ARDOR 001 (Aug.’12)

A.R.D.O.R.

CHÈVREMONT

Internationale Krant

Met u ga Ik de wereld rond!

(Jezus tegen Marguerite, 9 augustus 1984)

Internationaal Centrum

van het Legioen Kleine Zielen

Rue de Chèvremont, 99

4051 – VAUX-SOUS-CHÈVREMONT

België

Nederlandstalige editie – augustus 2012

NL 001

Hoe gaan we te werk?

Wij zullen ‘klein’ beginnen zoals ‘Kleine Zielen’. Dit eerste nummer is een oproep om ons getuigenissen te sturen. Schrijf ons eenvoudigweg via het vermelde e-mailadres. Vertel ons over uw eilandjes van heiligheid… Met hoeveel zijn jullie? Hoe vaak komen jullie samen? Hebben jullie geestelijke begeleiders? Hebben jullie een nationale structuur in jullie land? Wordt er bij jullie samenkomsten gelezen en gemediteerd uit de Boodschap? Hebben jullie een nationaal tijdschrift? Hebben jullie een website? … enz. U mag ons ook een meer persoonlijk getuigenis geven van hoe het lezen van de Boodschap de weg van uw christelijk leven heeft veranderd. De eerste informatie die we van u graag willen ontvangen is de naam, het postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer van uw verantwoordelijken en van uw nationale geestelijke begeleiders… Dat zal ons helpen om een Internationaal Jaarboek op te stellen dat ter beschikking zal zijn voor alle geïnteresseerden die een eilandje van heiligheid in hun buurt wensen te vinden of voor diegenen die contacten hebben met andere landen. Deze vraag werd aan het Centrum vaak gesteld. Aan de hand van deze antwoorden zal het redactiecomité een krant samenstellen die een echo zal trachten te zijn van het Legioen van de Kleine Zielen in de hele wereld. De krant zal geschreven worden in het Frans (de moedertaal van Marguerite) onder toezicht van de Internationale Proost die daartoe van Jezus zelf de opdracht gekregen heeft zoals u kan lezen in het artikel op de volgende bladzijden. Daarna zal ze vertaald en verspreid worden in verschillende talen (met dezelfde inhoud… zodat de informatie identiek is voor de hele wereld). Om te beginnen willen we dit doen, zoals het geval is met dit eerste nummer, in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Spaans, in het Italiaans en in het Engels…

Voor het overige hangt alles af van de beschikbaarheid van vrijwillige vertalers die zich mogen aanbieden om aan dit project mee te werken. We weten nog niet hoe vaak deze « krant » zal verschijnen. Dit zal afhangen van de vragen en antwoorden die we ontvangen. Het lijkt ons moeilijk om er een papieren versie van te maken (te veel werk, te hoge verzendingskosten). De Kleine Zielen die echter niet over internet beschikken zouden kunnen geholpen worden door degenen die hierover wel beschikken en die hun een afdruk op papier zouden kunnen bezorgen. We zullen de krant in PDF-formaat verspreiden om te vermijden dat er wijzigingen of commentaren toegevoegd worden tijdens de verspreiding via e-mail. Zij zal ook beschikbaar zijn op de internationale website van het Legioen: www.hetlegioenkleinezielen.eu

De namen van de abonnees worden niet gepubliceerd in deze krant. Ze zijn enkel gekend door het Centrum dat het adressenbestand bewaard. En nu aan de computer…! Het overige vertrouwen wij toe aan Marguerite!

