Aan Maria’s hand

Van harte wensen wij u een Zalig Nieuwjaar, met alle goede wensen die in deze uitdrukking samengevat zijn: alle goeds naar lichaam en geest! Wij denken daarbij aan het gezegde dat nog van de Romeinen stamt: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Waarschijnlijk hebt u ook met het ingaan van het nieuwe jaar goede voornemens gemaakt. U hebt de gelegenheid zich af te vragen: wat is er tot nu toe van terecht gekomen.

Algemene voornemens

Ook in de media werd sinds nieuwjaarsdag melding gemaakt van’goede voornemens’. Afslanken, minder eten, vooral ook minder vet eten e.d. – dat zou nummer één staan, gevolgd door: stoppen met roken, minder alcohol gaan gebruiken, voor voldoende beweging zorgen e.d.; in feite allemaal zaken die puur op het lichamelijke vlak liggen. Maar is er voor ons, r-k. gelovigen, niet veel meer, iets veel hogers, iets dat veel belangrijker is?

Wat u tot zaligheid sterkt…

Als wij de wens ‘Zalig Nieuwjaar’ gebruiken, dan doen wij dat niet alleen om een goede rooms-katholieke traditie te handhaven, maar veel meer om duidelijk te laten uitkomen dat wij u alles toewensen wat van belang is om uw levensdoel te bereiken: de eeuwige zaligheid. We mogen nooit vergeten dat wij van God afkomstig zijn, naar God op weg zijn om in alle eeuwigheid volmaakt gelukkig te zijn bij God. Don Bosco was gewend het de jeugd aldus voor te houden: ‘Ja, je ziel redden, je ziel redden, dat is alles, dat is alles’.

Al onze goede voornemens zouden dan ook in dat kader moeten liggen. Ook als wij voornemens maken van puur lichamelijke aard, als boven vermeld, dan is dat omdat wij goed voor onze gezondheid moeten zorgen om onze taak goed te kunnen vervullen en dankzij een goede gezondheid (voor zover dat van ons afhangt) de Heer zo goed en zo lang mogelijk hier te kunnen dienen. Het kan echter voor ons belangrijk zijn ook voornemens te maken die meer op bovennatuurlijk vlak liggen. Bijv. bepaalde verkeerde gewoontes trachten af te leren, gevaarlijke gelegenheden tot zonde vermijden, je tijd goed besteden en dergelijke.

Aan Maria’s hand

Laten we dit nieuwe jaar met al zijn wel en wee onder bescherming stellen van Moeder Maria en zo trachten aan Moeders hand in deugd en heiligheid vooruit te gaan. We tippen daarom een drietal puntjes aan.

Trouw aan de Rozenkrans

Na de Heilige Eucharistie is voor de katholieke leek het meest aangewezen en belangrijkste gebed: het biddend overwegen van de geheimen van de Rozenkrans: Jezus’ menswording en verborgen leven (de blijde geheimen), Jezus’openbare leven en verkondiging van het Evangelie (geheimen van het Licht), Jezus’lijden en sterven (droevige geheimen) en Jezus’ verrijzenis en hemelvaart (de glorievolle geheimen).

Deze kerngeheimen van ons geloof moeten we bidden met geloof, hoop en liefde: de drie goddelijke deugden die ons bij het heilig Doopsel zijn ingestort. Wie deze geheimen aldus naar best vermogen bidt, zal ook steeds groeien in die deugden van geloof, hoop en liefde. De ervaring is dat menig ‘voormalig’ katholiek begonnen is de Rozenkrans helemaal te vergeten. Daartegenover staat dat een katholiek die zich er trouw dagelijks op toelegt deze belangrijke geheimen in het Rozenkransgebed te overwegen, doorgaans ook trouw blijft aan al wat zijn katholieke geloofsbeleving vraagt. Dus mogen we wel zeggen: trouw aan de Rozenkrans is trouw aan je geloofsbeleving – trouw aan je geloof is de beste weg naar je eeuwige zaligheid.

Trouw aan morgen- en avondgebed, met de drie Weesgegroeten

Dit is ook een belangrijk stuk katholieke traditie, iedere ochtend en iedere avond; daarbij niet te vergeten: de drie Weesgegroetjes ter ere van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, met de intentie om van iedere bekoring tot zonde gevrijwaard te blijven. We vertellen u zeker geen geheim, als we erop wijzen, hoe de hedendaagse maatschappij vergiftigd is van de onzuiverheid! Denken we alleen maar even aan wat de media, dag- en weekbladen, radio, tv, internet e.d. dagelijks ons voorschotelen. Op dit gebied niet wankelen, niet vallen – dat kunnen we alleen met Gods genade. Laten we die genade dus elke ochtend en elke avond vragen langs de bemiddeling van de Middelares van Alle Genaden. .

Trouw aan Maria’s hand door het leven

De Zalige Edward Poppe leert ons in zijn preken en artikelen dat wij er goed aan doen steeds even Maria’s hulp aan te roepen bij al ons doen en laten: eten en drinken, opstaan en slapen gaan, bij ieder gebed, ieder gesprek, elk werk, ook onze ontspanning enz., om aldus met Maria begonnen steeds alles met Maria goed te voltooien. Een kort schietgebed kan daarbij een geschikte hulp zijn (‘Maria, langs U naar Jezus’- ‘Moeder Maria, sta mij bij’- ‘Maria, wees mijn Voorspreekster’ e.d.), kort en krachtig naar eigen persoonlijke keuze. Ook al zou u dat in het begin vaak vergeten: niet erg, want als u het volhardend blijft proberen, zal het op den duur een mooie gewoonte worden. Vindt u dat niet een prachtig ‘goed voornemen’ voor 2023?

‘Heilige Maagd, allerliefste Moeder, geef dat ik mijn ziel red’. Dat schietgebed leerde Don Bosco de kinderen, en zijn directe opvolger, Don Rua (door paus Paulus VI in1972 zalig verklaard) stierf met dit schietgebed op zijn lippen – wat hij dus in zijn jeugd van Don Bosco had geleerd. Hier moeten we het nu bij laten, maar we zijn tevens terug bij het begin: het gaat per saldo om de redding van uw ziel – wat tot uitdrukking in onze wens: Zalig Nieuwjaar!

Pastoor Geudens