Tijdschrift Legioen Kleine Zielen, deel 3: Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Legioen Kleine Zielen Nederland

Hierbij ontvangt u de derde uitgave (Kerstuitgave) van het tijdschrift van Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland en mogen we terugkijken op een geslaagd en gezegend Fatimajaar 2017 met vele positieve reacties op ons nieuwe tijdschrift.

Ook persoonlijk gezien, want in juli hebben we tot onze vreugde een (web)winkel (www.hildegardwinkel.nl) van de H. Hildegard von Bingen van een huisarts uit Huizen mogen overnemen. Echt een grote heilige voor onze tijd.

 s-hildegardisHildegard von Bingen werd in 1098 te Bermersheim, Mainz in de streek van Rheinessen geboren uit een adellijk geslacht. Zij geldt als de eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek. Reeds in haar derde levensjaar was ze zozeer doorstraald door een innerlijk genadelicht, dat haar geest onzichtbare en bovennatuurlijke dingen evengoed waarnam als haar lichamelijk oog de uiterlijke en zichtbare dingen. Hildegard ging op vroege leeftijd het klooster in. In visioenen openbaarde God haar de dimensies en achtergronden van de schepping en verlossing. God gaf ook een hele geneeswijze door en liet haar invloedrijke boeken schrijven. De paus bevestigde de zienswijze van Hildegard en door deze erkenning van de Kerk werd zij beroemd. Hildegard werd ook bekend als de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is. In 2012 werd Hildegard heilig verklaard en bovendien uitgeroepen tot Kerklerares door Paus Benedictus.

Op de leeftijd van acht jaar werd ze aan gravin Jutta von Sponheim, de abdis van de Benediktinessen toevertrouwd, die op de Disibodenberg enkele leerlingen in lezen en schrijven, in zingen en handenarbeid onderrichtte. Hier leerde Hildegard lezen en psalmen zingen, doch bleef verder verstoken van elke wetenschappelijke vorming. Haar visioenen duurden voort, altijd in wakkere toestand, nooit onder de vorm van extases. Tot ze op vijftienjarige leeftijd plots met schrik moest vaststellen dat anderen dit ‘charisma’ niet bezaten dat voor haarzelf vanzelfsprekend was. Toen ze ouder geworden was legde ze de kloostergeloften af en ontwikkelde zich als een voorbeeld van kloosterlijke deugden. Na de dood van abdis Jutta, in 1136, werd ze tot abdis verkozen. Elf jaar later werd haar klooster op de Rupertsberg naar Bingen verplaatst. Rond die tijd beval een inwendige Stem haar alles op te schrijven wat ze zag en hoorde. Doch uit vrouwelijke schuchterheid en nederigheid liet ze dit na, tot ze als verlamd op het ziekbed geworpen, alles aan haar biechtvader openbaarde. Die gaf haar de opdracht aan deze inwendige Stem streng te gehoorzamen. En zie, van zodra ze met schrijven begon, werd ze weer gezond. Zoals een bliksem uit de hemel brak God in haar leven binnen. Nu ontstonden op de Rupertsberg onvergankelijke werken:

–        De volgende tien jaar schreef ze haar eerste werk ‘Scivias: Erken de wegen van de Heer’. Daaruit blijkt dat God de volheid van zijn rijkdom aan haar had medegedeeld: ze doorschouwde de schepping als een kristal. In geweldige visioenen worden de dimensies en achtergronden van de schepping en verlossing opengerold. In de alomtegenwoordige God zag ze het verleden en de toekomst en wat in de tegenwoordigheid verborgen was.

–        Het volgende boek ‘Liber vitae meritorum: het boek van het verdienstelijke leven’, is een soort levenskunst, waarin de vergelding van de goede en kwade werken beschreven wordt. Hierin ligt ook -gesluierd – de hele psychotherapie van Hildegard vervat, die thans stap voor stap moeizaam wordt onthuld.

–        Daarna ontstond het ‘Liber divinum operum: het boek van de goddelijke werken’. Het is een soort theologie van de kosmos, waarin ook de samenhang tussen mens (met zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid) met de kosmos wordt beschreven.

–        Daartussen lagen haar gedichten en gezangen, mysteriespelen en heiligenlegenden, en haar natuurwetenschappelijke en medische boeken, die van grote cultuur- en literatuurhistorische waarde zijn.

Al haar werken heeft ze in de Latijnse taal gedicteerd, waarbij de monnik Volmar als secretaris en de Benediktines Richardis von Stade haar als secretaresse bijstonden. Hildegard beheerste het Latijn niet perfect. Ze had vooral last met de regels van de grammatica.