De redactie

***

« Prettige verjaardag, Mijn dochtertje!… Uw bestemming was reeds opgetekend in de hemel. »  (Boodschap van 21 juni 1993)

Woord van de Internationale Proost

Dierbare Kleine Zielen, 28 augustus 2011 was de dag van de jaarlijkse internationale Bedevaart van het Legioen Kleine Zielen. En dit al voor de 40ste keer. Zij werd voorgezeten door Mgr. Aloys Jousten, bisschop van Luik. Deze samenkomst had ieder jaar plaats op de heuvel van Chèvremont, en de vraag werd gesteld: Hoe zal de toekomst van de internationale Bedevaart eruit zien? Zal zij nog ieder jaar plaatshebben zoals tot nu toe het geval was? Bij het achter ons laten van het jaar 2011, dat zopas is geëindigd, en het begin van het jaar 2012 bevinden wij ons inderdaad op een belangrijk keerpunt voor het Legioen Kleine Zielen, en meer bepaald wat de organisatie van de internationale Bedevaart te Chèvremont voor de volgende jaren betreft. Wij hebben in de raad van bestuur besloten dat zij niet meer ieder jaar moet worden georganiseerd.

Wij blijven er wel aan herinneren dat Chèvremont het Centrum is van waaruit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen, vanuit het Dagboek van Marguerite en haar gesprekken met Jezus, naar de vier windstreken van de wereld is vertrokken. Het is helemaal niet de bedoeling om een andere plaats dan Chèvremont te zoeken om een volgende internationale bijeenkomst te organiseren, want Chèvremont is en blijft het Centrum van het Legioen, maar het gaat er wel om de banden tussen het Centrum en de groepen van de Kleine Zielen in de wereld te versterken.

Dit is een opdracht die Jezus op 5 mei 1992 heel uitdrukkelijk heeft toevertrouwd aan de verantwoordelijken van het Legioen:

“Een nauw contact moet onderhouden worden tussen de verantwoordelijken, geestelijken en de leken… De internationale geestelijke leidsman zal erover waken, vooral in de verschillende landen waar het Legioen is gesticht. De bron is Chèvremont. Die bron is een stroom geworden in de hele wereld.”

Bij het nadenken over de volgende internationale bijeenkomst is er een datum uitgekomen, die door de raad van bestuur van het Centrum is goedgekeurd: de volgende internationale Bedevaart zal plaatshebben op 21 juni 2014, de dag waarop wij de honderdste verjaardag van de geboorte van Marguerite vieren. Marguerite werd inderdaad geboren op 21 juni 1914 bij het begin van de eerste wereldoorlog, en wij bezitten de ontroerende woorden van Jezus tot Marguerite op 21 juni 1993:

Marguerite lkz« Gelukkige verjaardag voor mijn kindje! Ziedaar, ge zijt opnieuw geboren in de genade. Herinner u wat uw moeder u zei over haar smarten om u te baren voor het leven dat u wachtte. Kleine baby, gelegen op een hoop kolen in de kelder.

Het was de wieg bestemd voor het bloempje om het te verbergen voor de vijand die het land was binnengevallen (de eerste wereldoorlog).

Uw lot was reeds opgetekend in de hemel. Mijn Moeder en Ik, omringd door engelen, hebben ons gebogen over de wieg waarin ge sliept. Wij hebben u met liefde bekeken. Uw leven was reeds opgetekend, ja, opgetekend door de Liefde en voor Hem.

Uw moeder heeft u gebaard in grote pijnen, het was de voorbode van ander lijden maar ook van vreugde. Een grote pijnlijke liefdekreet heeft weerklonken. Ge waart er! Zo klein!

Ik heb gezegd: dit is het kind van mijn keuze. De kleine ziel was geboren, en een vreugdevol alleluja heeft in de Hemel weerklonken. »

De twee jaar en een half die ons scheiden van die volgende internationale bijeenkomst te Chèvremont zullen gebruikt worden om de banden tussen het Centrum van Chèvremont en ieder land waar het Legioen van de Kleine Zielen is ingeplant, te versterken, en de praktische beleving van zijn charisma te ontwikkelen. Dat zal natuurlijk organisatiewerk van het Centrum vergen, dat op een voordelige wijze de tijd en de kosten zal compenseren, die ieder jaar aan de organisatie van de Bedevaart werden besteed. Met dat doel roepen wij nu al alle bestaande groepen op, die deelnamen aan de Bedevaart, om zich bekend te maken. Voor de organisatie in de landen waar het Legioen van de Kleine Zielen al is ingeplant, zijn twee referentiedocumenten onontbeerlijk.

