen de site van het Legioen met andere sociale netwerken (Facebook, Twitter, enz. …) en dit om dezelfde redenen van discretie die we al op pagina 16 verduidelijkt hebben: Dat we de tuin van onze zielen niet laten vertrappen. Er zijn vertrouwelijke mededelingen die gedaan kunnen worden aan broeders en zusters in Christus, maar die niet bedoeld zijn voor het publieke forum.

“Geef wat heilig is niet aan de honden
en gooi je parels niet voor de zwijnen;
die zouden ze maar met hun poten vertrappen,
zich omkeren en jullie verscheuren.” (Mt 7,6)

De Redactie, ardor@scarlet.be