Het klooster op de Rupertsberg werd een Europese spreekkamer. Als door een magneet aangetrokken kwamen duizenden mensen om raad bij Hildegard, waaronder ook bisschoppen en pausen, keizers en koningen. Uit Frankrijk, België en heel Duitsland kwamen geestelijken en leken tot haar, rijken en armen en voor allen had ze troost en hulp bereid. Ze las in de zielen van wie haar om raad verzochten als in een open boek, zelfs als ze ver van haar verwijderd waren. Deze tere en vaak zwaar zieke vrouw heeft menigmaal haar geliefd klooster verlaten om, door Gods Geest gedreven, missiereizen in grote steden, zelfs tot in Parijs te ondernemen, om de geestelijkheid en het volk tot bekering en boete op te roepen. Hildegard stierf op 17 september 1179 in de ouderdom van 81 jaar. Bij haar dood straalde een klaar lichtend kruis aan de hemel: een getuigenis dat zij het ‘levende Licht’ nu mocht aanschouwen. 700 jaar later zou Anna-Katharina Emmerich van haar getuigen dat ze van alle zieners op de meest onvervalste manier geschouwd heeft. De Heilige Hildegard van Bingen is geworden tot een van de meest betekenisvolle vrouwengestalten van de middeleeuwen, een ster aan het firmament van de geestelijke geschiedenis van Europa.

De bovengenoemde boeken van de Heilige Hildegard bevatten een ware schat aan recepten, die echter voor het grootste deel onder zware arbeid toegankelijk moeten worden gemaakt voor de mensen van deze tijd. Want haar medische aantekeningen bleven eeuwen onopgemerkt. Vergeten? Of door God bewaard voor een welbepaalde tijd, misschien onze tijd, 900 jaar later!

Een dokter uit Konstanz, Dr. Gotfried Hertzka, begon de geneeskunde van Hildegard in zijn praktijk te beproeven. Hij werd geboren in 1913 en besloot, na zijn studies van de klassieke geneeskunde aan de Universiteit van Wenen, ook nog eens de natuurgeneeskunde te gaan bestuderen. Bovendien studeerde hij ook nog op wens van zijn vader, eveneens arts, de geschiedenis van de geneeskunde. Daar ontdekte hij Hildegard von Bingen. Dertig jaar lang beproefde en praktiseerde Dr. Hertzka in zijn praktijk de eerste Hildegardmiddelen. Toen schreef hij zijn eerste boek. De echo ervan overtrof alle verwachtingen. Sedertdien is de interesse voor de Hildegard geneeskunde steeds meer toegenomen in vele Europese landen en daarna ook in Amerika.

Meer informatie over haar voedings- en genezingsleer is te vinden op: www.hildegard.nu en www.hildegardwinkel.nl

In dit woordje zou ik tevens graag met u alvast willen vooruitkijken naar het Programma voor 2018. Naast de normale, reguliere gebedsbijeenkomsten van de Nederlandse eilandjes van Heiligheid, zijn er de volgende “bijzondere bijeenkomsten” gepland. Deze zijn uiteraard voor iedereen vrij toegankelijk.

Zondag 8 April: Barmhartigheidszondag. Locatie: Kerk Berg en Terblijt. Programma: vanaf 14.30 uur Biechtgelegenheid, 15.00 uur H. Mis, aansluitend Aanbidding en gezellig samenzijn met koffie en vlaai.

Zondag 22 April: Hildegardmiddag met proeverij van 16.30 uur tot 19.30 uur in Voerendaal, Kunderkampstraat 12. Om 18.30 uur Rozenkransgebed.

Donderdag 7 Juni: Pater Pio gebedsavond met Mgr. E. De Jong  Locatie: Kerk Terwinselen te Kerkrade. Programma: 18.30 uur Rozenkrans met Aanbidding, 19.00 uur H. Mis en daarna diavoorstelling over Pater Pio en zegening met het handschoentje van de H. Pater, waarna gezellig samenzijn.

Vrijdag 13 Juli: Dagbedevaart naar Chèvremont en Banneux Programma volgt.

Zondag 30 September: Vierde Nationale bedevaart met Mgr. E. De Jong naar het Karmelklooster Regina Carmeli te Sittard. Programma: 14.00 uur aankomst, 14.15 uur Aanbidding met rozenkransgebed en biechtgelegenheid, en een boodschap (evt. met toelichting van de Monseigneur) uit het boek van de Barmhartige Liefde, om 15.00 uur Eucharistische Zegen. Aansluitend rond 15.10 uur H. Mis met de Monseigneur en ongeveer om 16.00/16.10 uur gezellig samenzijn en bezichtiging van het klooster Museum. Om 17.00 uur afsluiting met de vespers samen met de Karmelzusters.

Voor u allen, een zalig Kerstfeest en een gezegend, gezond en vredig 2018 toegewenst!
Namens het gehele bestuur van LKZ Nederland.

Uit; Tijdschrift Legioen Kleine Zielen, Contactblad van de Stichting LKZ NL, Landgraaf, Jaargang 1, Nummer 3, December 2017, blz. 4-7.