Op de eerste plaats de « Statuten van het Legioen van de Kleine Zielen », goedgekeurd op 5 maart 1993 door Mgr. Albert Houssiau, bisschop van Luik.

Op de tweede plaats het « Handboekje van de Kleine Ziel », gepubliceerd op Kerstdag 1998 door het Internationaal Centrum van het Legioen Kleine Zielen, rue de Chèvremont 99, B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, België, met het Imprimatur van Mgr. Albert Houssiau op 28 oktober 1998.

Dit Boekje is de handleiding voor alle personen die wensen deel te nemen aan de beweging van het Legioen van de Kleine Zielen. Het bestaat in verschillende talen (Frans, Nederlands, Spaans, Duits). Om nu tot de kern van de zaak te komen zou ik enkele woorden willen zeggen over het charisma van onze beweging, waartoe een Kleine Ziel wordt opgeroepen haar hart te openen en het te verwerven. Het is ook het middel van ons apostolaat, waarvoor wij in de wereld worden gezonden om alle mensen te winnen voor dat levensideaal.

Dat charisma is kleinheid.

Hierover kennen wij ook een geïnspireerde droom van Marguerite die zij in haar autobiografie in het eerste deel van de Boodschap beschrijft:

« Een andere keer, weer in een droom, bevond ik mij in de kerk voor een beeld van het Kind Jezus. Onderaan het beeld was er een teken: de letter P. Ik begreep dat men deze letter moest zien te bereiken en met de vinger aanraken.

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand hierin zag slagen. Terwijl het mij met één wip lukte, geloof ik.

Wat betekent dat?

Voor zover ik kan begrijpen beduidde de letter P Petitesse (kleinheid, nietigheid). Ik dacht dat ik dat stadium van echt christelijk leven moest bereiken.

Kleine zielen, Kleinheid, al wat Jezus graag heeft; en deze les kreeg ik van het Kind, van het lieve Kind Jezus.

Welnu, dat is het juist wat in mijn geestelijk leven overheerste en het is het wezenlijke van de goddelijke Boodschap: klein zijn om tot de volmaakte liefde van Christus te geraken. »

In hoofdstuk II van het Handboekje van de Kleine Ziel staat goed uitgelegd dat dit charisma een gratis geschenk is dat wij niet door onze persoonlijke inspanningen moeten verwerven, maar dat wij in ons hart moeten ontvangen als de kostbaarste gave van God. In hoofdstuk II lezen wij ook nog:

« Het charisma van het Legioen Kleine Zielen is dus een eigenschap van de ‘Kleine Ziel’ die gratis geschonken wordt. De vraag is of men het aanneemt zonder terug te deinzen voor onbegrip of mogelijke bespotting.

Het betekent leven volgens de geest van het Evangelie, in geloof, hoop en de liefde, met als basis het grondig besef van onze kleinheid in volledige afhankelijkheid van de Barmhartige Liefde.

Het woord ‘charisma’ moet hier niet begrepen worden als een buitengewone gave. Het charisma van de Kleine Ziel aannemen betekent eenvoudig erin toestemmen Kleine Ziel genoemd te worden en het ook willen zijn. » En de eerste die naar ons kijkt, terwijl Hij ons oproept om echt een Kleine Ziel te zijn, is God zelf, die ons in Zijn eigen leven wil binnenvoeren. Welnu, welke is de eerste bedoeling die God voor iedere man en iedere vrouw heeft? Wij lezen in de brief van Sint-Paulus aan de Efesiërs: « Gezegend is God, de Vader van Onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging van de wereld om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. » (Ef. 1,3-4)

Wij kunnen nadenken over die bedoeling van God met ons voor de grondvesting van de wereld. De Gelukzalige Johannes Paulus II heeft dat op meesterlijke wijze gedaan en heeft ons een diepzinnige overweging over dat onderwerp bij het begin van zijn onderricht tijdens een algemene audiëntie op woensdag nagelaten. Op 6 december 1978, toen hij met een diepzinnig onderricht over de ‘theologie van het lichaam’ begon, zei hij; « Wij lezen inderdaad: ‘God zegt: laten Wij de mens maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…’ (Gn 1, 26). Alsof de Schepper in zichzelf binnentrad; alsof Hij, toen Hij de mens schiep, hem niet alleen uit het niets tot bestaan riep: “Dat hij zij!”, maar Hij “trok” de mens op een bijzondere manier uit het mysterie van Zijn eigen bestaan.

