Boodschap: Priesters, zorgt voor de zielen!

kruisdragers“De verhouding van de Kerk tegenover God, tegenover de wereld dient opgehelderd.
God komt eerst aan de beurt.
Zorgen voor de zielen: de mensen opnieuw de liefde tot God en de afkeer voor de zonde bijbrengen.
Zoveel mogelijk beperken wat het egoïsme, de zinnelijkheid, de zucht naar ijdel genot streelt.
De troebele elementen die tweedracht zaaien verwijderen.
Aanmoedigen wat tot heiligheid leidt.
De wereld verlangt vurig naar vrede.
Helaas! Welke chaos, doordat mijn zonen verdeeld zijn.
De waanzin heerst op aarde en in de harten.
Kinderen, betert u.
Bekijkt uw werk.
Het werk waarvoor ge u tegenover Mij te verantwoorden hebt.
Vrees Mijn gerechtigheid als ge Mijn Stem niet aanhoort.
Gij zijt niet meer de leiders, maar de beulen van mijn volk.
Voor het lijden, dat de wereld op dit ogenblik doorstaat, rust een grote verantwoordelijkheid op u.
Het kwaad is groot maar, indien ge wilt, niet ongeneeslijk.
Bant uit uw gemoed de behoefte u te doen gelden in de ogen der mensen, wat in tegenspraak is met de heiligheid van uw priesterschap.
Verdoezelt deze heiligheid niet door uw gedrag dat helemaal het tegendeel is van de heiligheid van Mijn Lering.
Trek niet langer ten strijde tegen Mij.
Ge zult niet de sterkste zijn.
Draag zorg voor hen die Ik onder uw hoede heb gesteld.
Gehoorzaamt aan Mijn Dienaar als aan Mij, want hij wordt door Mijn Geest geleid terwijl de wereldse geest zich van u heeft meester gemaakt.
Daar waar tweedracht heerst, daar is de Ongeschapen Liefde niet.
Bemint elkaar uit liefde tot Mij en weest in hechte band verenigd.
Help Mij mijn erfdeel redden, dat door uw twisten erg in opspraak gebracht is.
Tegenstrijdigheid past niet bij een kind van God en van de Kerk.
Ze is eigen aan de opstandige engelen.
En wat is er van hen geworden?” (Boodschap 13-02-1969)