Dit is te begrijpen omdat het niet alleen gaat over het bestaan, maar over het beeld. Het beeld moet weerspiegelen; het moet in zekere zin om zo te zeggen de ‘substantie’ van Zijn prototype weerspiegelen. De Schepper zei bovendien: “Naar onze gelijkenis”. Het is duidelijk dat die gelijkenis niet moet worden gezien als een ‘portret’, maar om het feit dat men om echt levend wezen te zijn, een leven moet hebben dat gelijkt op dat van God. Pas na die woorden, die om zo te zeggen getuigen van het plan van God de Schepper, spreekt de Bijbel over de daad zelf van de schepping: “God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. » (Gn, 1,27)

Wij ontdekken zo tot welke diepte onze zoektocht naar de specifiteit van onze roeping en zending als Kleine Ziel ons voert. Het is eenvoudigweg een terugkeer naar hetgeen God voor al Zijn kinderen bij het begin van de schepping van de menselijke familie heeft gewild.

Een laatste gedachte over dat onderwerp: Bij het begin van de schepping van het zichtbare heelal, was het onzichtbare heelal van aartsengelen en engelen door God al geschapen. Toen God het zichtbare heelal had geschapen met als hoogtepunt de mens, die moest heersen over de zichtbare schepping, kwam de aartsengel Lucifer, die een zeer grote intelligentie had gekregen, in opstand en sleepte een deel van de engelen met zich mee. De aartsengel Sint-Michaël, die trouw was gebleven aan God, werd de aanvoerder van het hemelse leger in de strijd tegen de opstandige engelen: Wie is als God? De goede strijd is deze! In ons hart van heel klein zijn de bestemming verwelkomen en aanvaarden die God ons heeft toebereid, toen Hij wou dat wij op Hem zouden gelijken.

Dierbare Kleine Zielen, ik wens u veel moed in deze goede strijd!

Fr. Yves-Marie Legrain, Karmeliet  (“Bulletin trimestriel le la Légion” – nr 160 – januari 2012)

***

Praktisch

Schrijf ons via het speciaal hiervoor gemaakte e-mailadres: ardor@scarlet.be

Indien mogelijk, doe dit in het Frans, maar indien het voor u eenvoudiger is, doe het dan in eerste instantie ofwel in het Nederlands, in het Duits, in het Engels, in het Spaans, in het Italiaans… talen waarvoor toegewijde medewerkers in het Centrum of via internet beschikbaar zijn. Andere talen zullen pas mogelijk zijn wanneer er zich toegewijde vertalers aangeboden hebben.

Alle documenten die wij ontvangen (na vertaling in het Frans, indien nodig) zullen tot bouwstenen samengevoegd worden waarmee we naargelang de omstandigheden hetzij een hut, hetzij een paleis, hetzij een basiliek(!) zullen bouwen. Eerst zal de krant in het Frans gemaakt worden. Daarna zal ze door het redactieteam nagelezen en waar nodig gewijzigd of aangevuld worden. Ten slotte zal ze voorgelegd worden aan de Internationale Proost alvorens te worden vertaald…

Deze krant zal gepubliceerd worden op onze website http://www.hetlegioenkleinezielen.eu en tegelijkertijd gestuurd worden naar diegenen die aan onze redactie (ardor@scarlet.be) hun e-mailadres hebben bezorgd. Dit zal gebeuren in de taal waarin zij onze Internationale Krant wensen te ontvangen.

Mogen de Engelen van de Heer dit project begeleiden en laten samenvallen met datgene wat Zijn Hart wenst voor het Werk van Zijn Barmhartige Liefde.

De redactie